1. Vstup do počítačové haly, počítačových učeben, laboratoří (a k nim příslušejícím předsálím) je povolen pouze s identifikační kartou. Každý je povinen mít identifikační kartu u sebe tak, aby ji mohl na požádání kdykoli bez prodlení předložit. Osoba, která identifikační kartu z jakéhokoli důvodu nemá, nesmí vstoupit do výše uvedených prostor. Identifikační kartou je průkaz studenta MU ISIC, průkaz učitele MU ITIC nebo identifikační karta zaměstnance MU.
  2. Svršky (kabáty, bundy apod.) studenti odkládají buď na věšáky k tomu určené, nebo je ponechávají na židli, na které sedí. Odkládání svršků na jiná místa není v počítačových učebnách povoleno.
  3. Student, který provádí činnost, která, byť pouze z části, nesouvisí s výukou a výzkumem na FI, je povinen okamžitě svoje místo u počítače uvolnit jinému studentovi, který jej o to požádá. Přičemž postačující forma požádání je poklepání na rameno a ukázání na obrazovku. Toto samozřejmě platí pouze v případě, že v místnosti jsou všechny počítače stejného typu obsazeny.
  4. Uzamčení počítače (xlock apod.) je povoleno na dobu nejvýše 10 minut.
  5. Resetovat (přebootovat) počítač můžete až po souhlasu pracovníka CVT. Pošlete e-mail na servisní adresu z jiného počítače.
  6. V případě problémů má uživatel právo obrátit se s dotazem (zaslat elektronickou poštou) na servisní adresy unix@fi.muni.cz a win@fi.muni.cz. Nejprve je však povinen prostudovat dostupné informační zdroje, zvláště pak brožurku Začínáme s fi.muni.cz a Technické informace odkazované z hlavní webové stránky FI. Dotaz či specifikaci problému musí formulovat dostatečně podrobně a musí přiložit veškerá relevantní chybová hlášení.
  7. Neuposlechnutí pokynu k uvolnění počítače, dlouhodobé uzamčení počítače apod., je možné hlásit e-mailem na adresu unix@fi.muni.cz a win@fi.muni.cz, příp. telefonem na čísla 4348, 4346, 4644.

Upozorňuji, že vedle těchto pokynů platí Provozní pravidla počítačových systémů FI. Přestupky proti Provozním pravidlům počítačových systémů FI a těmto pokynům budou trestány okamžitým zablokováním všech účtů na počítačích FI na dobu od jednoho do čtyř týdnů. Při opakovaných přestupcích bude zavedeno disciplinární řízení s možným vyloučením ze studia na FI.

V Brně 1. ledna 2015 Ing. Michal Brandejs, CSc. vedoucí CVT FI