Programy nabízející zahraniční studium pro studenty

Studium je nabízeno v rámci mnoha programů a záleží jen na vás, který z nich si vyberete:

ERASMUS+ Evropa

Nejrozšířenější a nejvíce využívaný program pro zahraniční studijní pobyty. Fakulty uzavírají bilaterální smlouvy s partnerskými fakultami v zahraničí, na které vybírají studenty pouze ze své fakulty. Výhodou tohoto programu je vysoká šance na získání stipendia než u celouniverzitních nebo celostátních výběrových řízení. Další plus je získání detailních informací přímo od studentů FI, kteří již v rámci programu vycestovali.

Erasmus+ mimo Evropu

Nový program nabízející 1–2 semestrální studium na mimoevropských partnerských univerzitách. Konkrétní nabídka se každoročně mění a je závislá na přidělených financích a schválených partnerských zemích.

Fakultní smlouvy s partnerskými univerzitami

Nabídka 1–2 semestrálního studia na fakultních partnerských univerzitách. Konkrétní nabídka je závislá na dohodách uzavřených s jednotlivými školami.

Mezivládní stipendia

Každoročně na podzim nabízí AIA stipendijní místa na základě uzavřených mobilitních smluv mezi ČR a jinými zeměmi. Studenti se mohou hlásit přes CZS na místa přidělená MU v rámci kvót nebo individuálně se zúčastnit výběrových řízení přímo na MŠMT.

AKTION

Program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru, nabízí studium na univerzitách v Rakousku. Jeho výhodou je jeho zaměření nejen na studium samotné, ale i na vypracování diplomových a disertačních prací a vědecko výzkumnou činnost.

Stipendia DAAD

Program podpory studentů na německých univerzitách a výzkumných ústavech.

Meziuniverzitní dohody

Masarykova univerzita má uzavřeny bilaterální smlouvy s partnerskými univerzitami po celém světě. Smlouvy v mnoha případech nabízejí možnost studentské mobility a různým způsobem napomáhají studentům ve studiu na dané univerzitě. Seznam partnerských univerzit a detailní informace o podpoře studia na daných univerzitách, termínech pro přihlášky získáte na Centru zahraniční spolupráce MU.

Freemover

Chtěli byste studovat na univerzitě, která není v nabídce žádného programu? Nabízí některá univerzita specializaci nebo obor Vašich snů a Vy byste chtěl/a studovat právě tam? Nevadí, záleží jen na Vás, kterou univerzitu si ve světě vyberete. Pro Vás je vhodný právě program Freemover, který tyto Vaše požadavky naplní. Vyberete si zemi, univerzitu dle Vašeho přání, získáte stipendium a můžete vyrazit.

Doktorát pod dvojím vedením/Evropský doktorát

Možnost pro doktorské studenty získat titul Ph.D. ve spolupráci se zahraniční institucí. V případě zájmu o tuto formu studia kontaktujte Oddělení zahraničních záležitostí nebo Oddělení pro doktorské studium.

International Student Exchange Program (ISEP)

CEEPUS

Mezinárodní visegrádský fond