Bezpečnost informačních technologií (Kybernetická bezpečnost)

Garant: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

Obor je zaměřený na získání znalostí z oblastí bezpečnosti v počítačových systémech a sítích, kryptografie a jejích aplikací. Cílem je příprava takového absolventa, který bude schopen pracovat v různých rolích kritických pro zajištění bezpečnosti IT - konkrétní vyprofilování (např. směrem ke kryptografii, technologickým aspektům či řízení bezpečnosti) nad rámec společného oborového základu je ponecháno na volbě studenta.

Zaměření Bezpečnost počítačových a komunikačních technologií lépe připraví absolventa na práci v oblasti vývoje a správy systémů podporujících bezpečnost, příp. vhodně volit a aplikovat kryptografické metody pro zajištění konkrétních bezpečnostních funkcí. Absolventi najdou uplatnění ve společnostech vyvíjejících či dodávajících systémy zohledňující bezpečnostní požadavky, ale i při pokročilé správě a provozu takových systémů. Zaměření lze absolvovat plně v anglickém jazyce nebo s kombinací českých a anglických předmětů.

Zaměření Kybernetická bezpečnost zohledňuje aspekty přesahu počítačového zpracování dat mimo pevně definované systémové perimetry (např. s dopadem na kritické infrastruktury), reflektované v oblasti tzv. kybernetické bezpečnosti a umožňující specifický víceoborový přesah jak technických, tak společenských a právních aspektů kybernetické bezpečnosti. Absolventi najdou uplatnění především ve společnostech a institucích, které s ohledem na předpisy ke kybernetické bezpečnosti budou muset nasadit specialisty schopné spolupracovat s relevantními koordinačními institucemi a zajistit řízení procesů kybernetické bezpečnosti. Ačkoliv zaměření obsahuje některé anglické předměty, většina výuky probíhá včeštině.

Požadavky

Povinné předměty

Povinně volitelné předměty

Doporučení

Další doporučené předměty: PV222 Security Architectures (2+1 kr.), PrF:BI201K Úvod do práva ICT I (4 kr.), PrF:BZ209K Právní informatika (4 kr.), PrF:MP57901K IT v právní praxi (2 kr.), PrF:MV735K Normativní systémy v kyberprostoru (3 kr.), PrF:MVV59K Software Law (4 kr.).

Doporučená semestrální skladba vychází z předpokladu, že se student buď profiloval studiem předmětů v oblasti informatiky a relevantních právních oblastí, typicky tedy studiem oboru Informatika ve veřejné správě, nebo je absolventem bakalářského studijního programu Informatika. V prvním případě se předpokládá, že předměty Teorie a metody práva ICT (2+1 kr.), BI301K, BVV03K a PV210 byly absolvovány v průběhu bakalářského studia. Ve druhém případě se předpoklad týká předmětů PV017 a IV054. V případech, kdy nebudou tyto předpoklady naplněny, doporučujeme absolvovat předmět PV210 resp. PV017 resp. IV054 v 1. semestru s přesunem předmětu PV182 resp. PV206 do 3. semestru a ostatní předměty absolvovat v souladu s doporučenou skladbou.

Doporučený průchod studiem

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr