Informatika ve veřejné správě

Garant: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.

Informační a komunikační technologie (ICT) mění způsob spolupráce ve společnosti, způsob života i hledání nových možností uplatnění lidského potenciálu ve výrobě, spotřebě, kultuře i využití volného času. Obor Informatika ve veřejné správě se zabývá zejména vlivem ICT na organizaci a chod veřejného sektoru a státní správy, aplikacemi ICT v právních vědách, využitím ICT pro podporu rozvoje právní vědy, ale také vlivem ICT na rozvoj správních organizací a veřejné správy. Z podstaty věci se jedná o více oborovou disciplínu. Proto vyvstává potřeba výchovy odborníků, kteří jsou schopni fundovaně skloubit specifika informatiky a veřejné správy.

Absolvent studijního oboru Informatika ve veřejné správě ovládá základy informatických disciplín a základy oboru Veřejná správa a získává tak perspektivní interdisciplinární znalosti. Studenti se seznámí s principy tvorby a používání informačních technologií a uplatnění informatiky v jiných disciplínách. Absolventi rovněž disponují základními analytickými schopnostmi a profesním vzděláním pro pracovníky všech oblastí místní a státní správy. Mají systematický přehled o české právní úpravě a znalosti z oborů přímo souvisejících s oblastí veřejné správy, tj. zejména správního práva hmotného a procesního.

V případě, že po absolvování bakalářského studia odejde absolvent do praxe, může najít uplatnění při návrhu, realizaci a rozvíjení výpočetních systémů, zejména v oboru programování, při návrhu a správě informačních a databázových systémů a počítačových sítí, vývoje a údržby webovských aplikací, apod. Absolvent je schopen vykonávat pracovní funkce informatika a systémového pracovníka zejména ve sféře veřejné správy, je také připraven pracovat jako analytik, v oblasti údržby a inovace informačních systémů. Absolventi se rovněž uplatní v oblasti využití ICT ve všech oblastech místní a státní správy, v řadě institucí a vzdělávacích organizacích - všude tam, kde mohou zhodnotit své schopnosti analyzovat možnosti ICT pro podporu správních procesů.

Pokud se absolvent rozhodne pokračovat v navazujícím magisterském studiu, a v rámci bakalářského studia se takto profiluje, může uvažovat zejména o navazujícím magisterském studiu v oblasti informatiky.

Standardní doba studia je 3 roky. Výuka v oboru Informatika ve veřejné správě je strukturována podle následujících principů:

 • studenti získají základní vzdělání v oblasti informatiky ve skupině povinných předmětů;
 • studenti získají základní vzdělání v oboru veřejná správa absolvováním povinných předmětu vyučovaných na Právnické fakultě MU;
 • studenti absolvují specializované předměty z oblasti informatiky a veřejné správy nabízené jako povinně volitelné předměty;
 • studentům oboru jsou nabízeny další předměty dle svého výběru v rámci volitelných předmětů.

Požadavky

 • Získat nejméně 180 kreditů za celou dobu studia.
 • Složit alespoň 25 zkoušek.
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat nejméně 29 kreditů z povinně volitelných předmětů se zaměřením na informatiku.
 • Získat nejméně 22 kreditů z povinně volitelných předmětů se zaměřením na veřejnou správu.
 • Vypracovat bakalářskou práci s oborovým zaměřením.

Povinné a povinně volitelné předměty

 • IB110 Základy informatiky (4+2 kr.)
 • IB112 Matematické základy (4+2 kr.)
 • alespoň 1 z:
  • IB001 Úvod do programování skrze C (4+2 kr.)
  • IB111 Úvod do programování skrze Python (4+2 kr.)
 • PB002 Základy informačních technologií (2+2 kr.)
 • PB168 Základy databázových a informačních systémů (4+2 kr.)
 • PB169 Počítačové sítě a operační systémy (4+2 kr.)
 • PV118 Informační politika a státní informační systém ČR (2+2 kr.)
 • PA102 Technologie informačních systémů I (2+2 kr.)
 • PrF:BEP101Zk Právní nauka I (3 kr.)
 • PrF:BEP301Zk Evropské právo (4 kr.)
 • PrF:BEP302Zk Veřejná správa v ČR a v Evropě (3 kr.)
 • PrF:BZ207Zk Ústavní právo pro bakaláře (7 kr.)
 • PrF:BI201K Úvod do práva ICT I (4 kr.)
 • PrF:BZ210Zk Základy správního práva (8 kr.)
 • PrF:BZ307K Správní právo procesní I (6 kr.)
 • PrF:BI301K Úvod do práva ICT II (4 kr.)
 • PrF:BZ401Zk Správní právo procesní II (7 kr.)
 • PrF:BEP601Zk Financování územních samospráv (4 kr.)
 • PrF:BI501K Právní databáze a právní informační systémy (3 kr.)
 • jedna z variant:
  • VB001 Specialist English (1 kr.)
  • PrF:MP309Z Jazyk I.3. - angličtina pro právníky (2 kr.) a současně
   PrF:MP409Zk Jazyk I.4. - angličtina pro právníky (3 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)
 • Alespoň dva zápočty za tělesnou výchovu
 • SBAPR Bakalářská práce (10 kr.)
 • SOBHA Obhajoba závěrečné práce (0 kr.)
 • SZB Státní zkouška (0 kr.)
 • povinně volitelné předměty se zaměřením na informatiku:
  • IB002 Algoritmy a datové struktury I (4+2 kr.)
  • IB015 Neimperativní programování (4+2 kr.)
  • IB101 Úvod do logiky (4+2 kr.)
  • PB007 Softwarové inženýrství I (4+2 kr.)
  • PB029 Elektronická příprava dokumentů (3+2 kr.)
  • PB161 Programování v jazyce C++ (4+2 kr.)
  • PB162 Programování v jazyce Java (4+2 kr.)
  • PA105 Technologie informačních systémů II (2+2 kr.)
  • IV064 Informační společnost (2+2 kr.)
  • PV005 Služby počítačových sítí (2 kr.)
  • PV080 Ochrana dat a informačního soukromí (2+2 kr.)
  • PV182 Komunikace člověka s počítačem (3+2 kr.)
 • povinně volitelné předměty se zaměřením na veřejnou správu:

Doporučení

Doporučený průchod studiem neobsahuje konkrétní výběr povinně volitelných předmětů. Uvedenou skladbu předmětů je potřeba doplnit podle vlastní volby tak, aby byly splněny požadavky oboru.

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • IB110 Základy informatiky (4+2 kr.)
 • IB111 Úvod do programování skrze Python (4+2 kr.)
 • PB002 Základy informačních technologií (2+2 kr.)
 • PrF:BEP101Zk Právní nauka I (3 kr.)
 • PrF:BEP301Zk Evropské právo (4 kr.)
 • PrF:BEP302Zk Veřejná správa v ČR a v Evropě (3 kr.)

2. semestr

 • IB112 Matematické základy (4+2 kr.)
 • PB169 Počítačové sítě a operační systémy (4+2 kr.)
 • PrF:BZ207Zk Ústavní právo pro bakaláře (7 kr.)
 • PrF:BI201K Úvod do práva ICT I (4 kr.)
 • PrF:BZ210Zk Základy správního práva (8 kr.)

3. semestr

 • PB168 Základy databázových a informačních systémů (4+2 kr.)
 • PV118 Informační politika a státní informační systém ČR (2+2 kr.)
 • PrF:BZ307K Správní právo procesní I (6 kr.)
 • PrF:BI301K Úvod do práva ICT II (4 kr.)

4. semestr

 • PrF:BZ401Zk Správní právo procesní II (7 kr.)
 • PrF:BEP601Zk Financování územních samospráv (4 kr.)
 • VB001 Specialist English (1 kr.)

5. semestr

 • PA102 Technologie informačních systémů I (2+2 kr.)
 • IV064 Informační společnost (2 kr.)
 • PrF:BI501K Právní databáze a právní informační systémy (3 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (3 kr.)

6. semestr

 • SBAPR Bakalářská práce (7 kr.)