Často kladené dotazy k bakalářskému přijímacímu řízení

Za jakých podmínek je možné přijetí do bakalářského studia bez přijímací zkoušky?

Přijetí bez přijímací zkoušky se týká výhradně uchazečů o jednooborové studium programu Informatika nebo Programování a vývoj aplikací a je možné v případě splnění následujících kritérií:

  • výsledek Národní srovnávací zkoušky ze všeobecných studijních předpokladů (Obecné studijní předpoklady v češtině, Všeobecné študijné predpoklady ve slovenštině) konané nejpozději do termínu TSP včetně patří mezi 20 % nejlepších,
  • výsledek Národní srovnávací zkoušky z matematiky konané nejpozději do termínu TSP včetně patří mezi 40 % nejlepších,
  • výsledek zkoušky SAT I z matematiky alespoň 580 bodů,
  • výsledek u AP (Advanced Placement) zkoušky z některého předmětu z oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Math) na úrovni 4 nebo 5,
  • výsledek ve standardizovaném vstupním testu IQ pro dospělé prováděném společností Mensa ČR nebo Mensa SR odpovídá alespoň IQ 130,
  • úspěšné složení výběrové maturitní zkoušky z MATEMATIKY+ v ČR s výsledkem výborně nebo chvalitebně,
  • úspěšný řešitel alespoň okresního kola středoškolské odborné soutěže v České republice zařazených do programu Excelence SŠ z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategorie A, B, P), Fyzikální olympiáda (kategorie A, B), Chemická olympiáda (kategorie A, B), Astronomická olympiáda (kategorie A, B), Biologická olympiáda (kategorie A, B), Logická olympiáda (kategorie C), Soutěž v programování (kategorie SŠ - programovací jazyky mládež, SŠ - programování webu) nebo úspěšný řešitel alespoň krajského kola středoškolské odborné soutěže na Slovensku z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategória A), Olympiáda v informatike (kategória A), Fyzikálna olympiáda (kategórie A, B), Chemická olympiáda (kategória A), Biologická olympiáda (kategória A), ZENIT v programování (kategórie A, Web Developer, Graphic Designer)
  • úspěšný řešitel krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oborech matematika a statistika; fyzika; chemie; elektrotechnika, elektronika telekomunikace; informatika.,
  • úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky organizovaného FI MU.
Studuji na FI MU nebo jsem studoval(a) na FI MU. Může mi být prominuta přijímací zkouška do bakalářského studia?

Uchazeči, kteří již na FI MU studovali nebo studují, mohou být do bakalářského studia přijati pouze na základě výsledků TSP.

Jakým způsobem žádat o prominutí přijímací zkoušky na základě Národních srovnávacích zkoušek? Termíny NSZ jsou také po sběru žádostí o prominutí.

Vložte naskenovanou žádost o prominutí přijímací zkoušky do vaší e-přihlášky do 29. 2. 2020 Uveďte ve formuláři termíny zkoušek, kterých se plánujete zúčastnit. Fakulta akceptuje výsledky testu, které budou známy do 17. 4. 2020.

Uspěl jsem u Národní srovnávací zkoušky. Je nutné zasílat k písemné žádosti i ověřenou kopii certifikátu SCIO?

Ne, v tomto případě stačí pouze písemná žádost. Je ale potřeba, abyste dal společnosti SCIO, která NSZ organizuje, souhlas s poskytnutím informace o Vašem výsledku Fakultě informatiky.

Budu se účastnit IQ testu od společnosti Mensa SR. Jak mám postupovat?

Pokud v testu dosáhnete hodnotu 130 a výše, zašlete poštou písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky společně s ověřenou kopii certifikátu, nejpozději 29. 2. 2020. Pokud se testu budete účastnít až po tomto datu, vložte vyplněnou žádost o prominutí do Vaší e-přihlášky do 29. 2. 2020 a ověřenou kopii certifikátu zašlete později poštou tak, aby byla doručena nejpozději dne 17. 4. 2020 a Vaše žádost mohla být zpracována do konání TSP.

Mohu podat žádost o prominutí písemné přijímací zkoušky elektronicky?

Ano, v případě, že k žádosti o prominutí přijímací zkoušky není nutné dokládat úředně ověřenou kopii dokladu (možnosti 1, 2, 5 Mensa ČR, 6, a 9) je možné vyplněnou žádost naskenovat a vložit do e-přihlášky jako přílohu - nejpozději však do 29. 2. 2020.

Výsledky MATEMATIKY + budu vědět až po termínu TSP, jak mám postupovat?

K žádosti o prominutí je potřeba doložit vyplněné Čestné prohlášení. Vzhledem k tomu, že se maturitní zkouška z Matematiky+ koná až po přijímacích zkouškách na Fakultu informatiky, doporučujeme Vám zúčastnit se také písemného testu TSP, který proběhne v termínech uvedených ve Vaší e-přihlášce, kde najdete i další potřebné informace ohledně tohoto testu. Účast u TSP doporučujeme jako pojistku pro případ neúspěchu u zkoušky z Matematiky+. Počítá se lepší výsledek. Po absolvování Matematiky+ pošlete e-mailem doklad na adresu studijního odělení a to nejpozději do konání zápisu do studia. Pokud tento doklad nedoložíte a ani Váš percentil u TSP nebude dostatečný pro přijetí, nemůžete být do studia zapsán/a.

Co to znamená patřit mezi 20% nejlepších v Národní srovnávací zkoušce?

Percentil, který jste získal(a) musí být roven 80 nebo vyšší.

Zohledňuje se pro přijetí prospěch ze střední školy, případně výsledek maturitní zkoušky?

Prospěch ze střední školy ani z maturitní zkoušky se nezohledňuje.

Budou pro přijetí bez přijímací zkoušky zohledněny i výsledky z minulých let?

Ano, pro přijetí zohledňujeme i výsledky z minulých let, nejstarší však mohou být z roku 2018, kromě IQ testu, ten platí neomezeně. Toto ustanovení neplatí pro uchazeče, kteří studovali nebo studují na FI MU.

Pořádá se NSZ také na Slovensku?

Ano, organizace SCIO pořádá testy také na Slovensku (Bratislava, Žilina, Košice) http://www.scio.cz/

Je možné studovat v kombinované formě studia?

Ne, pouze prezenční formou.

Mohu se hlásit na více programů?

Ano, můžete. Pro každý program musíte vyplnit samostatnou e-přihlášku a uhradit za ni manipulační poplatek.

Chci požádat o prominutí přijímací zkoušky. Stačí zakliknout žádost pouze v e-přihlášce?

Je potřeba buď zaslat písemnou žádost, nebo pokud k žádosti není nutné dokládat úředně ověřenou kopii dokladu (možnosti 1, 2, 5 Mensa ČR, 6 a 9) je možné vyplněnou žádost naskenovat a vložit do e-přihlášky jako přílohu - nejpozději však do 29. 2. 2020.

Věnujte prosím pozornost dalším otázkám, které se týkají přijímacího řízení viz. https://is.muni.cz/prihlaska/faq.pl

Často kladené dotazy přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia

Jsem studentem posledního semestru bakalářského studia na Fakultě informatiky MU a splňuji podmínku studijního průměru nejvýše 2,00 nebo patřím do padesátého percentilu ve svém studijním programu. Musím si podávat písemnou žádost o prominutí?

Ne, uchazeč, který studuje v semestru Podzim 2017 v bakalářském studijním programu na FI MU a splňuje kritéria pro prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia od semestru Jaro 2018 žádost podávat nemusí. Prominutí bude vyhodnoceno na základě podané přihlášky ke studiu a uchazeči budou informováni elektronickou formou.

Jsem studentem posledního ročníku bakalářského studia z jiné VŠ, jak mám postupovat při podání žádosti o prominutí přijímaček?

Žadatel o prominutí zkoušky zašle písemnou žádost na studijní oddělení tak, aby byla doručena do konce lhůty pro podávání přihlášek. K žádosti přiloží výpis absolvovaných předmětů v bakalářském studiu společně s dosaženým studijním průměrem vystavený příslušnou vysokou školou (je možné doložit i dosažený percentil). Pokud je uchazeč studentem posledního ročníku příslušného studia, musí být výpis předmětů vystavený nejdříve 3 měsíce před termínem konání přijímací zkoušky.

Jsem absolventem bakalářského studia, jak mám postupovat při podání žádosti o prominutí přijímaček?

Žadatel o prominutí zkoušky zašle písemnou žádost na studijní oddělení tak, aby byla doručena do konce lhůty pro podávání přihlášek. K žádosti přiloží výpis absolvovaných předmětů v bakalářském studiu společně s dosaženým studijním průměrem vystavený příslušnou vysokou školou (je možné doložit i dosažený percentil). Pokud uchazeč již absolvoval bakalářské studium, musí být výpis předmětů vystavený po jeho ukončení.

Jsem uchazeč ze zahraničí, stihnu si vše vyřídit?

Přihlášky budou zpracovávány průběžně po zaplacení poplatku za přijímací řízení. Pozvánky k přijímacím zkouškám nebo rozhodnutí o prominutí přijímací zkoušky budou také rozesílány průběžně. Uchazečům mimo ČR a SR proto doporučujeme co nejdřívější podání přihlášky (včetně případného zaslání žádosti o prominutí přijímací zkoušky) a zaplacení poplatku.