Prominutí přijímací zkoušky

O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia může požádat uchazeč, který bude mít úspěšně ukončené bakalářské vzdělání z informatiky nebo příbuzných oborů, nebo pokud je studentem posledního roku studia bakalářského studijního programu z informatiky nebo příbuzných oborů. Zároveň uchazeč musí mít studijní průměr za celou dobu bakalářského studia nejvýše 2,00 (podle klasifikační stupnice odpovídající zásadám ECTS používané i na MU; v případě odlišné klasifikační stupnice na škole je nutné kontaktovat studijní oddělení Fakulty informatiky MU) nebo musí patřit do padesátého percentilu ve svém studijním programu. O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia může také požádat uchazeč, který bude mít úspěšně ukončené magisterské vzdělání z informatiky nebo příbuzných oborů, nebo pokud je studentem posledního roku studia magisterského studijního programu z informatiky nebo příbuzných oborů (v tomto případě nejsou kladeny žádné požadavky na studijní průměr). Příbuznost oboru bude posouzena při podání přihlášky.

Možnost prominutí přijímací zkoušky neplatí pro uchazeče, kteří již byli dříve zapsání k navazujícímu studiu na FIMU.

Žadatel o prominutí zkoušky zašle písemnou žádost na studijní oddělení tak, aby byla doručena do konce lhůty pro podávání přihlášek.

  1. Pro prominutí přijímací zkoušky na základě bakalářského vzdělání uchazeč k žádosti přiloží výpis absolvovaných předmětů v bakalářském studiu společně s dosaženým studijním průměrem vystavený příslušnou vysokou školou (je možné doložit i dosažený percentil). Pokud uchazeč již absolvoval bakalářské studium, musí být výpis předmětů vystavený po jeho ukončení. Pokud je uchazeč studentem posledního ročníku příslušného studia, musí být výpis předmětů vystavený nejdříve 3 měsíce před termínem konání přijímací zkoušky.
  2. Pro prominutí přijímací zkoušky na základě magisterského vzdělání uchazeč k žádosti přiloží výpis absolvovaných předmětů v magisterském i v bakalářském studiu vystavený příslušnými vysokými školami (nebo školou). Výpis předmětů z bakalářského studia musí být vystavený po jeho ukončení. Pokud uchazeč již absolvoval magisterské studium, musí být výpis předmětů vystavený po jeho ukončení. Pokud je uchazeč studentem posledního ročníku příslušného magisterského studia, musí být výpis předmětů vystavený nejdříve 3 měsíce před termínem konání přijímací zkoušky. Podmínkou pro přijetí ke studiu je v tomto případě absolvování příslušného magisterského studia včetně složení státní závěrečné zkoušky doložené úředně ověřenou kopií diplomu.

Výpisy předmětů musí být v obou případech doloženy v češtině, slovenštině nebo angličtině, případně v dalších jazycích po konzultaci s oddělením pro zahraniční záležitosti. V případě, že uchazeč absolvoval nebo studuje studijní program na Fakultě informatiky MU, se výpis předmětů nevyžaduje. Vyžádané i nevyžádané materiály se nevracejí.

Formulář žádosti společně s výpisem absolvovaných předmětů je třeba zaslat poštou na studijní oddělení. Je možné také podat osobně.

Uchazeč, který studuje v bakalářském studijním programu na Fakultě informatiky MU a splňuje kritéria pro podání žádosti o prominutí přijímací zkoušky, žádost nepodává. Prominutí přijímací zkoušky bude na základě řádně podané přihlášky ke studiu vyhodnoceno automaticky ke dni 11. 12. 2024 pro studium od jarního semestru 2025.

O prominutí přijímací zkoušky budou uchazeči informováni elektronickou formou.