Rigorózní řízení

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul "magistr", mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje v oblasti přírodních věd akademický titul doktor přírodních věd - ve zkratce RNDr. uváděné před jménem.

 • Na FI MU se můžete přihlásit k rigoróznímu řízení ve specializacích odpovídajících
  programům magisterského studia (akreditace platná do r. 2028):
  Teoretická informatika
  Umělá inteligence a zpracování dat
  Vizuální informatika
  Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost
  Řízení softwarových systémů a služeb
  Učitelství informatiky pro střední školy

 • Aktuální termín pro podání přihlášky k rigoróznímu řízení je do 15. 11. 2024.
  Termín je vypisován jednou ročně - vždy přibližně v půli listopadu.

 • Přihláška ke státní rigorózní zkoušce vč. všech příloh musí být podána na Oddělení doktorských a zahraničních studií do výše uvedeného termínu. Podrobně viz SZŘ MU, čl. 37 odst. 4.
  Pozn. pro studenty doktorského studia na FI MU:
  Splňuje-li uchazeč podmínky pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce a podá-li současně s přihláškou k této zkoušce i přihlášku ke státní rigorózní zkoušce se všemi náležitostmi (mj. včetně tezí disertační práce jako práce rigorózní v souladu s ustanovením dle SZŘ MU, čl. 38 odst. 4), absolvuje ty součásti státní doktorské zkoušky a státní rigorózní zkoušky, které jsou společné nebo ekvivalentní, pouze jednou.


 • Rigorózní práce
  (1) Rigorózní práce musí obsahovat původní výsledky nebo originální zpracování ucelené části problematiky daného oboru, a to na úrovni, která odpovídá publikačnímu standardu oboru.
  (2) Rigorózní práce může mít formu souboru uveřejněných prací uchazeče nebo prací přijatých k uveřejnění, který uchazeč opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem.
  Podrobně viz SZŘ MU, čl. 38.
  Pozn. pro studenty doktorského studia na FI MU:
  Podá-li uchazeč žádost o uznání tezí disertační práce jako práce rigorózní podle SZŘ MU, čl. 38 odst. 4 současně s předložením tezí, a bude-li této žádosti vyhověno, musí proběhnout obhajoba tezí disertační práce jakožto obhajoba rigorózní práce. Vzhledem k tomu, že obhajoba rigorózní práce je podle zákona součástí státní rigorózní zkoušky SZŘ MU, čl. 37 odst. 2, a vzhledem k požadavku odevzdání tezí disertační práce současně s přihláškou ke státní doktorské zkoušce (SZŘ MU, čl. 32 odst. 1), je možné považovat vykonání státní doktorské zkoušky současně za vykonání státní rigorózní zkoušky, avšak pouze na základě individuální žádosti uchazeče podané současně se žádostí podle SZŘ MU, čl. 38 odst. 4


 • Požadavky na ústní část rigorózní zkoušky na FI MU vycházejí ze závěrečných zkoušek pro magisterské studium, ale komise požaduje hlubší znalosti.

 • Pozor: Rigorózním řízením je myšleno zahájení administrativního procesu vedoucího k rigorózní zkoušce. Nejedná se o studium. Uchazeč nemá ze strany FI MU zajištěného žádného vedoucího práce.
 • Kontakt: Oddělení doktorských a zahraničních studií
  Ada Nazarejová, tel.: 549 494 963, e-mail: nazarej@fi.muni.cz

Dokumenty