Licence k závěrečné práci studentů FI MU

Zájemcům o detailnější informace doporučujeme kapitolu Veřejné licence a software z publikace Veřejné licence v ČR.

Po odevzdání závěrečné práce dojde k jejímu zveřejnění v Archivu závěrečné práce v IS MU. Ve valné většině případů bude samotný text práce, posudky a veškeré přílohy volně přístupný k nahlédnutí komukoli, kdo do archivu vstoupí. To se samozřejmě týká i odevzdaných počítačových programů. Každý má navíc zákonem dánu možnost pořizovat z jakékoli části práce výpisy a opisy a dokonce celou práci rozmnožovat, tzn. kopírovat (takto vytvořenou kopii však nelze dále šířit). Naopak práci nemůže rozšiřovat (předávat v hmotné podobě jiné osobě – například vytištěné nebo vypálené na CD), pronajímat, půjčovat a sdělovat veřejnosti (zpřístupňovat v nehmotné podobě nebo způsobem, že k ní kdokoli může mít přístup na místě a v čase podle své vlastní volby – tedy typicky umísťovat na Internet). Zákonem stanovená pravidla však nemusí být nutně každému známa a z toho důvodu může dojít k nevyužití zákonných možností nebo porušení zákona. V tom prvním případě se někdo zdrží například stažení práce na pevný disk počítače z toho důvodu, že si nebude jist, zda to legislativa umožňuje. V horším případě pak dojde k užití práce nedovoleným způsobem, například jejím zveřejněním na jiné webové stránce.

Situaci lze do jisté míry řešit za pomoci tzv. veřejných licencí. Ty fungují tak, že autor práce dopředu explicitně vymezí, jakým způsobem a v jakém rozsahu může být jeho práce užívána dalšími osobami. Informace o tom, že je práce licencována za podmínek konkrétní veřejné licence a plný text licenčních podmínek (nebo odkaz na něj), se připojuje k samotné práci. Případný zájemce je tak detailně informován, za jakých podmínek může práci užít. Autor práce tímto způsobem sice nemůže omezit možnosti pořizovat z práce výpisy a opisy a práci kopírovat (to je povoleno přímo zákonem), avšak může okruh těchto možností rozšířit, a to v zásadě libovolným způsobem. Autor má možnost licenční podmínky naformulovat samostatně nebo může využít některé z těch existujících.

Pro samotný text práce doporučujeme využít licenci „Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko“. Tato licence umožní komukoliv libovolné užití práce s tím, že musí vždy požadovaným způsobem uvést, kdo je autorem užité práce. Tuto licenci lze doporučit též pro veškeré textové, obrazové, zvukové či audiovizuální přílohy k závěrečné práci. Další typy licencí Creative Commons umožňují například vyloučit komerční užití díla či vytváření upravených děl.

Pro počítačové programy, které jsou součástí závěrečné práce, doporučujeme využít licenci The BSD 3-Clause License. Tato licence umožní třetím osobám libovolné užití počítačového programu s tím, že budou muset uvést, kdo je jeho autorem. Jako vhodnou alternativu lze využít Apache License Version 2.0, která zajistí zveřejnění díla pod stejnými podmínkami (text licence je však o něco podrobnější).

Pokud má autor zájem limitovat možnosti zásahů do vytvořeného počítačového programu (vznik tzv. odvozených děl), ale nechce zbytečně omezovat jeho využití jako knihovny, pak lze doporučit využití licence „GNU Lesser General Public License“. Ta umožní prakticky ničím neomezované užívání počítačového programu jako knihovny. Pokud však někdo takto zveřejněný počítačový program využije tak, že ho pozmění a vytvoří tak odvozený počítačový program, bude muset nový počítačový program také zveřejnit pod podmínkami licence GNU LGPL a nebo jiné kompatibilní licence.

K tomu, aby byl text práce v Archivu závěrečné práce zveřejněn pod podmínkami některé z licencí Creative Commons, postačí umístit vytvořený vizuální odkaz do textu práce, nejlépe na samotný začátek, bezprostředně za titulní stranu.

K tomu, aby byl počítačový program v Archivu závěrečné práce zveřejněn pod podmínkami BSD licence, musí být dodržen následující postup:

  1. ve zdrojovém kódu počítačového programu musí být uvedeno oznámení ve tvaru „Copyright (c) <ROK>, <AUTOR>“
  2. ke zdrojovému kódu počítačového programu musí být připojeno přesné znění licenčních podmínek a dále textu odmítnutí odpovědnosti, který je součástí textu licence
  3. texty ad 1) a ad 2) musí být připojeny také k dokumentaci a dalším materiálům distribuovaným společně s binárním kódem
  4. nesmí být použito jména University of California, Berkeley, ani dalších přispěvatelů k BSD licenci způsobem, který by vypovídal o jejich spojení či podpoře licencovaného počítačového programu

K tomu, aby byl počítačový program v Archivu závěrečné práce zveřejněn pod podmínkami Apache licence, musí k němu být připojen následující text (s vyplněnými údaji, které jsou uzavřeny v hranatých závorkách):

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Text je vhodné vložit do souborů se zdrojovým kódem, připojit ho k dokumentaci a k dalším materiálům distribuovaným společně s binárním kódem.

K tomu, aby byl počítačový program v Archivu závěrečné práce zveřejněn pod podmínkami licence LGPL, musí být ke každému souboru, který obsahuje zdrojový kód připojeny následující elementy:

  1. oznámení ve tvaru „Copyright <ROK> <AUTOR>“
  2. oznámení, že program je licencován pod podmínkami licence GNU Lesser General Public License

Dále je třeba na médium, na kterém je počítačový program distribuován, umístit kopii licenčních podmínek LGPL a kopii licenčních podmínek GPL. Obě licence musí být na médium umístěny proto, že LGPL je nadstavbou nad GPL.

Možnosti The BSD 3-Clause License Apache License Version 2.0 GNU Lesser General Public License
Vytvářet nezměněné kopie Ano Ano Ano
Šířit nezměněné kopie Ano Ano Ano
Užívat jako knihovnu ve svém softwaru Ano Ano Ano
Modifikovat Ano Ano Ano
Šířit modifikované verze Ano Ano Pouze pod licencí LGPL nebo kompatibilní