Etický kodex cvičících

na Fakultě informatiky MU

Tento kodex popisuje standardy přístupu cvičících ke svojí výuce a ke studujícím, na nichž se shodla akademická obec FI MU. Doplňuje a vysvětluje ustanovení Etického kodexu MU v kontextu cvičících na FI MU. Jeho smyslem je přispět ke kvalitní výuce na FI, profesionalitě cvičících a férovému přístupu ke studujícím. Od cvičících na FI MU se očekává, že mají přečtený Etický kodex Masarykovy univerzity, rozumí jeho obsahu a řídí se jím.

Jako cvičící na FI MU:

Jednotnost a férovost

Respektuji garanta předmětu a ostatní kolegy

Neznevažuji své kolegy nevhodnými poznámkami o smysluplnosti řešených úloh nebo jejich výukových metodách. Pokud s něčím nesouhlasím, snažím se problémy řešit interně. Vůči studujícím je třeba mluvit jednotným jazykem.

Snažím se o maximální konzistenci a objektivitu

Je důležité, aby vyučující předmětu vystupovali jednotně a konzistentně. Není možné, aby jeden vyučující toleroval věci, které jiní zakazují či trestají. Neférový přístup demotivuje všechny - ty, které znevýhodňujeme, ale i ty, které zvýhodňujeme. Na nutnost konzistentního přístupu je možné se odkázat, když studujícím v něčem nevyhovíme.

Nezvýhodňuji studující svých skupin

Pokud připravuji domácí úkoly nebo zkoušky, mám lepší informace než ostatní cvičící. Případný únik těchto informací do mých skupin by zvýhodnil mé studující oproti ostatním. To platí i pro nepřímou pomoc svým studujícím, např. zadáním příkladu, který je hodně podobný tomu, o kterém vím, že bude na zkoušce.

Dbám na rovný přístup ke všem studujícím

Chápu, že jako cvičící jsem tu pro všechny studující bez ohledu na jejich znalosti nebo mé osobní sympatie.

Snažím se předcházet střetu zájmů

Střet zájmů je situace, kdy je díky osobním vazbám na studující (ať již pozitivním nebo negativním) ohrožena moje objektivita. Střetu zájmů se snažím aktivně předcházet. Pokud se do střetu zájmů dostanu, jasně jej deklaruji. Pokud vím, že některé studující nemohu objektivně hodnotit, požádám o jejich hodnocení kolegu. Pokud to není možné, nechám kolegu alespoň zkontrolovat, že je mé hodnocení v pořádku.

Profesionalita

Snažím se o maximální kvalitu a efektivnost svojí výuky

Dbám na maximální profesionalitu svojí práce. Na cvičení chodím včas a efektivně využívám čas cvičení. Plně se soustředím na výuku, snažím se učit co nejlépe a dbám na maximální naplnění cílů hodiny.

Přijímám spoluzodpovědnost za kvalitu předmětu jako celku

Aktivně se snažím přicházet s náměty na zlepšení studijních materiálů. Pokud se mi něco osvědčí, podělím se s ostatními vyučujícími. Nebojím se garanta předmětu upozornit na věci, které nefungují.

Dodržuji termíny

Studující, kteří včas odevzdali svůj úkol, by měli dostat včas i zpětnou vazbu. Snažím se předem posoudit své časové možnosti a předcházet situacím, kdy by studující museli dlouho čekat na mé hodnocení. Pokud vím, že nějaký úkol nestihnu splnit, zavčas upozorním garanta předmětu, aby bylo možné problém vyřešit bez negativních dopadů na studující.

Znám limity svých znalostí. Aktivně pracuji na sebevzdělávání a nebojím se přiznat, že něco nevím

Žádný učený z nebe nespadl a nikdo o sobě nemůže tvrdit, že ví všechno. Tím méně v informatice. Pokud na cvičení nastane situace, že neznám odpověď na dotazy studujících, nesnažím se předstírat, že odpověď znám a neriskuji mystifikaci studujících. Buďto nalezneme správnou odpověď spolu se studujícími, anebo svoji neznalost přiznám a příště se k problému vrátíme.

Přijímám konstruktivní kritiku svojí práce

Naším společným cílem je co nejkvalitnější výuka na FI. Tomu pomáhá zpětná vazba - od studujících v rámci předmětové ankety, anebo od kolegů po hospitaci. Umím odlišit kritiku svojí práce od kritiky svojí osoby. Neberu konstruktivní kritiku jako osobní útok, ale jako příležitost ke zlepšení.

Vztah ke studujícím

K výuce přistupuji pozitivně a podporuji vnitřní motivaci

Snažím se zdůrazňovat, proč je důležité se dané věci učit a kde se to bude studujícím hodit. Vnitřní motivaci podporuje, pokud jsou vyučující sami nadšení. Výzkumy také ukazují, že nadšení vyučujících vede k menšímu podvádění.

Mám nastavené jasné hranice ve vztahu ke studujícím

Snažím se vyvážit kamarádský vztah a podporu studujících se zdravým odstupem, který mi umožní dávat studujícím i negativní hodnocení. Chápu, že úspěšné ukončení předmětu záleží především na píli studujících. Vím, že nedokážu zachránit všechny a dbám o své duševní zdraví.

Přistupuji ke studujícím s respektem a důvěrou

Je přirozené, že studující učivo na začátku cvičení neovládají. Role cvičícího je pomoci jim, aby si požadované znalosti vytvořili – trpělivě a bez ponižování. Studující musí vyučujícím důvěřovat, že když se na něco zeptají, tak je vyučující nezesměšní, ale vysvětlí jim to. Pokud tuto důvěru nemají, ptát se nebudou. Studující nezesměšňuji ani v jejich nepřítomnosti.

Neodsuzuji studující s nedostatečným výkonem

Nemusí být vždy zřejmé, proč konkrétní studující neplní svoje povinnosti, a nemusí to být jenom lenost – je možné že prožívá komplikované období (vážná nemoc v rodině, psychické problémy). O konkrétních situacích je možné se poradit s garantem předmětu nebo se střediskem Teiresiás.

Sounáležitost s fakultou a univerzitou

Dbám na ochranu osobních či jiných důvěrných údajů

Jako vyučující mám důvěru univerzity, čemuž odpovídají i práva v ISu. Nezneužívám tato práva k vyhledávání informací, které nepotřebuji k výuce. Velmi pečlivě zvažuji, jaké informace mohu sdělit studujícím ve svých skupinách nebo kamarádům. Obecně platí, že informace, ke kterým se nedostanu jako studující (ne-vyučující), jsou interní a nikomu je sdělovat nesmím. To je obzvláště důležité u osobních údajů studujících, například o jejich specifických potřebách.

Přijímám spoluzodpovědnost za respektování etických standardů na fakultě

Jsem-li svědkem nepoctivého jednání, snažím se situaci v rámci svých možností a kompetencí řešit. Nepoctivé jednání studujících hlásím garantovi předmětu. Rovněž vhodným a přiměřeným způsobem řeším podezření na neetické jednání jiných vyučujících. Nejprve se snažím situaci řešit přímo s dotyčnou osobou, pokud to není možné, tak s garantem předmětu, případně s vedoucím katedry nebo s příslušným proděkanem.

Teaching Lab logo

Tento dokument vznikl z iniciativy lektorů předmětu Teaching Lab – dlouholeté komunity studentských cvičících na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.

Obsah kodexu byl schválen Akademickým senátem Fakulty informatiky dne 16. února 2024.