Předměty doktorského studia


Obecně:

Celková kreditová zátěž osmisemestrového studia je 240 kreditů.
Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné.
Studenti si mohou většinu předmětů zapisovat opakovaně (viz Opatření děkana).
Zápis do následujícího semestru.

Studenti doktorského studia se zapojují do činnosti kateder fakulty, a to zejména participací na vědeckých a pedagogických úkolech a aktivitách dle dohody se školitelem a vedoucím katedry. Mezi povinnosti studentů patří vedení praktické výuky minimálně po dobu 1 semestru. Významná je také jejich činnost ve výzkumných laboratořích.
Hlídání u zkoušek je evidováno - je požadováno minimálně 10 hod za semestr a alespoň 2x během prezenční formy phd studia vypomáhat u SZZ v roli sekretáře. Formulář evidence výpomoci fakultě student po vyplnění odevzdá na Oddělení výzkumu a vývoje a doktorského studia.
Povinností studentů je splnit všechny požadavky definované individuálním studijním plánem (rámcovým), který schvaluje oborová komise. Studenti jej vypracují se svým školitelem před zahájením 1. semestru. Tento plán obsahuje etapy studia, termíny pro složení zkoušek a úkoly související s publikováním v odborném tisku. Studijní plán se každý rok upřesňuje a doplňuje ročním plánem, který může být v opodstatněných případech se souhlasem školitele a předsedy oborové komise i změněn. Plnění uvedeného plánu kontroluje a hodnotí oborová komise spolu se školitelem.

Podmínkou pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce je: Na základě složení státní doktorské zkoušky a úspěšné obhajoby disertační práce je absolventům přiznán akademický titul Ph.D.


Konkrétní předměty:

PhD studenti, kteří zahájili své studium
- do jara 2010, vč.
- od podzimu 2010 do podzimu 2013, vč.
- od jara 2014 dále


Informatické kolokvium
Informatický seminář