Program seminářů pro rok 1998/1999

Čt. 12.00 - 13.00, A107
Vedoucí semináře: doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc. (kopecek@fi.muni.cz)

Jaro 1999

7. 4. 1999
Jaroslav Ráček
Poskytování informací o životním prostředí
Abstrakt:
Budou uvedeny právní předpisy týkající se poskytování informaci o životním prostředí a o nakladání s odpady. Pak bude poukazáno na specifické vlastnosti a popis environmentálních informací. Na závěr budou zmíněny příklady aplikací.
14. 4. 1999
Michael Mráka
Bezpečnost a správa rozsáhlých počítačových sítí
Abstrakt:
Jedním ze současných trendů je připojování informačních systémů organizací k Internetu. Na prvním místě mezi problémy, které s sebou toto konání přináší, je nepochybně bezpečnost. V přednášce budou diskutovány různé možnosti zabezpečení celých sítí (globálně pomocí firewallu) i jednotlivých počítačů. Zmíněny budou též problémy související s používáním 'veřejných' pracovních stanic v kombinaci se sdílenými prostředky (zejména diskovou kapacitou pro uživatelská data). Při správě malé počítačové sítě s několika stanicemi není nutné používat žádné speciální nástroje. Veškeré problémy lze řešit ručně, případně pomocí jednoduchých skriptů. V případě správy stovek strojů s různými OS je tomu jinak. Požadavky na nástroje vhodné pro správu sítí a přehled současného software určeného k těmto účelům jsou obsahem druhé části přednášky.
21. 4. 1999
Josef Vochozka
Homogenizace datových zdrojů
Abstrakt:
Při budování integrovaných systémů pro podporu rozhodování je třeba umožnit práci uživatelů se všemi dostupnými relevantními zdroji dat. Při integraci reálných zdrojů dat narážíme na problém jejich heterogenity. Pro snazší práci uživatele je výhodné tyto zdroje dat homogenizovat. Ve vystoupení na semináři se stručně zmíníme o možných postupech homogenizace datových zdrojů. Důraz bude kladen na vysvětlení některých rysů a vlastností formalismu WOI, na jehož základě lze heterogenní datové zdroje homogenizovat na logické a sémantické úrovni abstrakce.
28. 4. 1999
Tomáš Dudaško
Informační technologie ve vzdělávání
Abstrakt:
Nástup nových technologií, rozvoj Internetu a moľnosti výpočetní techniky ovlivňují běľný ľivot, a samozřejmě i vyučování a vzdělávání. V první části semináře se budeme zabývat moľnostmi vyuľití výpočetní techniky v učitelské praxi. Nejľhavějąí oblastí je pak Internet a moľnosti jeho vyuľití jednak jako informační databanky, tak jako komunikační technologie a v neposlední řadě jako nástroj vyučování. (c)koly se díky Internetu přestávají stávat uzavřenými ostrovy. Seznámíme se s několika existujícími i připravovanými projekty podporujícími vyučování jak "pres" Internet, tak s pouľitím Internetu. Ve druhé části budou diskutovány systémy pro podporu učitelů a pro usnadnění jejich práce.
5. 5. 1999
Petr Sojka
Finite Pattern Generation
Abstrakt:
Pattern classification task is one of the central issues of AI research with innumerable applications. Classical statistical and neural networks based pattern matching and classification techniques do not yet give satisfactory results on discrete domains. The idea of layering positive and negative patterns of varied length will be described and discussed for various problems in the area of computational linguistics. Method of semiautomatic pattern generation is suggested and its flexibility shown on examples (syllabification, hyphenation).
19. 5. 1999
Hana Rudová
Timetabling with Constraints
Abstrakt:
Timetabling problem as a joint scheduling and resource allocation problem will be introduced. Description of this problem will concentrate on university timetabling with emphasis on concrete timetabling problem in our faculty. Basic solution of the problem using Constraint Logic Programming will be presented together with first results and open problems. The second Constraint Imperative Programming approach will be introduced with help of ILOG optimization software. In the last part, global constraints with variables' annotations will be proposed to solve over-constrained timetabling problems.
26. 5. 1999
Pavel Matula
Laboratoř HRCM a segmentace buněčných jader
Abstrakt:
Na Fakultě Informatiky v současné době vzniká nová laboratoř HRCM (High Resolution Cytometry) zabývající se automatickou analýzou buněk. V první části přednášky zazní základní informace o této laboratoři. Druhá část přednášky bude zaměřena na problém segmentace buněčných jader. Seznámíme se s řešením tohoto problému v programu FISH a upozorníme na jeho přednosti a nedostatky. Na závěr bychom rádi diskutovali využití vyhlazovacích splajnů při řešení segmentačních úloh.
2. 6. 1999
Josef Prokeš
Výstavba české folkové písně v kontextech 60.-80. let
Abstrakt:
- Zdůvodnění legitimity výzkumu - Užité metody - Zařazení české folkové písně do kontextu lit. a hud. vědy - Vývojové křivky některých osobností českého folku a rozbor výstavby jejich vrcholné písně, která je chápána jako synekdocha celého autora - česká folková píseň v kontextech 60.-80. let - Předmět folkové hudby ve výuce na FI MU