Předpisy

Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Statut FI

Vnitřní předpisy fakultyŘád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na MU

Směrnice MU č. 7/2017 - Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na MU

Pravidla habilitačního řízení na FI MU

Pravidla řízení ke jmenování profesorem na FI MU

Orientační minimální kritéria požadavků pro habilitační a jmenovací řízení na FI MUSměrnice MU č. 6/2016 - Řízení projektů

Směrnice MU č. 8/2017 - Grantová agentura MU

Legislativa výzkumu, vývoje a inovací

Ostatní právní normy