Kategorie spolupráce průmyslových partnerů FI


SME Partner
Počáteční forma spolupráce průmyslových partnerů s FI, obecně ze strany FI chápána jako nástroj pro malé společnosti a především pak pro lepší vzájemné poznání a zjištění konkrétních možností spolupráce na vyšších úrovních partnerství.

Konkrétní plnění:
Partner
V principu se předpokládá spolupráce na řešení jednoduchých vývojových projektů připravených podle specifikace partnera a dohody s FI. Ve spolupráci s partnerem lze téma rozpracovat do podoby zadání bakalářských a diplomových prací. Práce studentů bude koordinovat určený pracovník FI. Partner má možnost sponzorovat Mgr. (příp. Bc.) studenty zapojené do projektu, ale i organizovat pracovní stáže studentů ve firmě.

Konkrétní plnění zahrnuje všechny položky úrovně SME Partner a dále:
Strategický Partner
Jedná se o formu velmi úzké spolupráce s FI, u které lze obvykle předpokládat vážný zájem obou stran na dalších společných aktivitách, jako např. společné projekty vědy a výzkumu, pro které se zainteresovaní pracovníci pokusí získat financování z prostředků státního rozpočtu nebo EU. Do spolupráce se ze strany FI zapojí vývojový tým, který může být složen z pregraduálních studentů, doktorských studentů a zaměstnanců. Jednotlivá podtémata mohou být rozpracována i formou dizertační práce; strategický partner má možnost sponzorovat doktorské studenty. Další oblastí společných aktivit může být i směrování určitých oblastí výuky ap. FI do této spolupráce bude také investovat vlastní zdroje na netriviální úrovni.

Konkrétní plnění záleží na individuální dohodě FI a Strategického Partnera, samozřejmě zahrnuje všechny položky úrovní Partner a SME Partner a dále např.:
Na základě dohody s partnerem jsou stanoveny podrobnosti čerpání příspěvku partnera - příspěvek je po odečtení režie investován podle představ partnera do projektu vzájemné spolupráce. Partner tak má možnost např. podporovat Bc/Mgr studenta, sponzorovat nejlepší závěrečné práce, studentské soutěže, apod.

Kategorie partnerství Minimální příspěvek / rok
SME Partner 64 000 Kč
Partner 96 000 Kč
Strategický partner 256 000 Kč


Únor 2007
Vypracovali: Vašek Matyáš, Tomáš Pitner