Doktorské studium

Daniel Kráľ na FI

Studium od semestru podzim 2020

Podávání přihlášek
24. 1. 2020 – 24. 5. 2020
Další běh podávání přihlášek pro studium od jara 2021 bude otevřen od 9/2020 do 1/2021.

Přijímací zkouška
9. 6. 2020, čas bude upřesněn
Náhradní termín přijímací zkoušky vypsán nebude.

POZOR: tohoto přijímacího běhu se zúčastněte, i pokud budete absolvovat své magisterké studium až v září 2020

Přijímací řízení se koná minimálně dvakrát ročně a informace o termínech jsou zveřejněny čtyři měsíce předem na úřední desce.

Doktorské studium je určeno absolventům magisterských studijních programů. Primárně se týká programů informatika, aplikovaná informatika, případně příbuzných programů. Po vykonání státní doktorské zkoušky a úspěšném obhájení disertační práce získávají absolventi titul „doktor“ (Ph.D., psáno za jménem).

Fakulta informatiky má v současnosti akreditován

čtyřletý doktorský studijní program Informatika

V jeho rámci jsou nabízeny specializace Fundamenty informatiky a Technologie a metodologie počítačových systémů pro studenty se začátkem studia od jara 2020, v prezenční a kombinované formě studia, v českém i anglickém jazyce.

Současně dobíhá studium v předchozích oborech Informatika a Počítačové systémy a technologie pro studenty se začátkem studia do podzimu 2019 vč., taktéž v prezenční a kombinované formě studia, v českém i anglickém jazyce.

Fakulta podporuje studenty nejen technickým vybavením potřebným pro jejich práci, zázemím, ale i poměrně štědře finančně. Díky spolupráci s jinými pracovišti (českými i zahraničními) a podpoře grantových agentur se studenti mohou účastnit odborných konferencí, letních škol, případně absolvovat část svého studia v zahraničí.

Délka doktorského studia je 4 roky (standardní) až 8 let (maximální).

Mám zájem

„Doktorské studium mi umožnilo samostatně pracovat na vlastním výzkumu: od zvolení tématu, přes návrh experimentů, až po publikování a prezentaci výsledků. Po studiu plánuji ověřit, do jaké míry je možné aplikovat můj výzkum v průmyslu.“

Petr Bauch
absolvent oboru Počítačové systémy a technologie