Závěrečná zkouška - bakalářské studium

Forma státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce a z ústní zkoušky. Každá část je hodnocena samostatnou známkou. Pokud student uspěje pouze u jedné z těchto dvou částí, opakuje pouze tu část, u které měl hodnocení „nevyhověl“.

Od semestru jaro 2017 platí povinnost opakování SZZ podle Opatření děkana o opakování bakalářské státní závěrečné zkoušky

Ústní zkouška probíhá před komisí, po předchozí písemné přípravě. Student dostane dvě náhodně vylosované otázky, každou z jiné oblasti. Na otázky odpoví písemně v rámci své přípravy. Vypracované odpovědi odevzdá zkušební komisi, která si ústně vyjasní případné nejasnosti, nepřesnosti, nebo chybějící části a která zároveň ověří, že student svým odpovědím skutečně rozumí. Na základě toho komise v neveřejné části posoudí, zda student otázku zvládl a rozhodne o hodnocení.

V případě negativních posudků na bakalářskou práci se student může vzdát obhajoby, akceptovat hodnocení „nevyhověl“ a přejít rovnou ke zkoušení. V případě neúspěšné obhajoby není možné odstoupit od zkoušení.

Důvodem k neúspěšnému absolvování bakalářských státních zkoušek je:
  • Student nedokáže vysvětlit (ani intuitivně) některý z pojmů explicitně uvedených ve znění otázky.
  • Student dokáže formulovat definice pojmů (příp. je má uvedené v přípravě), ale není schopen je prakticky použít ani na elementárním příkladě.
  • Student zná pojmy explicitně uvedené ve znění otázky, ale všechny pouze na povrchní úrovni, není schopen reagovat na doplňující otázky.
  • Neznalost z jedné otázky (tj. znalost na stupeň F) nemůže být vyvážena brilantní znalostí z otázky druhé.

Jazyk: Zkoušení probíhá v češtině nebo slovenštině. Anglicky psanou práci je možné obhajovat anglicky.

Časový harmonogram: Student se dostaví do určené místnosti o 35 minut dříve, než je uvedeno v harmonogramu, dostane vylosované otázky a má 30 minut na písemnou přípravu. Celá zkouška (obhajoba i ústní zkoušení) trvá 35 minut, z toho přibližně polovinu zabírá obhajoba a diskuze k závěrečné práci a zhruba polovinu zkoušení. Prezentace bakalářské práce trvá 8 minut.

Otázky k státní závěrečné zkoušce

Studijní programy členěné na obory (studium započaté před semestrem Podzim 2019)

ProgramOborOtázky
Aplikovaná informatikaInformatika ve veřejné správěOtázky INVS
Aplikovaná informatikaSociální informatikaOtázky SOCI
Informatika a druhý oborInformatika a druhý oborOtázky IO
Informatika / Aplikovaná informatikaVšechny ostatní oboryOtázky Společný základ

Studijní programy akreditované od akademického roku 2019/2020

ProgramStudijní plánOtázky
Informatikajednooborový, major, minorOtázky INF
Programování a vývoj aplikacíjednooborovýOtázky PVA
Informatika ve vzděláváníminorOtázky IVV