Uznávání zahraničních studijních a pracovních pobytů do studia na FI MU

Uznávání zahraničních studijních a pracovních pobytů do studia na FI MU se řídí Směrnicí rektora MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studií a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (platnost od 1. 9. 2011) a Metodickým pokynem ředitelky CZS MU č. 1/2011 Evidence zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů (platnost od 1. 12. 2011).

Přesný postup kroků a podrobný návod pro postup při uznávání pro různé typy pobytů najdete na stránkách Centra zahraniční spolupráce.

FI MU dále stanovila "pověřené osoby", které plní funkci pověřených osob ve smyslu Směrnice rektora MU č. 8/2011 a toto doplňuje Opatření děkana FI MU č. 01/2012 Pověření osob odpovědných za uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Fakulty informatiky Masarykovy univerzity.

Na základě tohoto opatření proděkan pro zahraniční a vnější vztahy pověřil schvalováním studijních smluv (Learning Agreement) studentů v rámci programu Erasmus v Evropě jednotlivé oborové koordinátory, kteří spravují jednotlivé smlouvy. Jména těchto koordinátorů jsou uvedena v seznamu smluv na stránce o Erasmu na FI.
Pro všechny ostatní mobilitní programy, včetně všech pracovních pobytů je pověřenou osobou doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., proděkan pro zahraniční vztahy, propagaci a kvalitu, kontaktujte jej prostřednictvím Oddělení zahraničních studií na FI MU.

Pověřené osoby uvádějte v řádku Kontaktní osoby na domovské instituci, první osoby v aplikaci IS MU Evidence údajů o stážích, studijních a pracovních pobytech.
Administrátoři pobytů jednotlivých fakult zajišťují administraci uznání zahraničních pobytů, po podání žádosti o uznání do ISu. Za FI MU je to Radka Brolíková, uvádějte v řádku Administrátor zahraničních pobytů fakulty/katedry/ústavu na MU v aplikaci IS MU Evidence údajů o stážích, studijních a pracovních pobytech.