Interní postup a rady k obhajobě disertační práce


Podrobné informace ohledně obhajoby disertační práce najdete ve Studijním a zkušebním řádu MU,
čl. 31 - 33. Na této stránce najdete pouze interní postup a rady k vlastní obhajobě.

Preferovanou formou disertace je ucelená monografie prezentující práci/výsledky doktoranda v dané oblasti. Oborová rada FI MU prohlašuje, že disertační práce, které jsou psány jako monografie bez samostatně přiložených článků, jsou vlastním autorským dílem studenta a není u nich potřeba získávat souhlas spoluautorů článků, na kterých disertace staví.
U disertací koncipovaných jako úvodní text s přiloženými kopiemi článků je nutné dodat spolu s disertací i vyjádření alespoň klíčových spoluautorů přiložených článků (podrobněji viz SZŘ MU čl. 31, odst. 4b).

Student, který plánuje v daném roce odevzdání disertační práce, o tomto e-mailem včas uvědomí Odd. výzkumu, vývoje a doktorského studia (OVV). Předsedy Oborové rady a Oborových komisí mu následně bude určen interní oponent (může to být interní oponent tezí), který před oficiálním odevzdáním disertační práce danou práci přečte a napíše své stanovisko. Student pak na základě tohoto stanoviska a připomínek může disertační práci upravit, případně přepracovat a odevzdat později.
Tento proces trvá min. 3 týdny, zažádejte si proto o určení interního oponenta včas (třeba i měsíce předem). Na OVV pošlete název práce/téma, abstrakt, seznam publikací.

V případě úspěšné obhajoby končí tímto dnem doktorské studium. Student obdrží diplom a Diploma Supplement na slavnostní promoci, kterou organizuje RMU 2x ročně. Sledujte prosím i nadále svůj e-mail na mail.muni.cz, kde s Vámi bude ohledně promocí komunikovat Mgr. Markéta Burešová. V případě, že se promoce nemůžete zúčastnit, omluvte se u ní prosím - buresova@rect.muni.cz

V případě neúspěšné obhajoby může student opakovat obhajobu ještě jednou, komise stanoví podmínky pro opakování a děkan na návrh oborové rady termín opakované obhajoby. Do doby opakované obhajoby může děkan studentovi přerušit studium (na jeho žádost), doba tohoto přerušení se nezapočítává do celkové doby studia.