Interní postup a rady k obhajobě disertační práce


Podrobné informace ohledně obhajoby disertační práce najdete ve Studijním a zkušebním řádu MU,
čl. 31 - 33. Na této stránce najdete pouze interní postup a rady k vlastní obhajobě.

Preferovanou formou disertace je ucelená monografie prezentující práci/výsledky doktoranda v dané oblasti. Oborová rada FI MU prohlašuje, že disertační práce, které jsou psány jako monografie bez samostatně přiložených článků, jsou vlastním autorským dílem studenta a není u nich potřeba získávat souhlas spoluautorů článků, na kterých disertace staví.
U disertací koncipovaných jako úvodní text s přiloženými kopiemi článků je nutné dodat spolu s disertací i vyjádření alespoň klíčových spoluautorů přiložených článků (podrobněji viz SZŘ MU čl. 31, odst. 4b).

Určení interního oponenta - student, který plánuje v daném roce odevzdání disertační práce, o tomto e-mailem včas uvědomí Odd. výzkumu, vývoje a doktorského studia (OVV) - pošle název práce/téma, abstrakt, seznam publikací. OVV poté osloví předsedy Oborové rady a Oborových komisí, kteří určí interního oponenta (může to být interní oponent tezí), který před oficiálním odevzdáním disertační práce danou práci přečte a napíše své stanovisko. Student pak na základě tohoto stanoviska a připomínek může disertační práci upravit, případně přepracovat a odevzdat později.
Určení interního oponenta trvá asi týden. Ten pak má přibližně dva týdny na vypracování svého vyjádření (od chvíle, kdy mu student předá práci ke kontrole). Zažádejte si o určení interního oponenta včas (třeba i dva tři měsíce předem).

 • Termíny pro finální odevzdání disertací
  Disertační práci lze na OVV odevzdat kdykoliv v průběhu roku. V rámci jarního semestru do konce září a v rámci podzimního semestru do konce února.
  Chce-li ale student obhájit svou disertaci v semestru:
  „Podzim“ - je potřeba, aby disertaci, vč. přihlášky k obhajobě a všech řádných příloh, odevzdal
  do 31. 10. (obhajoba proběhne pravděpodobně do konce února následujícího kalendářního roku).
  „Jaro“ - je potřeba, aby disertaci, vč. přihlášky k obhajobě a všech řádných příloh, odevzdal
  do 30. 4. (obhajoba proběhne do konce září daného kalendářního roku).

  Doba od odevzdání disertace do obhajoby je zpravidla čtyři až pět měsíců. Výkyvy oběma směry jsou možné v závislosti na časových možnostech oponentů a členů komise.
  Obhajoba musí proběhnout do konce maximální doby studia, nestačí tedy do konce této doby pouze odevzdat disertaci.

 • Student na OVV odevzdá:
  1) Přihlášku k obhajobě disertační práce
  2) 3 - 4 výtisky disertační práce (počet oponentů + 1 pro FI knihovnu).
  Práce bude vytištěna na bílém (ne recyklovaném) papíře formátu A4 - je k dispozici u paní Lysákové (B 503). Disertační práce musí být v pevné vazbě (s tvrdými deskami), jejíž součástí je i přehled publikací (viz. bod 7).
  Na titulní straně bude uvedena Masarykova univerzita, Fakulta informatiky (popř. i znak fakulty), úplný název práce, že se jedná o disertační práci, jméno studenta, Brno a rok (popř. i období jaro/podzim).
  3) Stanovisko interního oponenta (pokud ho OVV ještě nemá)
  4) Stanovisko školitele
  5) Abstrakt
  6) Odborný životopis
  7) Přehled publikací (pokud je student spoluautorem, uvede v % podíl své práce) - je potřeba mít alespoň 2 mezinárodní publikace. Tento přehled musí být pevnou součástí disertační práce a bude pak spolu s textem disertace veřejně přístupný v seznamu závěrečných prací na stránkách MU.

  Pokud je práce psaná v angličtině, tak student odevzdá tyto přílohy (body 5, 6, 7) v českém (slovenském) i anglickém jazyce.

 • Disertační práci uloží student do archívu závěrečné práce v ISu.
 • Oborová rada navrhne děkanovi předsedu a členy komise pro obhajobu včetně oponentů, děkan poté komisi jmenuje.
 • Práce se pošle oponentům, kteří mají 2 měsíce na vypracování posudku.
 • Po obdržení posudků se domluví termín obhajoby.
 • Samotná obhajoba probíhá většinou v zasedací místnosti FI, kde je k dispozici tabule,dataprojektor a po domluvě s OVV i notebook. Student se dostaví min. 10 minut před vlastní obhajobou (pokud je zasedací místnost zamčena, klíč je k dispozici u sekretářky děkana), nachystá a vyzkouší si techniku, kterou bude používat. Student si připraví prezentaci obhajoby ve vhodně zvoleném fontu a barvě tak, aby byla čitelná i členům komise, kteří sedí dále od plátna.
  Vlastní obhajoba trvá 25 min. Poté následují posudky, diskuse k posudkům, diskuse členů komise, případně hostů. Po veřejné části následuje neveřejná část, kdy se komise radí a probíhá tajné hlasování. Po hlasování se student ihned dozví výsledek obhajoby. Obhajoba se hodnotí dle klasifikační stupnice A, B, C, D, E a nevyhovující F. Pokud disertační práce studenta splňuje podmínky Ocenění děkana komise tajně hlasuje o návrhu na hodnocení „distinguished".
 • Má-li student zájem, může po obhajobě vložit do archívu závěrečné práce i opravenou verzi své disertační práce (dle připomínek oponentů a komise). Původní obhájená verze disertační práce však v archívu zůstává také!

V případě úspěšné obhajoby končí tímto dnem doktorské studium. Student obdrží diplom a Diploma Supplement na slavnostní promoci, kterou organizuje RMU 2x ročně. Sledujte prosím i nadále svůj e-mail na mail.muni.cz, kde s Vámi bude ohledně promocí komunikovat Mgr. Markéta Burešová. V případě, že se promoce nemůžete zúčastnit, omluvte se u ní prosím - buresova@rect.muni.cz

V případě neúspěšné obhajoby může student opakovat obhajobu ještě jednou, komise stanoví podmínky pro opakování a děkan na návrh oborové rady termín opakované obhajoby. Do doby opakované obhajoby může děkan studentovi přerušit studium (na jeho žádost), doba tohoto přerušení se nezapočítává do celkové doby studia.