Ověření zahraničního vzdělávání na Fakultě informatiky

Pokud se chcete přihlásit na libovolný studijní program v České republice a vaše předchozí vzdělání bylo získáno v jiné zemi, musíte prokázat splnění podmínky přijetí ke studiu dle §48 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Uchazeči se zahraničním vzděláním mají několik možností, jak splnění této podmínky prokázat:

 • dokladem o obecném uznání zahraničního vzdělání v České republice;
 • zahraničním dokladem o středoškolském/vysokoškolském vzdělání, který byl absolvován na zahraniční škole;
 • osvědčením o Evropském bakalaureátu;
 • zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském i vysokoškolském vzdělání, na který se vztahuje tzv. ekvivalenční dohoda uzavřená s Českou republikou (Slovensko, Maďarsko, Německo, Polsko, Slovinsko).

Předložení dokladu o zahraničním vzdělání fakultě

Na základě nové Směrnice MU č. 2/2019 fakulta ověřuje, zda předložené zahraniční dokumenty o vzdělání opravňují uchazeče k zápisu do studijního programu, do kterého byl přijat. Proto je ověření platné pouze pro konkrétní program, do kterého jste byli přijati v rámci specifického přijímacího řízení.

Jaké dokumenty potřebujete k ověření?

K ověření středoškolského studia:
 • doklad o získání středoškolského vzdělání ověřený podle pravidel tady
 • potvrzení, že absolvent je oprávněn ke studiu v bakalářském programu (originál či ověřená kopie)
 • ověřenou kopii potvrzení o akreditaci střední školy
K ověření bakalářského studia:
 • doklad (diplom) o získání bakalářského nebo vyššího vzdělání ověřený podle pravidel tady
 • Dodatek k diplomu / transkript (ověřená kopie)
 • potvrzení, že absolvent je oprávněn ke studiu v navazujícím magisterském programu (originál či ověřená kopie)
 • ověřenou kopii potvrzení o akreditaci vysoké školy
K ověření magisterského/doktorského studia:
 • doklad (diplom) o získání magisterského nebo vyššího vzdělání ověřený podle pravidel tady
 • Dodatek k diplomu / transkript (ověřená kopie)

Odešlete ověřené kopie těchto dokumentů ihned po přijetí nebo prominutí přijímací zkoušky na adresu:

Fakulta informatiky
Studijní oddělení
Botanická 68a
602 00 Brno
Česká republika

Všechny předložené dokumenty musí být úředně přeloženy do češtiny nebo angličtiny (včetně všech razítek, notářských doložek, tlumočnických doložek, osvědčení o pravosti podpisů atd.).

Úředně ověřené kopie lze pořídit v případě potřeby také v České republice.

V případě nejasností nebo doplňujících dotazů nás kontaktujte na emailu: admission@fi.muni.cz


Předložení rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání v ČR

Jednou z možností, jak prokázat své vzdělání, je předložení dokladu o obecném uznání zahraničního vzdělání.

Středoškolské zahraniční vzdělání

Uchazeč může fakultě předložit rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice spolu s nostrifikační doložkou o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice nebo osvědčením o uznání rovnocennosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice, vydanými krajskými úřady nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a to ve formě úředně ověřených kopií. Výše zmíněné doklady lze využít jak k zápisu na kteroukoli českou univerzitu, tak i pro účely zaměstnání. Více informací najdete zde.

Vysokoškolské zahraniční vzdělání

Uchazeč může fakultě předložit osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice (a příp. rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice, pokud je osvědčení přílohou tohoto rozhodnutí) vydané českou veřejnou vysokou školou nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem obrany ČR či Ministerstvem vnitra ČR, a to ve formě úředně ověřené kopie. Výše zmíněné doklady lze využít jak k zápisu na kteroukoli českou univerzitu, tak i pro účely zaměstnání. Více informací o tom, jak je získat na Masarykově univerzitě najdete zde.