Kategorie spolupráce průmyslových partnerů FI

Spolupráce s Fakultou informatiky MU nabízí tři úrovně partnerství, které se od sebe liší stupněm smluvní spolupráce, minimálním finančním příspěvkem na pokrytí společných aktivit a předpokládaným počtem úspěšně obhájených závěrečných prací ve spolupráci s firmou.

Pravidla spolupráce s průmyslovými partnery na Fakultě informatiky Masarykovy univezity upravuje Opatření děkana Fakulty informatiky č. 4/2023.

Strategický Partner

Jedná se o formu velmi úzké spolupráce s FI, u které lze obvykle předpokládat vážný zájem obou stran na dalších společných aktivitách, jako např. společné projekty vědy a výzkumu, pro které se zainteresovaní pracovníci pokusí získat financování z prostředků státního rozpočtu nebo EU. Do spolupráce se ze strany FI zapojí vývojový tým, který může být složen z pregraduálních studentů, doktorských studentů a zaměstnanců. Jednotlivá podtémata mohou být rozpracována i formou dizertační práce; strategický partner má možnost sponzorovat doktorské studenty. Další oblastí společných aktivit může být i směrování určitých oblastí výuky ap. FI do této spolupráce bude také investovat vlastní zdroje na netriviální úrovni.

Konkrétní plnění záleží na individuální dohodě FI a Strategického Partnera, zahrnuje všechny položky úrovní Partner a dále: Od Strategického partnera naopak očekáváme:

Partner

V principu se předpokládá spolupráce na řešení jednoduchých vývojových projektů připravených podle specifikace partnera a dohody s FI. Ve spolupráci s partnerem lze téma rozpracovat do podoby zadání bakalářských a diplomových prací. Práce studentů bude koordinovat určený pracovník FI. Partner má možnost sponzorovat Mgr. (příp. Bc.) studenty zapojené do projektu, ale i organizovat pracovní stáže studentů ve firmě.

Konkrétní plnění zahrnuje všechny položky úrovně SME Partner a dále: Od Partnera naopak očekáváme:

SME Partner (Small and Medium Enterprise)

Pro malé společnosti, nebo pro první kontakt v rámci spolupráce je možno využít partnerství v kategorii SME Partner (Small and Medium Enterprise). Cílem je vzájemné poznání, lepší porozumění a určení konkrétních možností spolupráce.

Konkrétní plnění: Od SME Partnera naopak očekáváme:

Na základě dohody s partnerem jsou stanoveny podrobnosti čerpání příspěvku partnera – příspěvek je po odečtení režie investován podle představ partnera do projektu vzájemné spolupráce. Partner tak má možnost např. podporovat Bc/Mgr studenta, sponzorovat nejlepší závěrečné práce, studentské soutěže apod.

Kategorie partnerství Minimální příspěvek / rok
Strategický partner 256 000 Kč
Partner 96 000 Kč
SME Partner 64 000 Kč