Doktorské studium

Daniel Král’ na FI

Studium od semestru podzim 2018

Podávání přihlášek
25. 1. 2018 – 25. 5. 2018
Příští běh podávání přihlášek pro jaro 2019 bude od 9/2018 do 12/2018.

Přijímací zkouška
8. 6. 2018, v B517 od 10:15 do 14:30 (cca 15 min/uchazeč)
Náhradní termín přijímací zkoušky vypsán nebude.

Přijímací řízení se koná minimálně dvakrát ročně a informace o termínech jsou zveřejněny čtyři měsíce předem na úřední desce.

Doktorské studium je určeno absolventům magisterských studijních programů. Primárně se týká programů informatika, aplikovaná informatika, případně příbuzných programů. Po vykonání státní doktorské zkoušky a úspěšném obhájení disertační práce získávají absolventi titul „doktor“ (Ph.D., psáno za jménem).

V současné době máme akreditován
čtyřletý studijní program Informatika

s obory Informatika a Počítačové systémy a technologie
v prezenční a kombinované formě studia, v českém i anglickém jazyce.

Fakulta podporuje studenty nejen technickým vybavením potřebným pro jejich práci, zázemím, ale i finančně. Díky spolupráci s jinými pracovišti (českými i zahraničními) a podpoře grantových agentur se studenti mohou účastnit odborných konferencí, letních škol, případně absolvovat část svého studia v zahraničí.

Délka doktorského studia je 4 roky (standardní) až 8 let (maximální).

Mám zájem

„Doktorské studium mi umožnilo samostatně pracovat na vlastním výzkumu: od zvolení tématu, přes návrh experimentů, až po publikování a prezentaci výsledků. Po studiu plánuji ověřit, do jaké míry je možné aplikovat můj výzkum v průmyslu.“

Petr Bauch
absolvent oboru Počítačové systémy a technologie