Obecné informace pro zájemce o CŽV

Celoživotním vzděláváním se rozumí takové druhy vzdělávání, které prohlubují nebo rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jejich účastníků a jsou poskytovány v rámci nebo mimo rámec akreditovaných studijních programů.

Celoživotní vzdělávání se uskutečňuje podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách, nemá tedy nárok na ubytování na kolejích, slevu na stravování v menze a nemohou mu být poskytnuty další úlevy běžné pro studenty řádného studia.

Celoživotní vzdělávání je placenou formou vzdělávání, o jeho absolvování se účastníkům vydává osvědčení.

V rámci celoživotního vzdělávání není možné získat titul.
Akademický titul může absolvent celoživotního vzdělávání získat po přechodu do běžné formy studia. Pokud bude přijat do některého z akreditovaných studijních programů běžného studia (obvyklým způsobem se přihlásí k přijímacímu řízení do řádného studia a úspěšně složí přijímací zkoušku), mohou mu být uznány kredity, které získal v programu celoživotního vzdělávání, až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia a získání titulu.