Často kladené dotazy k bakalářskému přijímacímu řízení

Za jakých podmínek je možné přijetí do bakalářského studia bez přijímací zkoušky?

Přijetí bez přijímací zkoušky je možné v případě splnění následujících kritérií:

Studuji na FI MU nebo jsem studoval(a) na FI MU. Může mi být prominuta přijímací zkouška do bakalářského studia?

Uchazeči, kteří již na FI MU studovali nebo studují, mohou být do bakalářského studia přijati pouze na základě výsledků TSP.

Jakým způsobem se promíjí přijímací zkouška na základě Národních srovnávacích zkoušek? Jejich výsledky se totiž nedozvím před přijímací zkouškou. Mám se přijímací zkoušky zúčastnit? Lze o prominutí požádat i zpětně?

V případě, že uspějete u NSZ a výsledek se dozvíte ještě před přijímací zkouškou, záleží na Vás, zda se přijímací zkoušky zúčastníte. V případě, že se zúčastníte a neuspějete, máte ještě vždy šanci zaslat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky z důvodu úspěchu u NSZ, nejpozději však do 28. 2. 2018. Můžete se ale přímo rozhodnout, že se přijímací zkoušky nezúčastníte a přímo zaslat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky. Pokud v den konání přijímací zkoušky nebudete ještě znát výsledky NSZ, v každém případě se přijímací zkoušky zúčastněte. I v případě neúspěchu u přijímací zkoušky a úspěchu u NSZ, bude brán vždy lepší výsledek.

Mohu podat žádost o prominutí písemné přijímací zkoušky elektronicky?

Ano, v případě, že k žádosti o prominutí přijímací zkoušky není nutné dokládat úředně ověřenou kopii dokladu (možnosti 1, 2, 5, 6, a 9; případně také 7 a 8) je možné vyplněnou žádost naskenovat a vložit do e-přihlášky jako přílohu - nejpozději však do 28. 2. 2018.

Co to znamená patřit mezi 20% nejlepších v Národní srovnávací zkoušce?

Percentil, který jste získal(a) musí být roven 80 nebo vyšší.

Zohledňuje se pro přijetí prospěch ze střední školy, případně výsledek maturitní zkoušky?

Prospěch ze střední školy ani z maturitní zkoušky se nezohledňuje.

Budou pro přijetí bez přijímací zkoušky zohledněny i výsledky z minulých let?

Ano, pro přijetí zohledňujeme i výsledky z minulých let, nejstarší však mohou být z roku 2016, kromě IQ testu, ten platí neomezeně. Toto ustanovení neplatí pro uchazeče, kteří studovali nebo studují na FI MU.

Pořádá se NSZ také na Slovensku?

Ano, organizace SCIO pořádá testy také na Slovensku (Bratislava, Žilina, Košice) http://www.scio.cz/

Je možné studovat v kombinované formě studia?

Ne, pouze prezenční formou.

Mohu se hlásit na více oborů?

Ano, můžete. Pro každý obor musíte vyplnit samostatnou e-přihlášku a uhradit za ni manipulační poplatek.

Chci požádat o prominutí přijímací zkoušky. Stačí zakliknout žádost pouze v e-přihlášce?

Je potřeba buď zaslat písemnou žádost, nebo pokud k žádosti není nutné dokládat úředně ověřenou kopii dokladu (možnosti 1, 2, 5, 6, 7, 8 a 9) je možné vyplněnou žádost naskenovat a vložit do e-přihlášky jako přílohu - nejpozději však do 28. 2. 2018.

Uspěl jsem u Národní srovnávací zkoušky. Je nutné zasílat k písemné žádosti i ověřenou kopii certifikátu SCIO?

Ne, v tomto případě stačí pouze písemná žádost. Je ale potřeba, abyste dal společnosti SCIO, která NSZ organizuje, souhlas s poskytnutím informace o Vašem výsledku Fakultě informatiky.

Věnujte prosím pozornost dalším otázkám, které se týkají přijímacího řízení viz. http://is.muni.cz/prihlaska/faq.pl

Často kladené dotazy přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia

Jsem studentem posledního semestru bakalářského studia na Fakultě informatiky MU a splňuji podmínku studijního průměru nejvýše 2,00 nebo patřím do padesátého percentilu ve svém studijním programu. Musím si podávat písemnou žádost o prominutí?

Ne, uchazeč, který studuje v semestru Podzim 2017 v bakalářském studijním programu na FI MU a splňuje kritéria pro prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia od semestru Jaro 2018 žádost podávat nemusí. Prominutí bude vyhodnoceno na základě podané přihlášky ke studiu a uchazeči budou informováni elektronickou formou.

Jsem studentem posledního ročníku bakalářského studia z jiné VŠ, jak mám postupovat při podání žádosti o prominutí přijímaček?

Žadatel o prominutí zkoušky zašle písemnou žádost na studijní oddělení tak, aby byla doručena do konce lhůty pro podávání přihlášek. K žádosti přiloží výpis absolvovaných předmětů v bakalářském studiu společně s dosaženým studijním průměrem vystavený příslušnou vysokou školou (je možné doložit i dosažený percentil).Pokud je uchazeč studentem posledního ročníku příslušného studia, musí být výpis předmětů vystavený nejdříve 3 měsíce před termínem konání přijímací zkoušky.

Jsem absolventem bakalářského studia, jak mám postupovat při podání žádosti o prominutí přijímaček?

Žadatel o prominutí zkoušky zašle písemnou žádost na studijní oddělení tak, aby byla doručena do konce lhůty pro podávání přihlášek. K žádosti přiloží výpis absolvovaných předmětů v bakalářském studiu společně s dosaženým studijním průměrem vystavený příslušnou vysokou školou (je možné doložit i dosažený percentil).Pokud uchazeč již absolvoval bakalářské studium, musí být výpis předmětů vystavený po jeho ukončení.

Jsem uchazeč ze zahraničí, stihnu si vše vyřídit?

Přihlášky budou zpracovávány průběžně po zaplacení poplatku za přijímací řízení. Pozvánky k přijímacím zkouškám nebo rozhodnutí o prominutí přijímací zkoušky budou také rozesílány průběžně. Uchazečům mimo ČR a SR proto doporučujeme co nejdřívější podání přihlášky (včetně případného zaslání žádosti o prominutí přijímací zkoušky) a zaplacení poplatku.