Prváci

Co vás čeká v nejbližší době?

Informace pro nově přijaté bakalářské studenty

Nastupujete do prvního ročníku a nevíte, jak to tu chodí? Nemějte obavy, rádi vám se vším poradíme!

1. Zápis do bakalářského studia

Zápisy na Fakultu informatiky budou probíhat online formou ve dnech 28. 6. od 12:0011. 7. 2021.

Nezapomeňte, že teprve zápisem do studia se stáváte naší studentkou / naším studentem.

Pokud se v termínu stanoveném pro zápis nezapíšete, ani se do 5 dnů po jeho konání řádně neomluvíte, pohlíží se na toto chování jako na výraz vůle se studentkou/studentem nestát.
2. Informační systém a ISIC karta

Téměř veškerou administrativu lze u nás na fakultě vyřešit online − prostřednictvím Informačního systému (říkáme mu IS).

Každý student má v ISu k dispozici schránku elektronické pošty (e-mail).

Každý student MU musí vlastnit průkaz studenta.

3. Zahájení výuky a harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku je zveřejněn zde. Výuka pro semestr podzim 2021 začíná 13. 9. 2021.

Registrace povinných a povinně volitelných předmětů podle doporučeného studijního plánu na naší fakultě probíhá do 8. 8. 2021.

Rozvrh bude zveřejněn 4. 9. 2021.

Zápis do seminárních skupin proběhne od 6. 9. od 17.00 do 26. 9. 2021.

Zápis do studia

Zápisy na Fakultu informatiky budou probíhat online formou ve dnech 28. 6. (od 12:00) – 11. 7. 2021 v aplikaci E-prihlaska. Sledujte tento web, postupně budeme přidávat důležité informace k zápisu, abyste ještě před jeho konáním věděli vše potřebné.

Studentem vysoké školy se podle § 61 odst. 1 zákona stává uchazeč dnem svého zápisu do studia.

V případě, že se uchazeč nezapíše v termínu stanoveném pro zápis, ani se do 5 dnů po jeho konání řádně neomluví, pohlíží se na toto chování jako na výraz vůle se studentem nestát.

Náhradní termín zápisu
V případě, že se uchazeč nezapíše v řádném termínu, je možné se omluvit prostřednictvím e-mailu na studijní oddělení, a to nejpozději do 5 dnů po konání řádného zápisu a lze mu případně přidělit náhradní termín zápisu (v září 2021).

Pokyny k distančnímu zápisu

Jak postupovat při ztotožnění

Proces "ztotožnění" bude na FI probíhat dvěma způsoby:

 • Pomocí portálu E-identita
 • Portál eidentita.cz slouží jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele on-line služeb veřejné správy. K prokazování totožnosti on-line slouží různé identifikační prostředky.

  Ověřit přes portál e-identita.cz

 • On-line pomocí videohovoru
 • Pro ztotožnění budete potřebovat zařízení s kamerou a mikrofonem a doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Pokud je to možné, použijte prosím integrovanou webkameru v notebooku nebo externí kameru připojenou ke stolnímu počítači.

  Aplikace uživatele celým procesem postupně provede, stačí následovat zobrazené pokyny. Osoba postupně potvrdí, že chce ověřit totožnost, zaznamená svůj obličej a doklad totožnosti. Po ukončení nahrávání je žádost o ztotožnění automaticky zpřístupněna pracovníkům studijního oddělení, příp. dalším pověřeným osobám. Je-li videozáznam v pořádku, je žádost o ztotožnění schválena a uživateli je zaslán automatický e-mail s odkazem pro nastavení nového primárního hesla do IS MU. Poté je celý proces úspěšně dokončen.

  Ověřit pomocí videohovoru

  Pokud si nebudete vědět rady, využijte nápovědu.

  Ztotožnění proveďte co nejdříve, neboť bez provedeného ztotožnění si nebudete moci sami stáhnout elektronické potvrzení o studiu.

  Jak postupovat při doložení vzdělání

  Proces "doložení středoškolského vzdělání" bude na FI probíhat dvěma způsoby:

  Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou doložte co nejdříve po obdržení maturitního vysvědčení, ideálně do 31. 8. 2021. V opačném případě fakulta rozhodne o zrušení rozhodnutí o přijetí, a to bez možnosti odvolání.

  Ukončené středoškolské vzdělání můžete doložit následujícími způsoby:

  1. Online formou vložením dokumentů do e-přihlášky

  Platí pro maturitní vysvědčení z České republiky a Slovenska. Dále pak pro Maďarsko, Německo, Polsko, Slovinsko. V případě dokladů vydaných v jiném než českém, slovenském nebo anglickém jazyce je rovněž třeba připojit jeho úřední překlad.

  Daný doklad je třeba vložit ve formě elektronického dokumentu vytvořeného autorizovanou konverzí.

  Autorizovanou konverzi lze provést např. na České poště nebo v Czech POINT.

  Zde bude doplněn postup pro doplnění dokumentů.

  2. Doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení poštou na adresu: Studijní oddělení FI, Botanická 68a, 602 00 Brno

  Platí pro všechny státy kromě České republiky, Slovenska, Maďarska, Německa, Polska a Slovinska.

  Zašlete doklady o středoškolském vzdělání: úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení s překladem do češtiny nebo angličtiny společně s úředně ověřenou kopii nostrifikační doložky o středoškolském vzdělání anebo všechny 3 dokumenty nutné pro vyřízení ověření zahraničního vzdělání fakultou

  Pokud uchazeč absolvoval předchozí studium v zahraničí, je pro účely zápisu ke studiu nutné splnit jednu z uvedených možností:

  1. dodat osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo nostrifikační doložku

  Obojí je vydáváno odbory školství krajských úřadů. Dokumenty jsou platné obecně na území ČR pro další příležitosti. Informaci o procesu uznávání zahraničního vzdělání v ČR najdete zde.

  2. dodat zahr. doklad o zahr. středoškolském vzdělání s maturitní zkouškou, na který se vztahuje ekvivalenční dohoda uzavřená ČR

  Je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu, a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují).

  3. dodat osvědčení o Evropském bakalaureátu

  Ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u osvědčení vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují).

  4. ověřit podmínky přijetí ke studiu fakultou

  Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání se řídí Směrnicí Masarykovy univerzity č. 2/2019.

  Bližší informace najdete zde. Lhůta pro předložení dokladů je stanovena do 31. 8. 2021.

  Jak postupovat při fotografování

  Veškeré informace týkající se fotografování naleznete zde: Fotografování osob

  Fotografii si zajistěte co nejdříve, neboť fotografie v IS MU je nutná pro vyhotovení ISIC karty.

  Důležité informace před zahájením studia

  Pokud si nevíte rady s registrací, se zápisem předmětů nebo s organizací výuky, kontaktujte nás E-mail: studijni@fi.muni.cz .

  Studijní oddělení
  telefon: 549 49 1818
  e‑mail: studijni@fi.muni.cz