Učitelství informatiky pro střední školy

Státní magisterská zkouška ve dvouletém navazujícím studiu v oboru Učitelství výpočetní techniky pro střední školy probíhá podle následujících pravidel:
V případě, že výpočetní technika je aprobačním oborem, v němž student obhajuje svou diplomovou práci, probíhá její obhajoba zpravidla ve stejném termínu jako státní magisterská zkouška z výpočetní techniky. Jestliže student tohoto oboru zároveň studuje i některý z magisterských oborů programu Informatika nebo Aplikovaná informatika, pak skládá státní magisterskou zkoušku z oboru výše zmíněných studijních programů a z didaktiky výpočetní techniky. Pokud student nestuduje žádný obor programu Informatika nebo Aplikovaná informatika, je státní magisterská zkouška skládána ze dvou předem vybraných povinně volitelných předmětů a z didaktiky výpočetní techniky. Vybrané předměty student specifikuje při podávání své přihlášky ke státní magisterské zkoušce, přičemž se musí jednat o předměty, které jsou uvedeny jako povinně volitelné v rámci dvouletého navazujícího studijního oboru Učitelství výpočetní techniky pro střední školy. Témata zkoušená ve zvolených předmětech odpovídají jejich sylabům.
Poznámka: Podmínky pro státní magisterskou zkoušku z druhého aprobačního oboru stanoví příslušná fakulta, která výuku tohoto oboru garantuje.

Didaktika výpočetní techniky

Odpověď na otázku z didaktiky výpočetní techniky musí obsahovat:

Při hodnocení odpovědí na otázky z didaktiky výpočetní techniky bude kromě odborné správnosti brán zřetel i na formu výkladu (vzhledem k vedení vyučovací hodiny); výklad musí respektovat zásady a principy obecné didaktiky.