Předměty doktorského studia


Obecně:

Celková kreditová zátěž osmisemestrového studia je 240 kreditů.
Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné. Studenti si mohou většinu předmětů zapisovat opakovaně (viz Opatření děkana).
Zápis do následujícího semestru.

Studenti doktorského studia se zapojují do činnosti kateder fakulty, a to zejména participací na vědeckých a pedagogických úkolech a aktivitách dle dohody se školitelem a vedoucím katedry. Mezi povinnosti studentů patří vedení praktické výuky minimálně po dobu 1 semestru. Významná je také jejich činnost ve výzkumných laboratořích.

Hlídání u zkoušek je evidováno - je požadováno minimálně 10 hod za semestr a alespoň 2x během prezenční formy phd studia vypomáhat u SZZ v roli sekretáře. Formulář evidence výpomoci fakultě student po vyplnění odevzdá na Oddělení výzkumu a vývoje a doktorského studia.

Povinností studentů je splnit požadavky definované individuálním studijním plánem (ISP), který schvaluje a plnění kontroluje oborová rada i oborová komise. Tento plán obsahuje etapy studia, termíny pro složení zkoušek a úkoly související s publikováním v odborném tisku.
Plán celého studia (zejména rozpis zaměření výzkumu, tématu disertace) - studenti vypracují se svým školitelem na začátku 1. semestru. V dalších semestrech se vyplňuje pouze pokud nastala změna tématu, směru výzkumu. V takovém případě musí projít novým schválením oborové rady/komise.
Semestrální studijní plán - vyplňuje se před zahájením daného semestru.
Zpětná vazba a hodnocení uplynulého semestru - vyplňuje se koncem příslušného semestru.

Podmínkou pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce je:
  • úspěšné složení státní doktorské zkoušky, jejíž součástí je také obhajoba tezí
  • minimálně dvě recenzované publikace v angličtině
  • získání alespoň 240 kreditů; z toho 220 kr. za absolvování předmětů povinných a povinně volitelných (z toho min 185 kr. za absolvování předmětů povinných a z nich přesně 160 kr. za předmět DPDIS)
Na základě složení státní doktorské zkoušky a úspěšné obhajoby disertační práce je absolventům přiznán akademický titul Ph.D.


Konkrétní předměty:

PhD studenti, kteří zahájili své studium
- do jara 2010, vč.
- od podzimu 2010 do podzimu 2013, vč.
- od jara 2014 dále (úprava platná od podzimu 2018)


Informatické kolokvium
Informatický seminář