Přeloženo pomocí DeepL

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

Řízení softwarových systémů a služeb (Ing.)

  • Multidisciplinární dovednosti v oblasti technických, sociálních a právních aspektů systémů kybernetické bezpečnosti.
  • Výzkumné skupiny zaměřené na inovativní řešení systémů služeb a architektury softwaru.
  • Garantované stáže a navazování kontaktů s průmyslovými partnery.

Studijní program rozvíjí jedinečný kompetenční profil studenta založený na průniku více oblastí znalostí, které jsou relevantní pro řízení vývoje softwarových systémů a služeb a řízení kybernetické bezpečnosti. Specifikem je zaměření na strategické a operativní řízení související se zaměřením, návrhem, implementací a provozem softwarových systémů a služeb v kontextu organizací a různých typů s možným zaměřením na jejich bezpečný provoz nebo IT služby. Kromě rozvíjení základních teoretických a technologických znalostí a praktických rozvojových dovedností získaných v bakalářském studiu je obsah navazujícího studia rozšířen o další dimenze, jako jsou teorie a postupy týmového, projektového a procesního řízení, komunikace, měkké dovednosti a znalosti nezbytné pro fungování v ekonomických vztazích - základy marketingu, práva a další, což se týká zejména (ale nejen) specializace rozvoje služeb. Studium kybernetické bezpečnosti zohledňuje aspekty přesahu počítačového zpracování dat mimo úzce vymezené systémové perimetry (např. s dopadem na kritickou infrastrukturu), čímž umožňuje specifický multidisciplinární přesah technických, sociálních a právních aspektů v této oblasti.

Přihláška ke studiu
Průvodce přijímacím řízením

Anglický studijní program / český studijní program
Způsob studia prezenční
Délka studia 2 roky
Absolventi
Profil absolventa

Absolventi nacházejí uplatnění ve firmách a organizacích různé velikosti a zaměření, ale získávají také motivaci a možnost základní přípravy pro vlastní inovativní podnikání. Silnou konkurenční výhodou absolventů programu je schopnost řešit komplexní problémy spojené s řízením vývoje systémů a služeb, pro které mohou využít studiem získané dovednosti. Jejich potenciál je předurčen k zastávání manažerských pozic, jako je například pozice informačního ředitele (CIO), projektového manažera a manažera rizik. Absolventi oboru Řízení kybernetické bezpečnosti najdou uplatnění především ve firmách a institucích, které potřebují odborníky schopné spolupracovat s příslušnými koordinačními institucemi a zajišťovat řízení procesů kybernetické bezpečnosti. Jedná se o pozice manažera kybernetické bezpečnosti a Chief Information Security Officer (CISO).

Kam po tomto studiu?
Průzkumy perspektivy zaměstnání

Absolventi FI jsou zaměstnavateli ceněni, podle průzkumu všech stupňů studia z roku 2015 činí jejich průměrný hrubý nástupní plat více než 45 000 Kč. Více

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Petr Šigut - hlidacky.cz
Petr Šigut

LinkedIn
Rozhovor

Absolventi FI MU mají úspěch se start-upem na hlídání dětí

Petr Šigut a David Hrachový již během studia založili portál Hlídačky.cz, který je užitečný tisícům rodičů a hlídačů.

Dita Formánková, roz. Přikrylová Foto: Kateřina Šejvlová
Dita Přikrylová

LinkedIn
Rozhovor

Ženy mají k IT zbytečné výhrady

Absolventka Dita Přikrylová opustila práci datové analytičky a nastoupila do nevládní organizace Czechitas, jejímž cílem je přilákat do IT více žen.

Studijní katalog

Ve Studijním katalogu najdete seznamy povinných a volitelných předmětů a doporučený průběh studia.

Studijní katalog

Praktická výuka

Povinnou součástí studijního plánu je cca 600 hodin praxe, která studentům umožní získat potřebné praktické zkušenosti.

Specializace

Specializace jsou studijní plány, které stanovují podmínky pro absolvování, např. povinné předměty.

Management kybernetické bezpečnosti

Specializace zohledňuje aspekty zpracování počítačových dat mimo přesně vymezené systémové perimetry (např. dopady na kritickou infrastrukturu), které se promítají do oblasti kybernetické bezpečnosti a umožňují specifický multidisciplinární přesah jak technických, tak společenských a právních aspektů kybernetické bezpečnosti.

Řízení vývoje služeb (SSME )

Specializace navazuje na současný velký posun od tradičního paradigmatu návrhu IT k IT jako službě a od ekonomiky orientované na produkty k ekonomice orientované na služby. Problémy a úkoly v IT jsou stále složitější a k jejich řešení nestačí znalosti IT technologií. Základem této specializace je multidisciplinární pohled. Studenti získají nejen solidní znalosti z oblasti IT (programování, databáze, počítačová bezpečnost, sítě atd.), ale také dovednosti potřebné k pochopení problémů v jejich komplexnosti (marketing, management, finance nebo právo) a také nezbytné komunikační kompetence.

SSME

Řízení vývoje softwarových systémů

Specializace je zaměřena na softwarové inženýrství, tj. na získání znalostí a dovedností potřebných ve všech fázích vývoje, správy a údržby informačních a dalších typů rozsáhlých softwarových systémů. Specializace klade důraz na schopnost analyzovat a specifikovat systémové požadavky, návrh systému a jeho implementaci a nasazení.