Přeloženo pomocí DeepL

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

Pokyny pro vypracování diplomové práce

Sestavení textu diplomové práce

Tato struktura je doporučená s výjimkou těch částí, které jsou výslovně označeny jako NUTNÉ.

Vazba a titulní list

Diplomová práce se odevzdává v elektronické verzi (text včetně příloh) do Archivu IS MU. Archiv musí být dostatečně vyplněn, student potvrzuje i Prohlášení autora a Prohlášení.
Tisk textu může být oboustranný.

Na titulní a titulní straně musí být další informace:
  • Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
  • Diplomová práce
  • <Název ze zadání diplomové práce> (nepovinné)
  • <Jméno a příjmení studenta>
  • <Rok obhajoby>
Informace jsou na obálce a titulní straně řádně rozmístěny.

Prohlášení

Následuje strana s prohlášením studenta o autorství a použité literatuře, např:

Tímto prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Veškeré prameny, odkazy a literatura použitá nebo excerpovaná při vypracování této práce jsou řádně citovány a uvedeny v doplněném odkazu na příslušný zdroj.

Prohlášení je potvrzeno studentem v IS.
Na této stránce, případně na jiné stránce, může student napsat poděkování vedoucímu práce a těm, kteří mu poskytli pomoc.

Životopis a klíčová slova

Pod záhlavím Resumé je uveden text shrnutí práce, který není delší než jedna strana.
Pod nadpisem Klíčová slova: je seznam klíčových slov oddělených čárkami (obvykle 5 až 10). Klíčovým slovem je také termín vyjádřený více slovy.

Obsah

Obsah obsahuje názvy kapitol a podkapitol, tj. částí práce, první a druhé úrovně. Doporučuje se používat formulář LaTeX fi-thesis, který je k dispozici na adrese www.overleaf.com.

Úvod

První kapitola je úvodem představujícím řešenou problematiku v širších souvislostech a ve stručném popisu jednotlivých kapitol uvádí strukturu písemné práce.

Další kapitoly a podkapitoly práce

Kapitoly bezprostředně navazující na úvod obvykle obsahují formulaci cíle práce, charakteristiku současného stavu řešené problematiky, teoretické a odborné zázemí řešené problematiky. Tyto kapitoly představují maximálně 30 % celkového rozsahu práce.
V dalších kapitolách student zpracovává vlastní přínos k řešení problémů a získané výsledky.
Kapitoly a podkapitoly musí být uspořádány v logickém sledu, jejich rozsah by měl odpovídat významu řešených problémů. Pro ilustraci může být vhodné doplnit text o grafické informace (obrázky, tabulky, grafy, schémata apod.).

Závěr

Závěrečná kapitola obsahuje vyhodnocení získaných výsledků se zvláštním důrazem na přínos pro žáka, včetně hodnocení z širšího hlediska pro řešení problémů. V závěru je třeba upozornit na možné směry dalšího výzkumu či vývoje.

Literatura

Za závěrečnou kapitolou následuje seznam použité literatury .

Přílohy

Do příloh jsme zařadili části práce, které považujeme za popisné. Například návod k použití vytvořeného systému, fragmenty zdrojových textů, podrobná schémata a detailní popisy částí projektu apod. V relevantních případech také pořízené rozsáhlé doklady o tvrzeních použitých v práci - konzultujte je s vedoucím práce.

Požadavky na formu, rozsah, typografickou úpravu a jazykovou kvalitu

Pro diplomovou práci je stanoven minimální rozsah 30 stran bez příloh. Počet stran příloh není omezen. Dodržujte však stručné a účinné vylíčení významu přílohy pro hodnocení práce a pro případné navazující práce v budoucnu. Zbytečně velké množství příloh (tj. pokud není dobře zdůvodněno) může být hodnoceno negativně, přinejmenším z ekologických a ekonomických důvodů.

Termín normostrana se vztahuje k hodnocení pracnosti, nikoli k počtu vytištěných stran. Z historického hlediska jde o počet stran rukopisu, který byl psán na psacím stroji, průměrná délka 60 znaků na řádek a 30 řádků na stránku rukopisu. Kvůli korekturním registračním značkám se používal svislý řádkování 2 (každý druhý řádek). Tyto údaje (počet znaků na řádek, počet řádků a mezery mezi nimi) se nevztahují na konečný tištěný výsledek. Slouží pouze k posouzení rozsahu. Jedna normalizovaná strana znamená 60 * 30 = 1800 znaků. Strojopisná stránka představuje přibližně 2 kB textu. Množství typografických stránek je pouze přibližný odhad.

Při odhadu rozsahu práce můžete použít speciální funkci aplikace Microsoft Word, která vrací počet znaků v dokumentu. V případě použití systému LaTeX můžete pro hrubý odhad sečíst velikosti zdrojových dokumentů.

Obrázky v textu jsou do rozsahu práce zahrnuty jako odhad rozsahu textu, který by se ve finálním dokumentu tiskl stejně velký.

Text diplomové práce se tiskne na stránky formátu A4. Pro tento rozsah stránky použijte základní úroveň písma textu (velikost) 11 bodů. Zvolte šířku 15 až 16 cm a výšku 22 až 23 cm (včetně případných záhlaví a zápatí).

Hodnocena je také jazyková kvalita a čistota. Předpokládá se dodržování pravidel správné gramatiky a odborných termínů. Slang je nepřípustný. U prací publikovaných v anglickém jazyce se předpokládá také odpovídající jazyková kvalita.

Více informací naleznete v literatuře:
  • Robert Bringhurst. Prvky typografického stylu. Hartley & Marks, Vancouver, BC, 1992.
  • Lyn Dupré. Chyby v psaní: Bludy v próze: Průvodce laděním prózy. Addison Wesley, 2. vydání, 1998.
  • Paul N. Edwards. Jak vést akademickou přednášku, v4.0. School of Information, University of Michigan, 2010. http://pne.people.si.umich.edu/ PDF/howtotalk.pdf, cit. 4. 11. 2011.
  • Justin Zobel. Psaní pro informatiku. Springer, 2. vydání, 2004.