Školitelé a jejich odborné zaměření

Následující přehled uvádí jména školitelů působících na Fakultě informatiky a stručně vymezuje jejich odborné zaměření. Tato informace může napomoci uchazečům o doktorské studium při specifikaci oblasti odborného zájmu pro studium.

Konzultantem se rozumí osoba, která pomáhá školiteli studenta odborně vést. Ke studiu se ovšem student musí hlásit u školitele.

Je vhodné, aby uchazeč předem konzultoval zamýšlené téma se školitelem. Po dohodě s některým ze školitelů je možné uvést i oblast odborného zájmu, která není obsažena v níže uvedené nabídce. V případě pochybností, na kterého školitele se obrátit, může uchazeč kontaktovat proděkana pro výzkum, vývoj a doktorské studium.

prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Nástroje pro automatizovanou formální analýzu a verifikaci rozsáhlých systémů.

Dr. rer. nat. Achim Blumensath
Logic, Algorithmic Model Theory, Automata Theory, Formal Language Theory.

doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D.
Náhodnost, Kryptografie, Teorie informace, Kvantové zpracování informace.

doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
Informační systémy.

doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.
Analýza a verifikace stochastických procesů. Teorie rozhodovacích procesů a her s aplikacemi v informatice. Metody strojového učení v oblasti rozhodovacích procesů a her.
Konzultant: RNDr. Petr Novotný, Ph.D.

prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.
Formální metody pro verifikaci a analýzu počítačových systémů (model checking, equivalence checking, performance analysis, model-based testing). Algoritmy, techniky a nástroje pro efektivní verifikaci a analýzu velkých systémů (paralelní a distribuovaná verifikace využívající vícejádrových architektur a sítí počítačových stanic, verifikace na externích discích). Formální metody v molekulární a systémové biologii (analýza genetických regulačních sítí a signálních cest).
Konzultanti: Ing. Jan Červený, Ph.D., doc. RNDr. David Šafránek, Ph.D.

doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
Návrh softwarových architektur a kritických infrastruktur - jejich spolehlivost, bezpečnost, výkonnost.
Nástroje a techniky pro analýzu velkých dat.

prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc.
Kvantové zpracování informace a kvantová komunikace.

doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.
Měření síťového provozu ve vysokorychlostních sítích, analýza provozu počítačových sítí a sítí kritických infrastruktur, bezpečnost počítačových sítí, detekce útoků a anomálií metodami analýzy chování.
Konzultant: RNDr. Vít Rusňák, Ph.D., RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.

prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
Formální metody specifikace a verifikace výpočetních systémů. Algoritmy a nástroje pro efektivní analýzu, návrh a ověřování vlastností rozsáhlých (souběžných) systémů. Aplikace metod formální verifikace při komponentovém vývoji softwarových systémů. Aplikace metod formální verifikace v systémové biologii. Návrh a analýza algoritmů.

doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
Podobnostní vyhledávací systémy. Zpracování a vyhledávání v databázích obrázků. Techniky indexování.

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Konzultant: RNDr. Martin Komenda

doc. Mouzhi Ge, Ph.D.

prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.
Metody kvantového zpracování informace: základní prvky a techniky, kvantové automaty, algoritmy a protokoly. Kvantová výpočtová a komunikační složitost. Metody a techniky široce chápané kvantové kryptografie.
Klasická kryptografie. Kryptografické protokoly a jejich bezpečnost. Náhodnostní algoritmy.
Základy a historie informatiky jako fundamentalní vědy s podobnými cíli jako fyzika. Základy a historie informatiky jako základu třetí metodologie vědy, vedle teoretické a experimentální.
Vztah informatiky, fyziky a matematiky.
Konzultant: prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.

doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Problematika počítačových sítí a kolaborativních prostředí.
Vícesměrové přenosy (multicast), virtuální multicast, programovatelné (aktivní) sítě a jejich aplikace. Síťová podpora kolaborativních prostředí, replikace, protokoly pro specifické potřeby kolaborativních prostředí. Aplikace kolaborativních prostředí ve výuce.

prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Kombinatorické a parametrizované algoritmy: parametrizovaná složitost, kombinatorická optimalizace, model checking pro FO a MSO logiku.
Topologická a strukturální teorie grafů: grafové minory, šířkové a hloubkové parametry, třídy řídkých grafů, průsečíkové číslo grafu, kreslení a reprezentace grafů.

doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D.
Počítačové sítě: protokoly pro vysokorychlostní sítě, samoorganizující se síťové systémy, plánování datových přenosů, dopředná korekce chyb a její efektivní výpočetní zpracování, smartgridy.
Zpracování multimedií: akcelerace kódování a komprese multimedií na GPU, přenosy multimedií v počítačových sítích, nízkolatenční zpracování a distribuce dat.
Prostředí pro spolupráci: multimediální síťová prostředí pro spolupráci, interakce člověka s počítačem v prostředích pro spolupráci.

doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Zpracování přirozeného jazyka (syntaktická analýza, sémantická analýza, extrakce znalostí), reprezentace a vyvozování znalostí, umělá inteligence, multiagentní systémy.

prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
Počítačové modelování a simulace v chemii a biologii. Chemoinformatika a bionformatika.
Konzultant: doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D.

doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc.
Syntéza řeči, rozpoznávání řeči, mluvené korpusy, dialogové systémy. Aplikace zejména pro pomoc handicapovaným lidem.

doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
Vizualizace a vizuální analýza pro účely prozkoumávání, analýzy a prezentace dat.
Konzultanti: RNDr. Jan Byška, Ph.D., Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.

prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
Pořizování a analýza digitálních obrazů, automatizace těchto procesů a biomedicínské aplikace s použitím optické mikroskopie. Optimalizace kritických algoritmů s ohledem na kvalitu a/nebo kvantitu výsledků. Simulace formování obrazu v optických soustavách: rozmazání, šum, artefakty a jejich korekce pomocí hardwarových a/nebo softwarových prostředků. Analýza vícerozměrných obrazových dat. Segmentace buněk a jejich částí. Sledování pohybujících se objektů při pozorování živých buněk.

prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.
Strukturální teorie grafů (zejména barvení grafů), analytické metody v kombinatorice (limity grafů a jejich aplikace v extremální teorii grafů) a algoritmická teorie grafů (algoritmické metavěty, šířkové parametry, aplikace metod matematické logiky).

prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc.
Paralelní a distribuované systémy; teorie souběžných procesů: modelování, analýza a verifikace nekonečně stavových systémů, sémantiky, algebry procesů/procesové přepisovací systémy, (ne)rozhodnutelnost; souběžné procesy s omezeními (concurrent constraint programming).

prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.
Formální modelování a verifikace počítačových systémů (model checking, equivalence checking). Modální a temporální logiky a jejich pravděpodobnostní rozšíření. Teorie her a její aplikace v informatice (Markovovy rozhodovací procesy, stochastické hry). Efektivní analýza stochastických systémů a systémů s nekonečně mnoha stavy. Metody, algoritmy a nástroje pro analýzu a verifikaci programů v imperativních jazycích.

doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.
Analýza digitálních obrazů a biomedicínské aplikace s použitím optické mikroskopie. Analýza vícerozměrných obrazových dat. Segmentace obrazu pomocí matematicky dobře založených metod (aktivní křivky a plochy, minimalizace pomocí grafových řezů,...). Sledování pohybujících se objektů při pozorování živých buněk.

doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Analýza vícerozměrných biomedicínských obrazových dat zejména pořízených optickými mikroskopy. Matematická morfologie.

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Aplikovaná kryptografie, bezpečnost v informačních technologiích, ochrana informačního soukromí.
Konzultanti: RNDr. Marek Kumpošt, Ph.D., RNDr. Petr Ročkai, Ph.D., Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D., Mgr. Marek Sýs, Ph.D., doc. RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Paralelní a distribuované systémy (Gridy, metapočítače), monitorování a správa Gridů, včetně důsledků pro jejich robustnost a fault toleranci; paralelní a distribuované aplikace.
Vysokorychlostní sítě a jejich přenosové protokoly, multimediální přenosy, včetně využití pro podporu výuky.
Plánování v distribuovaných systémech, založené především na (logickém) programování s omezujícími podmínkami.
Konzultanti: RNDr. Jiří Filipovič, Ph.D., RNDr. Dalibor Klusáček, Ph.D., Mgr. Aleš Křenek, Ph.D., RNDr. Igor Peterlík, Ph.D., doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D.

doc. RNDr. Ladislav Nedbal, DrSc.
I am interested in interaction between a complex biological system and its dynamic environment. The interaction is typically far from equilibrium with strong non-linear features. We apply multidimensional (e.g., 3-D space, time, spectrum) experimental methods to capture the resulting dynamics. Systemic approach is used to construct models exhibiting dynamic features homologous to the experiment (e-photosynthesis). The dominant model process of my research is plant photosynthesis with chlorophyll fluorescence emission used as a reporter signal.

doc. Mgr. Jan Obdržálek, PhD.

prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
Počítačové zpracování přirozeného jazyka, zejména: textové korpusy, syntaktická a sémantická analýza přirozeného jazyka, dialogové systémy, počítačová lexikografie, strojový překlad.

doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
Inteligentní výukové systémy, adaptabilní procvičování, doporučující systémy (s aplikacemi ve výuce), dolování výukových dat, strojové učení, modelování znalostí studentů. Příklady projektů: „Problem solving tutor“ (tutor.fi.muni.cz), „Slepé mapy“ (slepemapy.cz). Řešená témata využívají netrivální matematické a informatické metody (statistické modely, strojové učení) a mají současně bezprostřední rozsáhlý dopad (tisíce uživatelů).

doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Systémy pro monitoring, inteligentní budovy a sítě, rozsáhlé softwarové architektury, přístup orientovaný na člověka v elektronické podpoře výuky.
Konzultanti: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D., Bruno Rossi, PhD

doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
Dolování v datech a v textu, strojové učení.

doc. Ing. Vlad Popovici, PhD

prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Konstrukce a architektura číslicových systémů. Spolehlivost a diagnostika číslicových systémů. Systémy odolné poruchám. Vestavné systémy. Výcvikové systémy.
Konzultant:RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.

doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D.
Problematika plánování a rozvrhování. Rozvrhování výuky. Plánování úloh a zdrojů v paralelním a distribuovaném prostředí. Plánování datových přenosů. Metody řešení: programování s omezujícími podmínkami, meta-heuristiky, prohledávací algoritmy, celočíselné programování.
Konzultant: RNDr. Dalibor Klusáček, Ph.D.

doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D.
Zpracování textu, zpracování přirozeného jazyka, extrakce informací, velká data

doc. RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
Strojové učení reprezentace slov a textů, zpracování přirozeného jazyka, klasifikace [matematických] textů. Získávání znalostí a textové korpusy, digitální knihovny, digitalizace, rozpoznávání (OCR) a indexace textů včetně matematických. Digitální typografie, elektronické publikování, vizualizace.

doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.
Formální metody pro analýzu programů: algoritmy a nástroje pro generování testů, automatické hledání chyb a verifikaci programů. Vlastnosti modálních a temporálních logik (zejména LTL) a jejich fragmentů, překlad LTL na automaty.

doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D.
Virtuální zobrazování buněk. Simulace v optické mikroskopii. Validace uměle generovaných obrazových dat. Analýza vícedimenzionálních biomedicínských obrazových dat, a to včetně časosběrných sérií.

prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
Interakce člověka a počítače (Human Computer Interaction - HCI), bezpečnost z pohledu uživatelů, sociální informatika, zkušenosti uživatelů s technologiemi (User Experience - UX), rizika používání intechnologií (online závislosti, agresivita online), digitální technologie a well-being

doc. RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
Databázové systémy, ukládací a vyhledávací struktury, multimediální a XML data, distribuované indexování, podobnostní hledání, vyhodnocování efektivnosti.
Konzultanti: RNDr. Michal Batko, Ph.D., RNDr. Jan Sedmidubský, Ph.D.

doc. Mgr. Mário Ziman, Ph.D.
Kvantová teorie informace. Kvantová kryptografie. Kvantové algoritmy a složitost. Kvantová náhodnost. Postavení konceptu informace ve fyzice.

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.
Elektronické publikování. Informační společnost.
Konzultant: doc. Mouzhi Ge, Ph.D.