Často kladené dotazy k bakalářskému přijímacímu řízení

Za jakých podmínek je možné přijetí do bakalářského studia bez přijímací zkoušky?

Přijetí bez přijímací zkoušky se týká výhradně uchazečů o jednooborové studium programu Informatika, Programování a vývoj aplikací nebo Kyberbezpečnost a je možné v případě splnění jednoho z následujících kritérií:

 • výsledek Národní srovnávací zkoušky ze všeobecných studijních předpokladů (Obecné studijní předpoklady v češtině, Všeobecné študijné predpoklady ve slovenštině) konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 20 % nejlepších,
 • výsledek Národní srovnávací zkoušky z matematiky konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 45 % nejlepších,
 • výsledek zkoušky SAT I z matematiky alespoň 580 bodů,
 • výsledek u AP (Advanced Placement) zkoušky z některého předmětu z oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Math) na úrovni 4 nebo 5,
 • výsledek ve standardizovaném vstupním testu IQ pro dospělé prováděném společností Mensa ČR nebo Mensa SR odpovídá alespoň IQ 130 a současně studijní průměr na střední škole za poslední 4 roky ze všech předmětů na konci školního roku (u posledního ročníku se počítá výsledek v pololetí) jejich studia není horší než  1,5,
 • úspěšný řešitel alespoň okresního kola (tj. v případě, že soutěž nemá kolo okresní, posuzuje se kolo krajské nebo vyšší) středoškolské odborné soutěže v České republice zařazených do programu Excelence SŠ z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategorie A, B, P), Fyzikální olympiáda (kategorie A, B), Chemická olympiáda (kategorie A, B), Astronomická olympiáda (kategorie A, B), Biologická olympiáda (kategorie A, B), Logická olympiáda (kategorie C), Soutěž v programování (kategorie SŠ – programovací jazyky mládež, SŠ – programování webu)
  nebo úspěšný řešitel alespoň krajského kola středoškolské odborné soutěže na Slovensku z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategória A), Olympiáda v informatike (kategória A), Fyzikálna olympiáda (kategórie A, B), Chemická olympiáda (kategória A), Biologická olympiáda (kategória A), ZENIT v programování (kategórie A, Web Developer, Graphic Designer)
 • úspěšný řešitel krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oborech matematika a statistika; fyzika; chemie; elektrotechnika, elektronika telekomunikace; informatika,
 • finalista Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti (pořádané AFCEA, https://www.kybersoutez.cz/),
 • úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky organizovaného FI MU.

Ve všech kritériích (kromě IQ) mohou být zohledněny pouze výsledky realizované v roce 2020 a později.

Studuji na FI MU nebo jsem studoval(a) na FI MU. Může mi být prominuta přijímací zkouška do bakalářského studia?

Uchazeči, kteří již na FI MU studovali nebo studují, mohou být do bakalářského studia přijati pouze na základě výsledků TSP.

Jakým způsobem žádat o prominutí přijímací zkoušky na základě Národních srovnávacích zkoušek? Termíny NSZ jsou také po sběru žádostí o prominutí.

Vložte naskenovanou žádost o prominutí přijímací zkoušky do vaší e-přihlášky do 28. 2. 2022. Uveďte ve formuláři termíny zkoušek, kterých se plánujete zúčastnit. Fakulta akceptuje výsledky testu, které se budou konat do termínu TSP.

Uspěl jsem u Národní srovnávací zkoušky. Je nutné zasílat k písemné žádosti i ověřenou kopii certifikátu SCIO?

Ne, v tomto případě stačí pouze písemná žádost. Je ale potřeba, abyste dal společnosti SCIO, která NSZ organizuje, souhlas s poskytnutím informace o Vašem výsledku Fakultě informatiky.

Budu se účastnit IQ testu od společnosti Mensa SR. Jak mám postupovat?

Pokud v testu dosáhnete hodnotu 130 a výše, zašlete poštou písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky společně s ověřenou kopii certifikátu, nejpozději 28. 2. 2022. Pokud se testu budete účastnít až po tomto datu, vložte vyplněnou žádost o prominutí do Vaší e-přihlášky do 28. 2. 2022 a ověřenou kopii certifikátu zašlete později poštou tak, aby byla doručena nejpozději dne 15. 4. 2022 a Vaše žádost mohla být zpracována do konání TSP. Současně je potřeba doložit studijní průměr na střední škole, který nesmí být větší než 1,5. Studijní průměr doložíte katalogovým listem, potvrzeným střední školou (razítko + podpis), na kterém bude spočítaný průměr. Jedná se o celkový průměr všech známek na vysvědčení v 1.- 3. ročníku na konci školního roku a ve 4. ročníku v pololetí.

Mohu podat žádost o prominutí písemné přijímací zkoušky elektronicky?

Ano, v případě, že k žádosti o prominutí není nutné dokládat úředně ověřenou kopii dokladu, je možné vyplněnou písemnou žádost naskenovat a vložit do e-přihlášky stejně tak jako přílohu - do 28. 2. 2022.

Co to znamená patřit mezi 20% nejlepších v Národní srovnávací zkoušce?

Percentil, který jste získal(a) musí být roven 80 nebo vyšší.

Zohledňuje se pro přijetí prospěch ze střední školy, případně výsledek maturitní zkoušky?

Studijní průměr ze střední školy se  dokládá pouze v případě, žádáte li si o prominutí přijímací zkoušky a zároveň Váš výsledek z IQ testu je minimálně 130. Studijní průměr doložíte katalogovým listem, potvrzeným střední školou (razítko + podpis), na kterém bude spočítaný průměr. Jedná se o celkový průměr všech známek na vysvědčení v 1.- 3. ročníku na konci školního roku a ve 4. ročníku v pololetí.

Budou pro přijetí bez přijímací zkoušky zohledněny i výsledky z minulých let?

Ano, pro přijetí zohledňujeme i výsledky z minulých let. Nejstarší však mohou být z roku 2020, kromě IQ testu, ten platí neomezeně.

Pořádá se NSZ také na Slovensku?

Ano, organizace SCIO pořádá testy také na Slovensku (Bratislava, Žilina, Košice) http://www.scio.cz/

Je možné studovat v kombinované formě studia?

Ne, pouze prezenční formou.

Mohu se hlásit na více programů?

Ano, můžete. Pro každý program musíte vyplnit samostatnou e-přihlášku a uhradit za ni manipulační poplatek.

Chci požádat o prominutí přijímací zkoušky. Stačí zakliknout žádost pouze v e-přihlášce?

Ne, je současně potřeba buď zaslat písemnou žádost, nebo pokud k žádosti není nutné dokládat úředně ověřenou kopii dokladu je možné vyplněnou žádost naskenovat a vložit do e-přihlášky stejně tak jako přílohu- nejpozději však do 28. 2. 2022.

Věnujte prosím pozornost dalším otázkám, které se týkají přijímacího řízení viz. https://is.muni.cz/prihlaska/faq.pl

Často kladené dotazy přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia

Jsem studentem posledního semestru bakalářského studia na Fakultě informatiky MU a splňuji podmínku studijního průměru nejvýše 2,00 nebo patřím do padesátého percentilu ve svém studijním programu. Musím si podávat písemnou žádost o prominutí?

Ne, uchazeč, který studuje v semestru Podzim 2020 v bakalářském studijním programu na FI MU a splňuje kritéria pro prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia od semestru Jaro 2021 žádost podávat nemusí. Prominutí bude vyhodnoceno na základě podané přihlášky ke studiu a uchazeči budou informováni elektronickou formou.

Jsem studentem posledního ročníku bakalářského studia z jiné VŠ, jak mám postupovat při podání žádosti o prominutí přijímaček?

Žadatel o prominutí zkoušky zašle písemnou žádost na studijní oddělení tak, aby byla doručena do konce lhůty pro podávání přihlášek. K žádosti přiloží výpis absolvovaných předmětů v bakalářském studiu společně s dosaženým studijním průměrem vystavený příslušnou vysokou školou (je možné doložit i dosažený percentil). Pokud je uchazeč studentem posledního ročníku příslušného studia, musí být výpis předmětů vystavený nejdříve 3 měsíce před termínem konání přijímací zkoušky.

Jsem absolventem bakalářského studia, jak mám postupovat při podání žádosti o prominutí přijímaček?

Žadatel o prominutí zkoušky zašle písemnou žádost na studijní oddělení tak, aby byla doručena do konce lhůty pro podávání přihlášek. K žádosti přiloží výpis absolvovaných předmětů v bakalářském studiu společně s dosaženým studijním průměrem vystavený příslušnou vysokou školou (je možné doložit i dosažený percentil). Pokud uchazeč již absolvoval bakalářské studium, musí být výpis předmětů vystavený po jeho ukončení.

Jsem uchazeč ze zahraničí, stihnu si vše vyřídit?

Přihlášky budou zpracovávány průběžně po zaplacení poplatku za přijímací řízení. Pozvánky k přijímacím zkouškám nebo rozhodnutí o prominutí přijímací zkoušky budou také rozesílány průběžně. Uchazečům mimo ČR a SR proto doporučujeme co nejdřívější podání přihlášky (včetně případného zaslání žádosti o prominutí přijímací zkoušky) a zaplacení poplatku.