Kategorie spolupráce průmyslových partnerů FI

SME Partner

Počáteční forma spolupráce průmyslových partnerů s FI, obecně ze strany FI chápána jako nástroj pro malé společnosti a především pak pro lepší vzájemné poznání a zjištění konkrétních možností spolupráce na vyšších úrovních partnerství.

Konkrétní plnění:
 • Pozvání na kolokvia FI a semináře odborných skupin.
 • Distribuce oznámení o volných místech či odkazů na ně studentům.
 • 2 vstupy na setkání studentů s partnery ročně a možnost umístění firemních materiálů na těchto akcích.
 • Možnost vypsání BP a DP, kde zaměstnanec FI je konzultantem nebo vedoucím práce.
 • Uvedení ve výroční zprávě Sdružení průmyslových partnerů či FI, na webu FI.

Partner

V principu se předpokládá spolupráce na řešení jednoduchých vývojových projektů připravených podle specifikace partnera a dohody s FI. Ve spolupráci s partnerem lze téma rozpracovat do podoby zadání bakalářských a diplomových prací. Práce studentů bude koordinovat určený pracovník FI. Partner má možnost sponzorovat Mgr. (příp. Bc.) studenty zapojené do projektu, ale i organizovat pracovní stáže studentů ve firmě.

Konkrétní plnění zahrnuje všechny položky úrovně SME Partner a dále:
 • Určený pracovník FI pro koordinaci přípravy vhodných zadání BP a DP.
 • Možnost domluvy a zadání jednoduchého výzkumně-vývojového projektu pro/s FI (s případnou potřebou dodatečné úhrady dodatečných nákladů).
 • Možnost sponzorství nejlepší BP a DP v jednotlivých oborech studia (dodatečný náklad 20 tis. na odměny).
 • Možnost sponzorství konkrétního Mgr. nebo Bc. studenta.
 • Možnost uspořádat vlastní odborný seminář Partnera na FI za dodatečnou úhradu.

Strategický Partner

Jedná se o formu velmi úzké spolupráce s FI, u které lze obvykle předpokládat vážný zájem obou stran na dalších společných aktivitách, jako např. společné projekty vědy a výzkumu, pro které se zainteresovaní pracovníci pokusí získat financování z prostředků státního rozpočtu nebo EU. Do spolupráce se ze strany FI zapojí vývojový tým, který může být složen z pregraduálních studentů, doktorských studentů a zaměstnanců. Jednotlivá podtémata mohou být rozpracována i formou dizertační práce; strategický partner má možnost sponzorovat doktorské studenty. Další oblastí společných aktivit může být i směrování určitých oblastí výuky ap. FI do této spolupráce bude také investovat vlastní zdroje na netriviální úrovni.

Konkrétní plnění záleží na individuální dohodě FI a Strategického Partnera, samozřejmě zahrnuje všechny položky úrovní Partner a SME Partner a dále např.:
 • Určený pracovník FI pro koordinaci celé spolupráce FI a SP.
 • Možnost vystoupení pracovníků FI na akci SP.
 • Možnost vystoupení pracovníků SP na akci nebo přednáškách FI, včetně dopoledních přednášek na setkání studentů s partnery.
 • Možnost uspořádat vlastní odborný seminář SP na FI.
 • Možnost sponzorství konkrétního PhD studenta.
 • Možnost umístit vlastního pracovníka SP jako dlouhodobého návštěvníka FI (dodatečné náklady).

Na základě dohody s partnerem jsou stanoveny podrobnosti čerpání příspěvku partnera – příspěvek je po odečtení režie investován podle představ partnera do projektu vzájemné spolupráce. Partner tak má možnost např. podporovat Bc/Mgr studenta, sponzorovat nejlepší závěrečné práce, studentské soutěže apod.

Kategorie partnerství Minimální příspěvek / rok
SME Partner 64 000 Kč
Partner 96 000 Kč
Strategický partner 256 000 Kč