Doktorské studium

Doktorské studium je určeno absolventům magisterského programu Informatika, Aplikovaná informatika, případně příbuznému programu.
V současné době máme akreditován čtyřletý studijní program Informatika obor Informatika a obor Počítačové systémy a technologie, oba obory v prezenční a kombinované formě studia v českém i anglickém jazyce.
Fakulta podporuje studenty nejen svým technickým vybavením potřebným pro jejich práci. Spolupráce s jinými pracovišti (českými i zahraničními) a podpora grantových agentur umožňuje studentům účastnit se odborných konferencí, letních škol, případně absolvovat část svého studia v zahraničí.
V současné době studuje na fakultě asi 90 doktorských studentů a v polovině roku 2017 má fakulta 164 absolventů doktorského studia.

Absolventi doktorského studia programu Informatika jsou schopni samostatné tvůrčí, výzkumné a organizační práce. Jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi, které jim umožňují řešit náročné výzkumné a vývojové problémy v oblasti informatiky a vést výzkumné týmy zabývající se vývojem a následnou implementací nových technologií v oblasti moderních informačních věd. Absolventi nalézají uplatnění v akademické a zejména průmyslové sféře, kde zastávají vyšší funkční pozice vyžadující netriviální řídící, analytické a odborné dovednosti.

Obor Informatika programu Informatika je orientován primárně na základní (badatelský) výzkum, tedy experimentální nebo teoretickou práci zaměřenou na získávání nových poznatků fundamentální povahy. Tato práce může být spojena s experimentálním ověřením relevance a praktického přínosu získaných poznatků. Typické výstupy základního výzkumu v informatice jsou články publikované ve sbornících odborných konferencí nebo časopisech, případně experimentální implementace, které demonstrují praktický přínos nově získaných poznatků. Při evaluaci výsledků studia je kladen důraz na množství a především kvalitu publikačních výstupů.

Obor Počítačové systémy a technologie programu Informatika je orientován především na aplikovaný (cílený) výzkum, tedy experimentální nebo teoretickou práci, jejíž nedílnou součástí je získávání nových poznatků, zaměřenou na specifické, konkrétní a většinou předem stanovené cíle využití, na jejichž formulaci se mohou podílet průmysloví partneři Fakulty informatiky. Typickým výstupem aplikovaného výzkumu v informatice jsou plně funkční softwarová díla nebo původní metodologické postupy tvorby systémů, postavené na původních a publikovaných myšlenkách a principech. Při evaluaci výsledků studia je kladen důraz na praktickou využitelnost, originalitu a původní vědecký přínos dosažených řešení.

Výše uvedená specifikace obou oborů je obecná a orientační, kvalita dosažených výsledků je vždy posuzována individuálně. Výsledné hodnocení se opírá o odbornou erudici členů oborové rady a členů komisí pro obhajobu tezí a disertačních prací.

Délka doktorského studia
4 roky - standardní doba,
7 let - maximální doba pro studenty, kteří zahájili své studium do konce r. 2011,
8 let - maximální doba pro studenty, kteří zahájili své studium od r. 2012.


Financování doktorského studia

Uchazeči o doktorské studium se často ptají, jaký mohou během studia očekávat čistý měsíční příjem. Odpověď není jednoznačná. Celkový příjem je variabilní a má více složek:
  • Základní stipendium. Momentálně činí 7300 Kč měsíčně.
  • Stipendium z prostředků specifického výzkumu. Toto stipendia může přiznat školitel na základě vynikajících výsledků ve studiu. Průměrná výše tohoto stipendia činí 3000 Kč měsíčne.
  • Platba za výuku. Studenti doktorského studia se mohou zapojit do výuky realizované na FI (typicky formou vedení cvičení některého předmětu). Tato činnost je honorována podle objemu výuky.
  • "Projektové" peníze. V rámci vybraných výzkumných projektů řešených na FI je možné vyplácet pravidelné měsíční odměny doktorským studentům. Konkrétní informace lze získat od budoucího školitele nebo je možné se přihlásit na některé z aktuálně zveřejněných doktorandských míst se speciálním financováním.
V roce 2016 byl měsíční příjem doktorandů prezenční formy doktorského studia na FI následující:
- průměr
  • cca 13000 Kč formou stipendia (stipendia se nedaní, částka představuje čistý příjem)
  • cca 6700 Kč formou mzdy (jde o hrubou mzdu, která podléhá zdanění)
- medián
  • cca 12000 Kč formou stipendia
  • cca 2500 Kč formou hrubé mzdy


Doktorandská místa se speciálním financováním

V rámci daného běhu přijímacího řízení je také vypisován omezený počet míst se zvýšeným financováním z externích zdrojů (prostředky kateder, prostředky projektů, nebo prostředky průmyslových partnerů FI). Bližší informace o aktuálně nabízených místech jsou dostupné na stránce Call for PhD Students.

Přijímací řízení do doktorského studia

Podrobnější informace a instrukce stran přijímacího řízení do doktorského studia jsou dostupné na stránce přijímacího řízení.

Odpovědná osoba: Ing. Dana Komárková