Financování doktorského studia

Stipendijní řád MU
Stipendijní programy FI MU


Jedním z prvních dotazů uchazečů o doktorské studium bývá, jaký mohou během studia očekávat čistý měsíční příjem. Fakulta informatiky si je plně vědoma možností, které se absolventům magisterského studia nabízejí v komerční IT sféře, a v mezích daného systému postgraduálního vzdělávání v ČR dělá maximum pro to, aby perspektivním kvalitním doktorským studentům nabídla co nejlepší finanční podmínky. Celkový nabízený příjem se skládá z více složek:

 • Základní doktorské stipendium (pro studenty prezenční formy studia, ve standardní době studia). Od roku 2018 činí 12000 Kč měsíčně.
 • Stipendium pro zvýšení atraktivity doktorského studia (pro studenty prezenční formy studia, ve standardní době prvního doktorského studia). Toto stipendium se vyplácí všem studentům prvního ročníku a dále studentům majícím v posledních čtyřech semestrech alespoň jeden kvalitní publikační výstup. Momentálně činí jednotných 4000 Kč měsíčně.
 • Stipendium z prostředků specifického výzkumu.
  Toto pravidelné stipendium přiznává studentům školitel na základě dosažených výsledků ve studiu a výzkumu. Průměrná výše tohoto stipendia činí 3000 Kč měsíčně.
  Mimo to jsou každoročně z prostředků specifického výzkumu poskytována motivační stipendia za nejkvalitnější publikace, která mohou činit okolo 30000 Kč na publikaci.
 • Platba za výuku.
  Studenti doktorského studia se mohou zapojit do výuky realizované na FI (typicky formou pomoci s výukou a vedení cvičení některého předmětu). Tato činnost je honorována podle objemu výuky a medián dosaženého příjmu činí 2500 Kč měsíčně.
 • Projektové peníze.
  V rámci mnohých výzkumných projektů řešených na FI je možné vyplácet pravidelné měsíční odměny doktorským studentům. Bližší informace lze získat od školitele.
 • Doktorandská místa se speciálním financováním.
  V rámci daného běhu přijímacího řízení je také vypisován omezený počet míst s garantovaným speciálním financováním z jiných zdrojů (prostředky kateder, prostředky projektů nebo prostředky průmyslových partnerů FI). Bližší informace o aktuálně nabízených místech jsou dostupné na stránce Calls for PhD Students.
 • Brno Ph.D. Talent
  Možnost získání atraktivního stipendia pro nejlepší studenty z prostředků JCMM.

Shrnutí

Aktivní doktorský student v prezenční formě studia takto může očekávat, i bez projektových odměn a speciálního financování, během celé řádné doby studia měsíční příjem přes 20000 Kč čistého:

 • 12000 základ + 4000 zvýšení + 3000 specifický výzkum + 2500 výuka.