Přeloženo pomocí DeepL

Stránka přeložená strojově pro lepší dosažitelnost obsahu tazateli užívajícími češtinu.

Kritéria pro přijetí do magisterských studijních programů v anglickém jazyce na Fakultě informatiky MU

Studium od jarního semestru 2024

Pro přijetí do magisterských studijních programů akreditovaných v anglickém jazyce - Visual Informatics; Software Systems & Service Management; a Computer Systems Communication & Security platí následující kritéria. Přijímací řízení je určeno pro samoplátce.

Kritéria pro přijetí do magisterských studijních programů na Fakultě informatiky MU 2023/2024 se zahájením od jara 2024

Co je nutné splnit pro úspěšné přijetí?

 • Uchazeč podá online přihlášku včetně požadovaných příloh a zaplatí poplatek za přihlášku.
 • Uchazeč úspěšně složí online přijímací zkoušky (leden 2024) NEBO je od přijímacích zkoušek upuštěno.
 • Uchazeč ukončí bakalářské studium nejpozději do 31. prosince 2023.
Přihláška ke studiu a poplatek

Přihláška ke studiu se podává elektronicky. Elektronickou přihlášku naleznete na adrese: https://is.muni.cz/application/. Poplatek za podání přihlášky činí 700 Kč a musí být uhrazen dle pokynů v elektronické přihlášce do termínu podání přihlášky.

Kdy bude prominuta přijímací zkouška?

Uchazeči, který nebyl dříve zapsán na navazující magisterský studijní program na FI MU, bude přijímací zkouška prominuta, pokud splní následující kritéria.

 • Bakalářský titul (vítán je i alespoň další magisterský titul) z akreditované vysoké školy, zahrnující alespoň tři celé roky akademického studia (minimálně 180 ECTS nebo ekvivalent) v oboru Informatika nebo v oboru úzce souvisejícím s vynikajícím nebo téměř vynikajícím prospěchem, tento musí být doložen alespoň jedním z následujících způsobů:
  o průměrný studijní prospěch B nebo lepší na stupnici ECTS,
  o průměrný prospěch 3,0 nebo vyšší, pro čtyřbodový průměr,
  o GPA 4,0 nebo vyšší, v případě 5bodového GPA,
  o studijní průměr 2,0 nebo nižší na stupnici 1-4,
  o percentil 75 nebo vyšší na základě hodnocení všech studentů předchozího programu.
 • Znalost angličtiny minimálně na úrovni B2 doložená některým z níže uvedených certifikátů:
  o TOEFL: papírová verze 563 bodů, internetová verze 85 bodů;
  o IELTS: 6,5 bodu (přičemž žádný jednotlivý výsledek nesmí být nižší než 5,5 bodu);
  o PTE 58;
  o zkoušky Cambridge ESOL - CAE (A nebo B), CFE (stupeň A), CPE ( A, B nebo C) nebo minimálně 180 (176) bodů na Cambridge English Scale;
  o výsledky testu Duolingo English s minimálním počtem bodů 115;
  o Osvobození od certifikátu z angličtiny - studenti, kteří ukončili vzdělání v Kanadě (kromě Quebecu), USA, Velké Británii, Irsku, na Novém Zélandu nebo v Austrálii.
Obecně se předpokládá, že součástí bakalářského programu budou následující předměty:
 • programování,
 • algoritmy,
 • počítačové systémy,
 • počítačové sítě,
 • softwarové inženýrství,
 • logika.
Šanci na přijetí zvýší kterýkoli z následujících předmětů:
 • Databáze,
 • Automaty,
 • Teorie grafů,
 • strojové učení nebo umělá inteligence,
 • překladače,
 • matematika (lineární algebra, diskrétní matematika, statistika).

Tento seznam není úplný a uvedení těchto předmětů na diplomu nezaručuje přijetí. Jsou však silným ukazatelem vaší přijatelnosti. V případě pochybností vytvořte přihlášku se všemi požadovanými přílohami a přijímací komise ji posoudí.

Přihlášky s nestandardní kvalifikací můžeme zvážit, pokud existují důkazy o výjimečných výsledcích v modulech souvisejících se studijním programem, významné relevantní pracovní zkušenosti nebo relevantní odborné kvalifikaci. Pro další informace kontaktujte náš přijímací tým.

Jaké dokumenty jsou vyžadovány?
 • Vyplněná online přihláška.
 • Diplom nebo prohlášení o předpokládaném ukončení studia.
 • Dodatek k diplomu/přepis záznamů (s podrobným popisem/slabikářem příslušných předmětů a použitou klasifikační stupnicí).
 • Životopis
 • Doklad o úrovni znalosti anglického jazyka.
 • Motivační dopis (vztahující se k vybranému programu).
 • Vlastní akademická práce/publikace (např. bakalářská, diplomová práce).
 • Kopie cestovního pasu.
 • Dvě doporučení na úředním hlavičkovém papíře, z nichž jedno by mělo být akademické doporučení.
 • Případně doklady o změně jména (např. oddací list).

Doklady musí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a překlady musí být úředně ověřeny. Studenti nebo absolventi Fakulty informatiky MU nepředkládají Zápisový lístek. Předložené doklady se nezasílají zpět.

Jaká je lhůta pro podání přihlášky?

Přihlášky budou vyřizovány průběžně po předložení dokladů a zaplacení poplatku za přihlášku. Termíny pro hodnocení přihlášek jsou následující: 15. července, 15. srpna a 15. září. Konečná uzávěrka je 15. října 2023.

Rozhodnutí o prominutí přijímacích zkoušek, pozvánka k přijímacím zkouškám a výsledky přijímacích zkoušek budou zobrazeny v online přihlášce. Uchazečům z vízových zemí důrazně doporučujeme včasné podání přihlášky a zaplacení poplatku za přihlášku.

Kam zaslat požadované dokumenty?
- Ověřené tištěné kopie diplomu a dodatku k diplomu zašlete na adresu:
Fakulta informatiky MU
Kancelář pro doktorské a zahraniční studium
Botanická 68a
602 00 Brno
Česká republika

Obecný obsah a forma přijímacích zkoušek

Povinnou součástí přijímacího řízení je složení přijímacích zkoušek. Přijímací zkouška prověřuje schopnost uchazeče úspěšně studovat nasterský program na Fakultě informatiky. Skládá se z otázek týkajících se základních znalostí z informatiky a matematiky.

Tematické oblasti přijímací zkoušky
Studium od podzimu 2023

Pro přijetí do magisterských studijních programů akreditovaných v anglickém jazyce platí následující kritéria - Visual Informatics; Software Systems & Services Management; a Computer Systems, Communication & Security. Přijímací řízení je určeno pro samoplátce.

Kritéria pro přijetí do magisterských studijních programů na Fakultě informatiky MU 2023/2024 se zahájením od podzimu 2023

Co je nutné splnit pro úspěšné přijetí?

 • Uchazeč podá online přihlášku včetně požadovaných příloh a zaplatí poplatek za přihlášku.
 • Uchazeč úspěšně složí online přijímací zkoušky (červen 2023) NEBO je od přijímacích zkoušek upuštěno.
 • Uchazeč ukončí bakalářské studium nejpozději do 30. června 2023.
Přihláška ke studiu a poplatek

Přihláška ke studiu se podává elektronicky. Elektronickou přihlášku naleznete na adrese: https://is.muni.cz/application/. Poplatek za podání přihlášky činí 700 Kč a musí být uhrazen dle pokynů v elektronické přihlášce do termínu podání přihlášky.

Kdy bude prominuta přijímací zkouška?

Uchazečům, kteří nebyli dříve zapsáni do navazujícího magisterského studia na FI MU, bude přijímací zkouška prominuta, pokud splní následující kritéria.

 • Bakalářský titul (vítán je i alespoň další magisterský titul) z akreditované vysoké školy, zahrnující alespoň tři celé roky akademického studia (minimálně 180 ECTS nebo ekvivalent) v oboru Informatika nebo oboru úzce souvisejícím s vynikajícím nebo téměř vynikajícím prospěchem, tento musí být doložen alespoň jedním z následujících způsobů:
  o průměrný studijní prospěch B nebo lepší na stupnici ECTS,
  o průměrný prospěch 3,0 nebo vyšší, při čtyřbodovém průměru,
  o GPA 4,0 nebo vyšší, v případě 5bodového GPA,
  o studijní průměr 2,0 nebo nižší na stupnici 1-4,
  o percentil 75 nebo vyšší na základě hodnocení všech studentů předchozího programu.
 • Znalost angličtiny na úrovni minimálně B2
  o TOEFL: papírová verze 563 bodů, internetová verze 85 bodů;
  o IELTS: 6,5 (přičemž žádný jednotlivý výsledek nesmí být nižší než 5,5);
  o PTE 58;
  o Cambridgeské zkoušky ESOL - CAE (A nebo B), CFE (stupeň A), CPE ( A, B nebo C) nebo minimálně 180 (176) bodů na Cambridgeské stupnici angličtiny;
  o Oficiální potvrzení z vaší univerzity, že vaše předchozí bakalářské studium probíhalo v angličtině, doplněné o výsledky online testu Duolingo English Test s minimálním počtem 115 bodů;
  o Osvobození od certifikátu z angličtiny - studenti, kteří absolvovali vzdělání v Kanadě (kromě Quebecu), USA, Velké Británii, Irsku, na Novém Zélandu nebo v Austrálii.
Obecně se předpokládá, že součástí bakalářského programu budou následující předměty:
 • programování,
 • algoritmy,
 • počítačové systémy,
 • počítačové sítě,
 • softwarové inženýrství,
 • logika.
Šance na přijetí zvýší kterýkoli z následujících předmětů:
 • Databáze,
 • Automaty,
 • Teorie grafů,
 • strojové učení nebo umělá inteligence,
 • překladače,
 • matematika (lineární algebra, diskrétní matematika, statistika).

Tento seznam není úplný a uvedení těchto předmětů na diplomu nezaručuje přijetí. Jsou však silným ukazatelem vaší přijatelnosti. V případě pochybností vytvořte přihlášku se všemi požadovanými přílohami a přijímací komise ji posoudí.

Můžeme zvážit přihlášky s nestandardní kvalifikací, pokud existují důkazy o výjimečných výsledcích v modulech souvisejících se studijním programem, významné relevantní pracovní zkušenosti nebo relevantní odborné kvalifikaci. Pro další informace kontaktujte náš přijímací tým.

Jaké dokumenty jsou vyžadovány?
 • Vyplněná online přihláška.
 • Diplom nebo prohlášení o předpokládaném ukončení studia.
 • Dodatek k diplomu/přepis záznamů (s podrobným popisem/slabikářem příslušných předmětů a použitou klasifikační stupnicí).
 • Životopis
 • Doklad o úrovni znalosti anglického jazyka.
 • Motivační dopis (vztahující se k vybranému programu).
 • Vlastní akademická práce/publikace (např. bakalářská, diplomová práce).
 • Kopie cestovního pasu.
 • Dvě doporučení na úředním hlavičkovém papíře, z nichž jedno by mělo být akademické doporučení.
 • Případně doklady o změně jména (např. oddací list).

Doklady musí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a překlady musí být úředně ověřeny. Studenti nebo absolventi Fakulty informatiky MU nepředkládají Zápisový lístek. Předložené doklady se nezasílají zpět.

Jaká je lhůta pro podání přihlášky?

Přihlášky budou vyřizovány průběžně po předložení dokladů a zaplacení poplatku za přihlášku. Termíny pro hodnocení přihlášek jsou následující: 15. ledna, 15. února, 15. března a 15. dubna 2023.

Rozhodnutí o prominutí přijímacích zkoušek, pozvánky k přijímacím zkouškám a výsledky přijímacích zkoušek budou zobrazeny v online přihlášce. Uchazečům z vízových zemí důrazně doporučujeme včasné podání přihlášky a zaplacení poplatku za přihlášku.

Kam zaslat požadované dokumenty?
- Pokud vás požádáme o zaslání ověřených kopií v tištěné podobě na adresu:
Fakulta informatiky MU
Kancelář zahraničních studií
Botanická 68a
602 00 Brno
Česká republika

Obecný obsah a forma přijímacích zkoušek

Pokud nesplňujete výše uvedené podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky, můžete být přijati, pokud úspěšně složíte naše přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky pro přijetí ke studiu od podzimu 2023 se budou konat online formou v červnu 2023. Přijímací zkouška prověřuje schopnost uchazeče úspěšně studovat magisterský studijní program na Fakultě informatiky. Skládá se z otázek týkajících se základních znalostí informatiky a matematiky.

Tematické oblasti přijímací zkoušky