Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se na MU uskutečňují podle § 72 a § 74 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v souladu s "Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na MU" a se Směrnicí MU č. 7/2017 "Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem" (dále jen směrnice).

Fakulta informatiky MU má akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Informatika. Poplatky za řízení fakulta od uchazečů nevybírá.

Habilitační řízení

V habilitačním řízení se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.

Habilitační řízení se zahajuje předložením písemného návrhu uchazeče včetně habilitační práce a všech příloh dle směrnice děkanovi fakulty, a to prostřednictvím Oddělení podpory výzkumu, projektů a spolupráce s průmyslovými partnery – Ing. Dany Komárkové.

Řízení ke jmenování profesorem

V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru. Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení, pokud jeho součástí bylo předložení habilitační práce. Ve výjimečných případech, kdy je na profesora navrhován někdo, kdo již je profesorem na renomované vysoké škole v zahraničí, může rektor na návrh vědecké nebo umělecké rady vysoké školy předchozí jmenování docentem jako předpoklad k zahájení řízení ke jmenování profesorem prominout.

Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh uchazeče podpořený alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru nebo na návrh děkana podaný vědecké radě fakulty. Řízení může zahájit z vlastního podnětu i vědecká rada fakulty. Součástí návrhu jsou přílohy dle směrnice, které podávejte prostřednictvím Oddělení podpory výzkumu, projektů a spolupráce s průmyslovými partnery – Ing. Dany Komárkové.


Oddělení podpory výzkumu, projektů a spolupráce s průmyslovými partnery

E-mail: veda@fi.muni.cz