Rámcový obsah a forma přijímací zkoušky do NMgr. studia

Přijímací zkouška zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat navazující magisterský program na Fakultě informatiky. Skládá se z 30 otázek ze základních znalostí v informatice a z 25 otázek v matematice a probíhá formou testu s více odpovědmi. Každá otázka dává výběr jedné z pěti nabízených možností, přičemž vždy právě jedna je správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu; za více vybraných odpovědí nebo žádnou odpověď se započítá nula bodů.

Tematické okruhy pro přijímací zkoušku:

  • Algoritmizace a datové struktury (složitost algoritmu, řadicí algoritmy, základní abstraktní datové struktury a jejich implementace).
  • Programování (zápis a interpretace programu v běžném imperativním programovacím jazyce nebo pseudokódu, principy objektově orientovaného programování, základní vlastnosti imperativních a objektově orientovaných programovacích jazyků) a základy softwarového inženýrství.
  • Databáze (relační model dat, normální formy, SQL, aplikace).
  • Počítačové sítě (nespojované sítě, ISO OSI a TCP/IP modely, funkce, adresace a základní protokoly jednotlivých vrstev, přepínání a směrování v IP síti, aplikace).
  • Principy počítačových systémů (číselné soustavy v počítačové praxi, procesory, paměti, operační systém, periferní zařízení).
  • Grafy a grafové algoritmy (typy grafů a datové struktury, vzdálenost v grafech, souvislost grafů, stromy, procházení grafů, kostra grafu).
  • Množiny, relace, funkce (kartézský součin, potenční množina, uspořádání, ekvivalence, bijekce) a logika (výroková a predikátová logika, syntaxe a sémantika, splnitelnost, ekvivalence formulí).
  • Matematická analýza (analýza průběhu funkce, limita, derivace, integrál).
  • Lineární algebra (operace s maticemi, lineární zobrazení, řešení soustav lineárních rovnic).
  • Pravděpodobnost a popisná statistika (elementární kombinatorika, podmíněná pravděpodobnost, rozdělení náhodných veličin, střední hodnota, medián, rozptyl, korelace).

Forma přijímací zkoušky

Přijímací testy jsou v prezenční formě. Určujícím kritériem úspěšnosti v přijímacích zkouškách je bodový součet.