Přijímací řízení do Ph.D. studia

Před podáním přihlášky je potřeba kontaktovat školitele a ujasnit si s ním téma/oblast výzkumu a výběr oboru.

Od podání přihlášky k zápisu


  • Přihláška

Podat přihlášku lze pouze elektronicky
Podat přihlášku


Současně je nutné do elektronické přihlášky nahrát, případně dodat na Oddělení doktorských a zahraničních studií, následující dokumenty:

  • dvě osobní doporučení na speciálním formuláři
  • písemný souhlas vašeho navrhovaného školitele
  • životopis
  • úředně ověřená kopie diplomu a diploma supplement (pokud nejste absolvent MU), popř. úplný výpis zapsaných a absolvovaných předmětů včetně hodnocení (nemáte-li diploma supplement).
    V případě, že ještě nemáte diplom a diploma supplement, dodáte je nejpozději v den zápisu do studia.

Teprve po podání elektronické přihlášky, zaplacení manipulačního poplatku 700,- Kč přes Obchodní centrum a dodání všech relevantních materiálů k přijímacímu řízení na Odd. doktorských a zahraničních studií, Vám přijetí přihlášky v informačním systému MU potvrdíme.
Přihláška, jejíž přijetí není námi v Informačním systému MU potvrzeno, je neúplná, takovou přihláškou se nezabýváme.

Vše je třeba zvládnout před uplynutím stanoveného termínu pro podání přihlášek.

Mohlo by vás zajímat:

Calls for PhD students - speciální preferenční výzvy na předem určená aktuální témata se zvláštním financováním.
Podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním programu schválené Akademickým senátem FI MU.
Informace k uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace na MU - ověření je platné pro ČR.
Informace k ověření zahraničního vysokoškolského vzdělání na FI MU - ověření je platné pouze pro studium na FI MU.


  • Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se koná ve stanoveném termínu přijímací zkoušky a uchazeči na ni budou pozváni prostřednictvím emailu, který uvedou ve své přihlášce.

Forma a kritéria přijímací zkoušky do doktorského studia na FI MU
Přijímací komise posuzuje předpoklady uchazeče pro tvořivou práci v informatice jako vědním oboru a schopnost komunikace v anglickém jazyce. Předsedu a složení komise navrhuje oborová rada FI MU a jmenuje děkan.
Komise na základě vyhodnocení písemných podkladů uchazeče rozhodne o tom, zda je či není nutné uchazeče přizvat k ústnímu pohovoru. Ústní pohovor komise může prominout zejména v případě, kdy uchazeč dosáhl vynikajících výsledků během předchozího magisterského studia (vynikající studijní průměr, vynikající diplomová práce, solidní umístění ve SVOČ, apod.).
Během ústního pohovoru, který trvá 15-30 minut, musí uchazeč prokázat všeobecnou znalost informatiky a současně hlubší znalosti v oblasti související s plánovaným zaměřením studia. Dále musí prokázat schopnost komunikovat v anglickém jazyce. Ústní pohovor se skládá z otázek, které pokládají členové komise. Na část těchto dotazů odpovídá uchazeč v anglickém jazyce. Pohovor je možné na základě rozhodnutí přijímací komise provést též videokonferenčně, zejména v případě zahraničních uchazečů.
Přijímací komise navrhne uchazeče přijmout nebo nepřijmout do doktorského studia na základě komplexního posouzení písemných podkladů a průběhu ústního pohovoru. Pokud je ústní pohovor uchazeči prominut, navrhne přijímací komise jeho přijetí.
O průběhu přijímacího řízení a návrhu přijímací komise je informována oborová rada FI MU, která se také k návrhu na přijetí/nepřijetí vyjádří. Návrh přijímací komise a oborové rady je následně postoupen děkanovi FI MU, který rozhodne o přijetí či nepřijetí každého z uchazečů.
Poslední revize schválená OR dne 17. 6. 2022, AS dne 1. 7. 2022.


  • Rozhodnutí a zápis

O přijetí/nepřijetí ke studiu rozhodne děkan FI MU na základě doporučení přijímací komise a oborové rady.
Uchazeči obdrží o tomto rozhodnutí písemné vyrozumění, včetně data zápisu do studia v případě přijetí.

Podmínkou přijetí ke studiu je řádně ukončené magisterské studium, viz. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Uchazeč, který v době konání přijímacího řízení tuto podmínku ještě nesplňuje, může být přijat za podmínek, které ve svém rozhodnutí o přijetí stanoví děkan.
Ke dni zápisu do studia je ovšem již nutné doložit řádně ukončené magisterské vzdělání.