Studijní katalog FI MU 2022/2023

Zpět na úvodní stránku

Softwarové inženýrství

navazující magisterský program (český) se specializacemi

Softwarové systémy ve vzrůstající míře stojí na pozadí většiny aktivit lidské činnosti, čímž roste i důraz na kvalitu jejich návrhu, vývoje, testování, nasazení a provozu. Softwarové inženýrství sdružuje dovednosti, techniky a nástroje pro systematickou podporu těchto aktivit s důrazem na zaručenou kvalitu výsledného softwarového systému. Cílem studijního programu je zvýšení kompetencí studentů v oblastech softwarového inženýrství, včetně pochopení hlubších souvislostí potřebných při práci na rozsáhlých softwarových projektech, kdy mají jednotlivá rozhodnutí v rámci softwarového vývoje kritický dopad na kvalitu a životaschopnost výsledného systému a služeb, které poskytuje. Nedílnou součástí přípravy studenta je výrazná složka praktického tréninku, a to jak v softwarovém vývoji, tak fungování v rámci softwarových týmů, včetně vedení týmu. Tyto kompetence jsou nezbytné pro splnění nástupních podmínek zamýšlených pracovních pozic. Praktické dovednosti budou studenti získávat zejména na stážích ve firmách, ale také vedením softwarových projektů mladších spolužáků z bakalářského stupně studia. Vzhledem k tomu, že studijní program je akreditován v profesním profilu a náplň studijního plánu programu neobsahuje kompletní rozsah povinné praxe, předpokládá se, že student nastupuje do studijního programu v situaci, kdy absolvoval část povinné praxe na bakalářském studiu. Pokud tomu tak není, je povinnen si tuto část povinné praxe doplnit nad rámec studijního plánu.

Absolventi programu jsou připraveni pro odborné působení na pozicích seniorních softwarových vývojářů (při zaměření Návrh a vývoj softwarových systémů) a inženýrů pro nasazení systémů, tzv. DevOps inženýrů (při zaměření Nasazení a provoz softwarových systémů), včetně vedoucích rolí v rámci takto odborně složených týmů.

Požadavky na úspěšné absolvování programu

Povinné předměty programu

PA017 Software Engineering II
PV157 Autentizace a řízení přístupu
PV260 Software Quality
PA179 Project Management
PA053 Distributed Systems and Middleware
SOBHA Obhajoba závěrečné práce
SZMGR Státní zkouška (magisterský studijní program)
SA200 Internship - Software Engineering
Programování Získat alespoň 12 kreditů absolvováním předmětů z následujícího seznamu
PA165 Enterprise Applications in Java
PV179 Vývoj systémů v C#/.NET
PV168 Seminář z programování v jazyce Java
PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET
PV264 Advanced Programming in C++
PV248 Python Seminar
PV249 Vývoj v jazyce Ruby
PV255 Game Development I
PV197 GPU Programming
PV198 Onechip Controllers
PV239 Vývoj aplikací pro mobilní platformy
PV281 Programování v jazyce Rust
PV288 Python
Pokročilé programování Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA165 Enterprise Applications in Java
PV179 Vývoj systémů v C#/.NET
Ukládání dat Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PV003 Architektura relačních databázových systémů
PA152 Efficient Use of Database Systems
Počítačové sítě Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA159 Počítačové sítě a jejich aplikace I
PA191 Advanced Computer Networking

Specializace: Návrh a vývoj softwarových systémů

V rámci specializace Návrh a vývoj softwarových systémů je důraz kladen na návrh kvalitní softwarové architektury a dovednosti v oblasti programování a softwarového vývoje jako takového (včetně návrhu uživatelského rozhranní, principů bezpečného programování, datové analytiky).

Povinné předměty specializace

PA103 Object-oriented Methods for Design of Information Systems
PA187 Správa projektu a projekt
PA036 Projekt z databázových systémů
Rozšířené Programování Získat alespoň 17 kreditů absolvováním předmětů z následujícího seznamu
PA165 Enterprise Applications in Java
PA200 Cloud Computing
PV179 Vývoj systémů v C#/.NET
PV168 Seminář z programování v jazyce Java
PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET
PV264 Advanced Programming in C++
PV248 Python Seminar
PV249 Vývoj v jazyce Ruby
PV255 Game Development I
PV197 GPU Programming
PV198 Onechip Controllers
PV239 Vývoj aplikací pro mobilní platformy
PV281 Programování v jazyce Rust
PV288 Python
Datová analytika Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PA220 Database systems for data analytics
PV212 Readings in Digital Typography, Scientific Visualization, Information Retrieval and Machine Learning
Analýza a návrh Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PV167 Seminář návrhových a architektonických vzorů
PV258 Software Requirements Engineering
Informační bezpečnost Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PV286 Secure coding principles and practices
PA193 Seminar on secure coding principles and practices
PV276 Seminář simulace kyberútoků
PV017 Řízení informační bezpečnosti
Uživatelská rozhraní Absolvovat alespoň 1 předmět z následujícího seznamu
PV247 Modern Development of User Interfaces
PV278 Vývoj intuitivních uživatelských rozhraní
PV182 Human-Computer Interaction

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)

Specializace: Nasazení a provoz softwarových systémů

V rámci specializace Nasazení a provoz softwarových systémů je důraz kladen na návrh kvalitní infrastruktury pro provoz softwarového systému a schopnost provázání softwarového vývoje na jeho nasazení do provozu (včetně návrhu bezpečné infrastruktury, počítačových sítí, cloud computingu, administrace UNIXu).

Povinné předměty specializace

PA195 NoSQL Databases
PA160 Net-Centric Computing II
PV175 Správa systémů MS Windows I
PV065 UNIX -- programování a správa systému I
PV077 UNIX -- programování a správa systému II
PA200 Cloud Computing
Informační bezpečnost Absolvovat alespoň 2 předměty z následujícího seznamu
PA018 Advanced Topics in Information Technology Security
PA211 Advanced Topics of Cyber Security
PV276 Seminář simulace kyberútoků

Doporučený průchod studiem

Podzim 2022 (1. semestr)
Jaro 2023 (2. semestr)
Podzim 2023 (3. semestr)
Jaro 2024 (4. semestr)