Státní závěrečné zkoušky - obecná ustanovení

Bakalářské i magisterské studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou.

Nutnou podmínkou uzavření studia je úspěšné ukončení všech zapsaných předmětů nebo jejich zrušení podle pravidel stanovených Studijním a zkušebním řádem MU.

Státní závěrečná zkouška sestává z těchto odděleně klasifikovaných součástí: Podmínkou přístupu k závěrečné zkoušce je odevzdání bakalářské nebo diplomové práce. Odevzdáním bakalářské nebo diplomové práce, se rozumí její uložení stanoveným způsobem do IS MU a odevzdáním v písemné podobě na studijní oddělení fakulty.

Studenti, kteří plánují ukončit studium státní zkouškou, zapisují vždy předmět SOBHA a kód SZZ (dáno programem a oborem).
Bakalářské programy:
Jednotný kód (stejný pro všechny bc. programy a obory) - SZB

Magisterské programy:
Jednotný kód (stejný pro všechny mgr. programy a obory) - SZMGR


K obhajobě odevzdané práce se student přihlašuje vyplněním přihlášky (formuláře Přihláška k obhajobě BP/DP) a jejím odevzdáním na studijním oddělení nejpozději do data stanoveného harmonogramem.

K ústní části státní zkoušky se student přihlašuje vyplněním přihlášky (formuláře Přihláška ke státní závěrečné zkoušce) a jejím odevzdáním na studijním oddělení nejpozději do data stanoveného harmonogramem.

Studenti musí absolvovat státní zkoušku zároveň s obhajobou práce viz zápis z kolegia děkana.

Od semestru jaro 2017 platí povinnost opakování SZZ podle Opatření děkana o opakování bakalářské státní závěrečné zkouškyNejzazší termín pro prokázání splnění všech studijních povinností viz aktuální bakalářské nebo magisterské termíny.

Každá část státní závěrečné zkoušky se hodnotí samostatně klasifikační stupnicí:
  • výborně A
  • velmi dobře B
  • dobře C
  • uspokojivě D
  • vyhovující E
  • nevyhovující F