GitLab FI

Skupiny

Funkce vytváření vlastních skupin je v GitLabu vypnuta, aby nemohlo dojít ke kolizi se synchronizovanými skupinami. Pokud potřebujete vytvořit vlastní skupinu nebo chcete povolit synchronizaci skupiny, kontaktujte správce.

GitLab vám pošle e-mail, pokud se stanete členem některé skupiny.

Synchronizace s fakultní administrativou

Toto nastavení je užitečné pro ručně spravované skupiny ve fakultní administrativě, např. pro výzkumné skupiny, oddělení fakulty nebo konference.

Kdy synchronizace probíhá

Synchronizace správců a členů skupiny probíhá každou hodinu. Pro nově vytvořené účty (po prvním přihlášení do GitLabu) se spustí částečná synchronizace okamžitě.

Práva členů

Pro právo Owner se synchronizace snaží být co nejvíc konzistentní s nastavením fakultní skupiny:

Ostatní členové skupiny dostanou při synchronizaci výchozí právo (toto lze specifikovat při požadavku na nastavení synchronizace). Tato práva může správce skupiny v GitLabu změnit na libovolnou jinou hodnotu kromě Owner.

Členem takovéto skupiny je i neosobní účet Root, aby se při velkých změnách v předmětových skupinách (obvykle mezi semestry) nestalo, že skupina ztratí všechny správce. Tento účet ignoruje notifikace, proto jej nemá smysl označovat.

Správcovská skupina

Pro účely lepší organizace fakultních skupin lze požádat i o vytvoření správcovské skupiny, obvykle s prefixem adm_, která má tyto vlastnosti:

adm_X může spravovat členy adm_X (tj. sebe sama)
Správci mohou udělovat právo správy dalším členům tak, že je přidají do správcovské skupiny.
adm_X spravuje group_X (nebo mail_X, …)
Správci mohou přidávat do spravovaných skupin další členy.
adm_X je podskupinou group_X (nebo mail_X, …)
Správci mohou být automaticky i členy skupiny.
Toto nastavení je doporučené, ale ne nutné.

Žádost o nastavení synchronizace

Napište na gitlab@fi.muni.cz. V žádosti o vytvoření skupiny uveďte alespoň tyto informace:

Přečtěte si pokyny pro správce GitLabových skupin!


Synchronizace s IS MU

Synchronizaci lze nastavit i pro synchronizaci skupin v ISu. Typicky se používá pro synchronizaci seznamu studentů nebo vyučujících předmětu v aktuálním semestru se skupinou v GitLabu.

Kvůli technickým omezením nelze synchronizovat přímo účty z ISu do GitLabu, proto se jako mezikrok synchronizace používají fakultní skupiny:

  1. Každé dvě hodiny se vyučující nebo studenti synchronizují do fakultní skupiny.
  2. Každou hodinu se stejným způsobem popsaným výše členové skupiny synchronizují s GitLabem.

Tato část dokumentace proto popisuje možnosti synchronizace mezi ISem a fakultními skupinami. Synchronizace fakultní skupiny s GitLabem pak probíhá podle dokumentace výše.

Manuální přidávaní členů

Do synchronizovaných fakultních skupin z ISu lze přidávat manuálně i další členy. To je užitečné např. pro zpřístupnění materiálů v GitLabu externím konzultantům, starším studentům atd.

Dejte si však pozor, že tyto osoby synchronizace s ISem nikdy ze skupiny automaticky nezruší.

Konfigurace

Protože lze z ISu synchronizovat jak studenty, vyučující, i obojí, lze i synchronizaci nastavit různými způsoby.

Skupina pouze pro studenty

Vhodná pro umožnění přístupu ke sdíleným materiálům nebo pro předmětové projekty.

Pro korektní fungování je potřebné ve skupině určit správce, což jsou obvykle vyučující nebo členové laboratoře. Pokud nechcete správce udržovat ručně, doporučujeme použít konfiguraci Skupina pro studenty a vyučující.

Skupina pouze pro vyučující

V této konfiguraci jsou členové skupiny pouze vyučující. Lze na požádání specifikovat, zda má jít o přednášející, cvičící, pomocníky, nebo libovolnou kombinaci těchto předmětových rolí.

Správu skupiny lze udělit pro jednotlivé uživatele nebo i jinou skupinu. Můžeme taky založit automaticky synchronizovanou správcovskou skupinu pouze pro přednášející předmětu.

Skupina pro vyučující a studenty

Tato konfigurace se doporučuje pro synchronizaci předmětů, kde vyučující i studenti chtějí mít přístup ke stejným repozitářům, ale obecně s různými právy.

Při synchronizaci se používají minimálně tři fakultní skupiny:

  • Správcovská skupina. Tato obsahuje obvykle všechny vyučující. Podle potřeby lze rozdělit na skupinu pro přednášející a skupinu pro ostatní.
  • Skupina pro studenty.
  • Skupina, která obsahuje obě předchozí. Tato se synchronizuje s GitLabovou skupinou pro předmět. Právo správy této skupiny pak má skupina pro vyučující, takže dostanou právo Owner.

Výhodou toho rozdělení je navíc i možnost nastavit další synchronizace, např. pro skupinu pouze vyučujících.

Nejste si jisti, kterou konfiguraci zvolit?

Napište nám na gitlab@fi.muni.cz, jak chcete skupiny v GitLabu používat, a my se pokusíme nalézt vhodné nastavení.

Tipy

Pro fakultní skupiny můžeme založit na požádání e-mailový alias.

Lze nastavit synchronizaci i pro podskupinu v GitLabu. Například můžete mít skupinu, ve které jsou členové pouze vyučující, a pak podskupinu, do které se synchronizují studenti. Mezi těmito skupinami pak můžete přesouvat projekty, které chcete zpřístupnit studentům.

Pokud žádáte o vytvoření skupiny pro výzkumnou skupinu, zvažte jestli nemáte studující, kterých projekty jsou pro vaší skupinu důležité. Takovéto projekty je pak vhodné přesunout do této skupiny (SettingsGeneralAdvancedTransfer project), abyste o ně při ukončení studia dané osoby nepřišli a nemuseli to pak zbytečně složitě řešit.

Žádost o nastavení synchronizace

Napište na gitlab@fi.muni.cz. V žádosti o vytvoření skupiny uveďte alespoň tyto informace:

Přečtěte si pokyny pro správce GitLabových skupin!


Manuálně spravovaná skupina

Pokud synchronizaci používat nechcete, stačí požádat o vytvoření obyčejné skupiny v GitLab FI. Omezení pro synchronizované skupiny na udělování prav se zde neuplatňují, tj. správce může právo Owner dávat i jiným členům dle libosti.

Žádost o vytvoření skupiny pište na gitlab@fi.muni.cz, kde uveďte název skupiny a iniciálního správce.


Pokyny pro správce GitLab skupin

Pokud vám bylo uděleno právo vlastníka skupiny, GitLab vám umožní měnit její nastavení.