Studijní katalog FI MU 2021/2022

Zpět na úvodní stránku

Řízení softwarových systémů a služeb

navazující magisterský program (anglický) se specializacemi

Studijní program rozvíji unikátní kompetenční profil studenta založený na průniku znalostí z více okruhů, které jsou relevantní při řízení vývoje softwarových systémů a služeb, jakož i řízení v oblasti kyberbezpečnosti. Specifickou charakteristikou je zaměření na strategické i operativní řízení související s cílením, návrhem, realizací a provozem softwarových systémů a služeb v rámci kontextu organizací a různých typů s možným zaměřením na jejich bezpečný provoz nebo IT služby. Kromě rozvíjení základních teoretických a technologických znalostí a praktických vývojářských dovedností získaných v bakalářském studiu je obsah navazujícího studia rozšířen o další dimenze, jako jsou teorie a praxe řízení týmů, projektů a procesů, komunikace, soft-skills a znalosti podstatné pro fungování v ekonomických vztazích – základy marketingu, práva a dalších, což se zejména (ale nejen) týká specializace vývoje služeb. Studium kyberbezpečnosti zohledňuje aspekty přesahu počítačového zpracování dat mimo pevně definované systémové perimetry (např. s dopadem na kritické infrastruktury), čímž umožňuje specifický víceoborový překryv technických, společenských a právních hledisek v této oblasti.

Absolventi nacházejí uplatnění v podnicích a organizacích různých zaměření a velikostí, ale dostávají rovněž motivaci a možnost základní přípravy pro vlastní inovační podnikání. Výraznou konkurenční výhodou absolventů programu je schopnost řešení složitých problémů souvisejících s řízením vývojem systémů a služeb, pro něž mohou využívat studiem získané schopnosti. Jejich potenciál je předurčuje k zastávání manažerských pozic, jako je například manažer informatiky ve společnosti (CIO - Chief Information Officer), projektový manažer a manažer rizik. Absolventi specializace řízení kyberbezpečnosti najdou uplatnění především ve společnostech a institucích, které potřebují specialisty schopné spolupracovat s relevantními koordinačními institucemi a zajistit řízení procesů kyberbezpečnosti. Jedná se o pozice jako manažer kyberbezpečnosti a manažer informační bezpečnosti (CISO - Chief Information Security Officer).

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

PA017 Software Engineering II
PV206 Communication and Soft Skills
PV079 Applied Cryptography
MV013 Statistics for Computer Science
PA152 Efficient Use of Database Systems
PA179 Project Management
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program)
Internship Získat alespoň 16 kreditů absolvováním předmětů z následujícího seznamu
SA100 Internship - Management
SA101 Internship - Management 1/2
SA102 Internship - Management 2/2
Management Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA182 Managing in Reality
PV214 IT service management vycházející z ITIL
PV215 Management by Competencies
PV237 Strategy and Leadership
PV271 Risk Management in IT
PV203 IT Services Management
PV274 Data Quality Management Seminar

Specializace: Řízení vývoje softwarových systémů

Specializace Řízení vývoje softwarových systémů je zaměřená na softwérové inženýrství, tj. na získávání znalostí a dovedností potřebných ve všech etapách vývoje, správy a úprav informačních systémů a jiných rozsáhlých softwarových systémů. Důraz je kladen na znalosti potřebné při analýze a specifikaci požadavků na systém, návrh systému a jeho implementaci a nasazení.

Povinné předměty specializace

IA169 System Verification and Assurance
PA053 Distributed Systems and Middleware
PA103 Object-oriented Methods for Design of Information Systems
PA165 Enterprise Applications in Java
PA197 Secure Network Design
PV028 Applied Information Systems
Programování Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA036 Projekt z databázových systémů
PV179 Vývoj systémů v C#/.NET
PV229 Multimedia Similarity Searching in Practice
PV247 Modern Development of User Interfaces
PV248 Python Seminar
PV249 Vývoj v jazyce Ruby

Doporučený průchod studiem

Podzim 2021 (1. semestr)
Jaro 2022 (2. semestr)
Podzim 2022 (3. semestr)
Jaro 2023 (4. semestr)

Specializace: Řízení vývoje služeb

Specializace Řízení vývoje služeb sleduje současný velký posun od tradičního paradigmatu návrhu IT k IT jako službě a od produktově orientované ekonomiky k servisně orientované. Problémy a úkoly v oblasti IT se stávají složitějšími a znalosti IT technologií nejsou pro jejich řešení dostačující. Multidisciplinární pohled je jádrem této specializace. Studenti získají nejen dobré znalosti IT (programování, databáze, počítačová bezpečnost, sítě atd.), ale také dovednosti potřebné k pochopení problémů v jejich složitosti (marketing, řízení, finance nebo právo) a potřebné komunikační kompetence.

Povinné předměty specializace

PA116 Domain Understanding and Modeling
PA194 Introduction to Service Science
PA181 Services - Systems, Modeling and Execution
PV207 Business Process Management
Počítačové sítě Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA151 Pokročilé počítačové sítě
PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I
PA191 Advanced Computer Networking
PA211 Advanced Topics of Cyber Security
PV210 Kyberbezpečnost v organizaci
PV177 Laboratory of Advanced Network Technologies
Ekonomie Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PV028 Applied Information Systems
PV241 Enterprise and Financial Management
Programování Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA036 Projekt z databázových systémů
PA165 Enterprise Applications in Java
PV179 Vývoj systémů v C#/.NET
PV229 Multimedia Similarity Searching in Practice
PV247 Modern Development of User Interfaces
PV248 Python Seminar
PV249 Vývoj v jazyce Ruby
Soft skills Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
ESF:MPV_RKMD Rozvoj komunikačních a manažerských dovedností
ESF:MPV_COMA Communication and Managerial Skills Training
ESF:MPP_CEIT České a evropské právo informačních technologií
PV236 Time Management and Effectiveness
PV209 Person Centered Communication
IV057 Seminář k informační společnosti
PV263 Intercultural Management
IV064 Information Society
PA212 Advanced Search Techniques for Large Scale Data Analytics
Marketing Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PV216 Marketing Strategy in Service Business
PV240 Základy marketingu služeb

Doporučený průchod studiem

Podzim 2021 (1. semestr)
Jaro 2022 (2. semestr)
Podzim 2022 (3. semestr)
Jaro 2023 (4. semestr)

Specializace: Řízení kyberbezpečnosti

Specializace Řízení kyberbezpečnosti zohledňuje aspekty přesahu počítačového zpracování dat mimo pevně definované systémové perimetry (např. s dopadem na kritické infrastruktury), reflektované v oblasti tzv. kybernetické bezpečnosti a umožňující specifický víceoborový přesah jak technických, tak společenských a právních aspektů kybernetické bezpečnosti.

Povinné předměty specializace

BVV14Keng Theory of Cyber-Law
IA174 Fundaments of Cryptography
PrF:MVV60K Cybersecurity Law
PA197 Secure Network Design
PV204 Security Technologies
PA018 Advanced Topics in Information Technology Security
PrF:SOC022 European Cyberlaw
IV128 Online Communication from Social Science Perspective
Počítačové sítě Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA151 Pokročilé počítačové sítě
PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I
PA191 Advanced Computer Networking
PA211 Advanced Topics of Cyber Security
PV210 Kyberbezpečnost v organizaci
PV177 Laboratory of Advanced Network Technologies

Doporučený průchod studiem

Podzim 2021 (1. semestr)
Jaro 2022 (2. semestr)
Podzim 2022 (3. semestr)
Jaro 2023 (4. semestr)