Informatika

Studiem bakalářského studijního programu Informatika získáte zejména fundamentální vzdělání v tomto vědním oboru. Čeká vás studium základních matematických disciplín, algoritmů, teorie programování a dalších metod souvisejících s návrhem a analýzou komplexních počítačových i jiných systémů.

Hlavní výhodou, kterou získáte studiem tohoto programu, bude trvalá hodnota v podobě informatického vzdělání, nikoliv školení. Nebude z Vás poučený uživatel informačních technologií, bude z Vás odbornice/odborník s odpovídajícím analytickým myšlením a komplexním nahlížením na řešení celé řady informatických aspektů, ale i problémů přesahujících do běžného civilního života.

Proto také bezproblémově najdete uplatnění na trhu práce a Vaše práce bude odpovídajícím způsobem oceněna. Navíc jako studenti tohoto programu si můžete značnou část svého studia individuálně profilovat volbou nepovinných předmětů z nabídky, která plně pokrývá soudobé poznání ve vědním oboru informatika. Tento program je ideálním výchozím bodem pro následné studium klíčových odvětví informatiky, jako jsou například umělá inteligence, kyberbezpečnost, počítačová grafika, zpracování dat, bioinformatika, či teorie informatiky jako vědní disciplíny.

Své studium můžete doplnit také zapojením se do výzkumných aktivit učitelů nebo spoluprací s komerční firmou, která je průmyslovým partnerem fakulty.

Přihláška ke studiu (do 29. 2.)
Průvodce přijímacím řízením

Český studijní program
Formaprezenční
Doba studia3 roky
Je studium programu pro Vás?

Studium bude náročné zejména na schopnost abstraktního a systematického myšlení, naopak nestaví na schopnosti memorovat fakta. Máte pochybnosti, jestli studium zvládnete? Spolehlivým indikátorem je pro vás lehkost, se kterou zvládáte středoškolskou matematiku, případně zájem o logické hádanky, či úspěchy v různých šifrovacích hrách.

Během studia prvního ročníku lze zcela bezproblémově přestoupit do sesterského studijního programu Programování a vývoj aplikací.

Absolventi
Profil absolventa

Absolventi tohoto studijního programu typicky pokračují ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu. Nicméně i bezprostřední uplatnění absolventů na trhu práce je bezproblémové, můžete pracovat v řadě pozic se zaměřením na programování či informační technologie. Jako kvalitní odborníci v oboru budete na trhu práce velmi ceněni.

Kam po tomto studiu?
Průzkum uplatnění absolventů

Absolventi FI jsou oceňováni v praxi, jejich průměrný hrubý nástupní plat je v posledních několika letech více než 45 000 Kč, dle průzkumu všech stupňů studia. Více o uplatnění absolventů

Seznamte se s úspěšnými absolventy

Vojtěch Forejt
Vojtěch Forejt

Associate Professor, University of Oxford, UK (2013–2017)

Jan Křetínský
Jan Křetínský

Assistant Professor, TU Mnichov

„Po státnicích jsem odešel na doktorské studium do Mnichova, pro které mě obor Paralelní a distribuované systémy výborně připravil. Po dvou letech jako postdoc v IST Austria jsem získal pozici odborného asistenta na TU Mnichov.“

Studijní katalog

Ve studijním katalogu naleznete seznamy povinných a povinně volitelných předmětů a doporučený průchod studiem.

Studijní katalog

Praxe

Praxe není plánována jako součást studia.

Výzkum
Zapojení do výzkumu a vývoje

Studenti mají možnost zapojit se do vědecké výzkumné či vývojové práce v rámci výzkumných laboratoří FI. Na bakalářské úrovni studia probíhá spolupráce typicky formou řešení projektů laboratoří, nebo formou laboratořemi vedených závěrečných prací. Typická témata takto zaměřených bakalářských prácí zahrnují vyhodnocení nových postupů, implementace prototypů, či participace na vývoji větších SW produktů.

Věda, výzkum a vývoj

Povinně volitelná zaměření studia

Student se výběrem zaměření může specializovat, resp. připravit na studium konkrétního navazujícího magisterského programu. Zaměření odpovídají vybrané předměty, jak je uvedeno ve studijním katalogu.