translated by Google

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

Pokyny pro zpracování diplomové práce

Nastavení textu práce

Tato struktura je doporučena s výjimkou těch částí, které jsou výslovně označeny jako POVINNÉ .

Vazba a titulní strana

Diplomová práce se odevzdává v elektronické verzi (text včetně příloh) do Archivu IS MU. Archiv musí být dostatečně vyplněn, student potvrzuje i Prohlášení autora a Prohlášení.
Tisk textu může být oboustranný.

Na obálce a titulní straně musí být následující informace:
  • Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
  • Diplomová práce
  • <Jméno ze zadání diplomové práce> (volitelné)
  • <Křestní jméno a příjmení studenta>
  • <Rok obrany>
Informace jsou na obálce a na titulní straně řádně rozmístěny.

Prohlášení

Následuje stránka s prohlášením studenta o autorství a použité literatuře, např.

Tímto prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, odkazy a literatura použitá nebo excerpovaná při zpracování této práce jsou řádně citovány a uvedeny v dokončeném odkazu na příslušný zdroj.

Prohlášení potvrdí student v ISu.
Na tuto nebo jinou stránku může student napsat poděkování poradci a těm, kteří mu poskytli pomoc.

Resumé a klíčová slova

Pod nadpisem Resume je text shrnutí práce, který není delší než jedna stránka.
Pod nadpisem Klíčová slova: je seznam klíčových slov oddělených čárkami (obvykle 5 až 10). Klíčovým slovem je také výraz vyjádřený více slovy.

Obsah

Obsah obsahuje názvy kapitol a podkapitol, tedy částí práce, první a druhá úroveň. Doporučuje se používat LaTeXový formulář fi-teze dostupný na www.overleaf.com .

Úvod

První kapitola je úvodem představujícím řešenou problematiku v širším kontextu a ve stručném popisu každé kapitoly uvádí strukturu písemné práce.

Další kapitoly a podkapitoly práce

Kapitoly bezprostředně navazující na úvod typicky obsahují formulaci cíle práce, charakteristiku současného stavu řešené problematiky, teoretická a odborná východiska řešené problematiky. Tyto kapitoly nepředstavují více než 30 procent celkového rozsahu práce.
V dalších kapitolách student rozpracovává svůj vlastní příspěvek k řešení problémů a dosažené výsledky.
Kapitoly a podkapitoly musí být uspořádány v logickém sledu, jejich rozsah by měl odpovídat důležitosti řešené problematiky. Pro ilustraci může být vhodné doplnit text o grafické informace (obrázky, tabulky, grafy, schémata atd.).

Závěr

Závěrečná kapitola obsahuje zhodnocení získaných výsledků se zvláštním důrazem na prospěch studenta, včetně posouzení z širší perspektivy k řešení problémů. Na závěr je třeba poznamenat možné směry dalšího výzkumu či vývoje.

Literatura

Na závěrečnou kapitolu navazuje seznam použité literatury .

přílohy

Do příloh uvádíme části práce, které jsou považovány za popisné. Například návod k použití vytvořeného systému, fragmenty zdrojového textu, podrobná schémata a podrobné popisy částí projektu atd. V relevantních případech pořízeny i rozsáhlé důkazy o tvrzení použitém v práci - konzultujte s vedoucím práce.

Požadavky na formu, měřítko, typografickou úpravu a jazykovou kvalitu

Pro diplomovou práci je stanoven minimálně 30 stran bez příloh. Počet stran příloh není omezen. Věnujte však pozornost krátkému a účinnému popisu důležitosti přílohy pro hodnocení diplomové práce a pro případné navazující práce v budoucnu. Zbytečně velké množství příloh (tj. pokud to není dobře zdůvodněno) může být negativně hodnoceno minimálně z ekologických a ekonomických důvodů.

Pojem normovaná stránka se vztahuje k hodnocení zátěže, nikoli k počtu vytištěných stránek. Z historického hlediska je to počet stran rukopisu, který byl psán na psacím stroji, průměrná délka 60 znaků na řádek a 30 řádků na stránku rukopisu. Z důvodu kontrolních registračních značek byla použita svislá mezera 2 (každý druhý řádek). Tyto údaje (počet znaků na řádek, počet řádků a mezera mezi nimi) neplatí pro konečný tiskový výsledek. Používají se pouze pro posouzení rozsahu. Jedna normovaná strana znamená 60 * 30 = 1800 znaků. Strojem psaná stránka má cca 2 kB textu. Počet typových lokalit je pouze přibližný odhad.

Při odhadu rozsahu práce můžete využít speciální funkci Microsoft Word, která vrací počet znaků v dokumentu. Tam, kde se pro hrubý odhad používá systém LaTeX, můžete sečíst velikosti zdrojových dokumentů.

Obrázky v textu jsou zahrnuty do rozsahu práce jako odhad rozsahu textu, který by se stejně ve stejné velikosti vytiskl ve výsledném dokumentu.

Text práce je vytištěn na stranách A4. Pro tuto velikost stránky použijte základní úroveň písma textu (velikost) 11 bodů. Vyberte šířku od 15 do 16 cm a výšku od 22 do 23 cm (včetně všech záhlaví a zápatí).

Hodnotí se také jazyková kvalita a čistota. Předpokládá se respektování pravidel dobré gramatiky a odborných termínů. Slang je nepřijatelný. U disertačních prací publikovaných v anglickém jazyce se rovněž předpokládá odpovídající jazyková kvalita.

Více informací naleznete v literatuře:
  • Robert Bringhurst. Prvky typografického stylu. Hartley & Marks, Vancouver, BC, 1992.
  • Lyn Dupré. Chyby v psaní: Průvodce laděním vaší prózy. Addison Wesley, 2. vydání, 1998.
  • Paul N. Edwards. Jak vést akademickou přednášku, v4.0. School of Information, University of Michigan, 2010. http://pne.people.si.umich.edu/ PDF/howtotalk.pdf, cit. 4. 11. 2011.
  • Justin Zobel. Psaní pro informatiku. Springer, 2. vydání, 2004.