Aplikovaná informatika - bez specializace

Garant: proděkan pro studijní programy

Posluchači oboru studují předměty, ve kterých získají všeobecné znalosti z informatiky a nejnovější poznatky použitelné všeobecně nebo ve zvolené aplikační oblasti. Důraz je kladen na praktickou práci, která má formu projektových předmětů. Obor nabízí flexibilitu ve volbě konkrétního zaměření u předmětů, projektu i diplomové práce.

Požadavky

Povinné předměty

Povinně volitelné předměty

Doporučení

U vybrané oblasti, ze které si student volí projektový předmět, je doporučeno absolvovat i relevantní přednášku.

Doporučený průchod studiem

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr