ERASMUS+ Europe

Studijní pobyty

Tento program umožňuje absolvovat část studia na některé ze zahraničních univerzit, se kterou má FI uzavřenu bilaterální dohodu. Studenti jsou na zahraničních institucích zproštěni placení školného. Životní náklady a cestu si studenti hradí ze stipendia poskytovaného tímto programem. Délka pobytu v zahraničí je od 3 do 12 měsíců v závislosti na konkrétní bilaterální dohodě.

Pro zájemce o studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ Evropa konané v akademickém roce 2019/20 proběhne dne 11. prosince 2018 v 16 hod. v učebně A318 informační schůzka.

Výběrové řízení pro studijní pobyty na akademicky rok 2019/20 proběhne v únoru 2019.

FI provádí výběr studentů podle následujících kritérii:

 • Studijní prospěch
 • Znalost cizího jazyka
 • Motivační dopis v AJ (rozsah 1/2 – 1 strana A4) s důrazem na předměty, které chcete v zahraničí studovat
 • Posouzení oborového koordinátora
 • Předchozí účast na zahraničním studijním pobytu

Opakované studijní pobyty studentů jsou v rámci programu Erasmus+ možné, avšak vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu vyhrazeny, mohou být studenti (za splnění ostatních výběrových kritérií) ve výběrovém řízení upřednostňováni následovně:

 1. studenti, kteří v minulosti nerealizovali studijní pobyt v rámci programu Erasmus, příp. Socrates
 2. studenti, kteří v daném akademickém roce plánují uskutečnit pouze jeden studijní pobyt v rámci programu Erasmus+
 3. ostatní

Výše stipendia

Výše stipendia je určena individuálně, dle výše životních nákladů v jednotlivých zemích EU. Země jsou rozděleny do tří skupin s rozdílnou výší stipendia. Příslušnou částku vyplácí zahraniční oddělení MU studentům na jejich bankovní účet. Výše stipendia pokrývá podle dané země více či méně životní náklady na pobyt, účast v programu však předpokládá určitou finanční spoluúčast studenta. V naléhavých případech je možné požádat děkana FI o dodatečnou finanční podporu.

Skupina Země Výše stipendia od 2018/19
1 Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Velká Británie 510 Eur/měsíc
2 Belgie, Francie, Holandsko, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko 450 Eur/měsíc
3 Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko 330 Eur/měsíc

Grant může být navýšen až o 200 Eur/měsíc pro socio-ekonomicky znevýhodněné studenty.

Podmínky pro uchazeče o studijní pobyt:

 • být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského či doktorského studijního programu na vysílající škole
 • student minimálně 2. ročníku studia v době odjezdu na studijní pobyt
 • je občanem jednoho ze států státu LLP nebo je občanem jiného státu, ale studuje v jednom ze států LLP v akreditovaném studijním programu

Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty studentů

ERASMUS+ na FI:

V tabulce níže naleznete všechny smlouvy platné pro následující akademický rok. K výběru univerzity vám mohou pomoci informace od studentů, kteří se již pobytů zúčastnili.

Univerzita Země Koordinátor Místa Délka (měsíce) Úroveň
KU Leuven - Fac. of Science Belgie Václav Matyáš 2 5 mgr.
University of Tartu Estonsko Václav Matyáš 2 5 bc., mgr., Ph.D.
University of Tampere Finsko Petr Sojka 2 6 mgr.
University of Eastern Finland Finsko Petr Sojka 2 5 bc., mgr.
Åbo Akademi University Finsko David Šafránek 2 9 mgr.
Grenoble Institute of Technolgy Francie Petr Sojka 3 10 mgr.
ESIEE Paris Francie Leonard Walletzký 2 5 mgr., Ph.D.
EPITA Paris Francie Jan Strejček 2 5 bc., mgr.
ISEN Toulon Francie Petr Sojka 3 5 mgr.
INSA Centre Val de Loire Francie Václav Matyáš 2 6 mgr., Ph.D.
Radboud University Holandsko Václav Matyáš 3 5; 12 mgr., Ph.D.
Juraj Dobrila University of Pula Chorvatsko Leonard Walletzký 2 5 bc., mgr., Ph.D.
University of Pavia Itálie Karel Pala 1 6 bc., mgr.
Free University of Bozen-Bolzano Itálie Bruno Rossi 3 5 mgr.
University of Calabria Itálie Leonard Walletzký 2 5 mgr.
Ca' Foscari University of Venice Itálie Václav Matyáš 2 6 mgr., Ph.D.
University of Salerno Itálie Leonard Walletzký 4 5 mgr., Ph.D.
University of Luxembourg Lucembursko Václav Matyáš 2 6 bc., mgr., Ph.D.
University of Pécs Maďarsko Jan Bouda 2 5 bc., mgr., Ph.D.
RWTH Aachen University Německo Antonín Kučera 2 12 bc., mgr., Ph.D.
Dresden University of Technology Německo Václav Matyáš 2 12 bc., mgr.
HTWG Konstanz Německo Václav Matyáš 2 5 bc., mgr.
Saarland University Německo Karel Pala 1 12 mgr.
Freie University of Berlin Německo David Šafránek 2 5 mgr.
Karlsruhe Institute of Technology Německo Leonard Walletzký 4 5 bc., mgr.
Technische Universität München Německo Antonín Kučera 2 10 bc., mgr., Ph.D.
NTNU Trondheim Norsko Václav Matyáš 3 5 mgr.
University of Bergen Norsko Barbora Kozlíková 3 6 mgr., Ph.D.
University of Porto – Fac. of Engineering Portugalsko Leonard Walletzký 2 5 mgr.
University of Porto – Fac. of Science Portugalsko Luboš Popelínský 2 5 bc., mgr., Ph.D.
University of Porto – Fac. of Economy Portugalsko Luboš Popelínský 2 5 bc., mgr., Ph.D.
Vienna University of Technology Rakousko Barbora Kozlíková 2 5 bc., mgr., Ph.D.
University of Vienna Rakousko Petr Sojka 2 5 mgr., Ph.D.
Johannes Kepler University Linz Rakousko Barbora Kozlíková 2 5 bc., mgr.
University of Salzburg Rakousko Václav Matyáš 2 5 mgr., Ph.D.
Comenius University Slovensko Matej Lexa 2 6 bc., mgr., Ph.D.
Slovak University of Technology in Bratislava Slovensko Petr Sojka 2 10 bc., mgr., Ph.D.
University of Ljubljana Slovinsko Matej Lexa 2 5 bc., mgr.
University of Balearic Islands Španělsko Jiří Sochor 2 5 mgr., Ph.D.
Technical University of Catalonia Španělsko Karel Pala 3 5 bc., mgr.
University of Cordoba Španělsko Petr Sojka 2 5 bc., mgr., Ph.D.
Polytechnic University of Valencia Španělsko Petr Sojka 2 10 bc., mgr.
University of Valencia Španělsko Petr Sojka 3 10 bc., mgr.

Instrukce pro vyřízení grantu před odjezdem na studijní pobyt:

 • Přihláška (Erasmus Application) – najdete si ji na webu zahraniční univerzity, vyplníte a odešlete do uvedeného termínu dle pokynů na zahraniční oddělení nebo oborovému koodinátorovi hostitelské univerzity
 • Studijní smlouva (Learning Agreement) – pokud znáte předměty vyučované v daném semestru, můžete odeslat spolu s přihláškou
  - pokud má zahraniční univerzita vlastní formulář LA, vyplňte zároveň vždy formulář MU
  - LA podepisuje oborový koordinátor (vyučující z FI zodpovědný za smlouvu s danou univerzitou, viz. seznam výše), pro zajištění podpisu kontaktujte OZZ
  - pro uznání předmětů uvedených v LA (příp. Changes of LA) do studia na FI je nezbytné mít vybráno minimálně 50% kreditů v informatických předmětech! - při typu uznání "A" nebo "B" (povinný nebo povinně volitelný předmět) je potřeba dodat písemný souhlas vyučujícího daného předmětu na FI
 • zadání pobytu do ISu, sekce Evidence zahraničních pobytů
 • ubytování – zjistíte si, zda daná hostitelská univerzita nabízí zprostředkování ubytování, rezervujte si jej včas dle deadlinu
 • grant – získáte na univerzitním zahraničním oddělení (CZS), žádejte minimálně 3 týdny před odjezdem, detailní informace na webu CZS
Uznávání předmětů odstudovaných v zahraničí

Další informace o programu najdete také na webových stránkách Centra zahraničních spolupráce

Pracovní stáže

Student v rámci studia vyjíždí na pracovní stáž do podniku, školícího nebo výzkumného střediska nebo do jiné organizace. Stáž nesmí být vykonávána v institucích EU a organizacích, které spravují programy EU. Délka stáže musí být v rozsahu 2–12 měsíců.


Univerzitní CZS vypisuje každoročně termíny pro podávání žádostí o grant na Erasmus pracovní stáže:
 • 1. března
 • 17. května
 • 12. července
 • 8. listopadu
Studenti FI si stáž musí domluvit se zahraniční institucí sami.
Podmínky pro vysílané studenty
 • být zapsán ke studiu na VŠ, která má Extended Erasmus University Charter,
 • může být v jakémkoliv ročníku studia,
 • může vyjet na pracovní stáž Erasmus+ na max. 12 měsíců na každém stupni studia na vysoké škole,
 • je občanem jednoho ze států státu LLP nebo je občanem jiného státu, ale studuje v jednom ze států LLP v akreditovaném studijním programu
Finanční zajištění pracovní stáže

Student obdrží stipendium od vysílající vysokoškolské instituce. Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí. Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek. Podnik může, ale nemusí studentovi vyplácet mzdu.

Skupina Země Výše stipendia od 2018/19
1 Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Velká Británie 600 Eur/měsíc
2 Belgie, Francie, Holandsko, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko 500 Eur/měsíc
3 Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko 400 Eur/měsíc
Podmínky pracovní stáže
 • musí být nedílnou součástí studijního programu na domácí VŠ
 • plný pracovní úvazek běžný pro danou zemi
 • musí být podložena smlouvou (Training Agreement) uzavřenou mezi vysílající VŠ, přijímající institucí a studentem.
 • pracovní plán stáže – souhlas VŠ a podniku, obsahem je pracovní program, očekávané výsledky a podmínky uznání
 • pracovní plán podepisuje za FI proděkan pro zahraničí a vnější vztahy
 • uznání stáže předmětem SPRAC a přidělením ECTS kreditů (5 kr./měsíc), uvedením stáže v dodatku k diplomu

Kvalifikační podmínky pro pracovní stáže studentů

Aktuální nabídky pracovních stáží můžete najít ve FI dokumentech v ISu nebo v databázi CZS.

Informace k programu Erasmus – odkazy