Otázky SOCI

Základy informatiky

 1. Složitost algoritmů a problémů. Třída prakticky řešitelných problémů. Význam pojmu NP-úplnosti.
  IB110
 2. Turingovy stroje a Churchova-Turingova teze. Pojem nerozhodnutelného a částečně rozhodnutelného problému.
  IB110
 3. Automaty a formální gramatiky jako nástroj pro rozpoznávání a generování jazyků.
  IB110
 4. Programovací jazyky: základní charakteristiky (kompilované, interpretované, imperativní, objektové, funkcionální); rozdíly mezi jednotlivými typy jazyků; příklady programovacích jazyků; základní principy objektově orientovaného programování.
  IB111
 5. Programování v imperativním jazyce: základní řídicí struktury (podmínky, cykly), funkce, rekurze; základní datové typy; základní datové struktury (fronta, zásobník, strom,…). Uvádějte v kontextu zvoleného programovacího jazyka.
  IB111,IB002
 6. Klasické algoritmy: Euklidův algoritmus, binární vyhledávání, třídící algoritmy, prohledávání grafu do šířky a do hloubky, kostra grafu.
  IB111,IB002
 7. Relační model: relační schéma, klíče schémat, integritní omezení. Základy indexování a hašování; B+ stromy.
  PB168
 8. SQL: syntaxe a sémantika příkazů; příkazy pro dotazování a aktualizaci dat; agregační funkce; spojování relací; příkazy pro definici dat. Transakční zpracování: definice transakce, vlastnosti.
  PB168
 9. Základy vývoje SW a datového modelování: tvorba DFD, principy strukturované analýzy, UML diagramy (diagram užití, diagram tříd, sekvenční diagram), návrh datových struktur, ER diagramy (entity, atributy, vztahy), grafické vyjádření, převod ERD do relačního modelu.
  PB168
 10. Operační systémy: architektury, rozhraní operačních systémů. Systém souborů: základní funkce, princip fungování vybraného souborového systému; principy řízení přístupu k souborům. Správa paměti: logický a fyzický adresový prostor; stránkování; virtualizace.
  PB002,PB169
 11. Plánování v operačních systémech: správa a plánování činnosti procesorů; správa a plánování činnosti V/V zařízení; procesy a vlákna, synchronizace procesů, uváznutí a metody ochrany proti uváznutí.
  PB002,PB169
 12. Počítačové sítě: model ISO/OSI, princip funkce jednotlivých vrstev, jejich protokoly s důrazem na protokoly aplikační vrstvy;síťové prvky. Základy bezpečnosti v počítačových sítích: firewall; autentizace dat, počítačů a uživatelů.
  PB002,PB169
 13. Počítačové sítě: spojované a nespojované sítě, rozdíly a příklady. IP sítě: architektura; síťové a transportní protokoly IPv4 a IPv6, jejich vlastnosti; adresace a základní mechanismy směrování.
  PB002
 14. Základy výpočetních systémů: von Neumanovo schéma počítače, jeho součásti a princip fungování. Číselné soustavy: vztahy mezi číselnými soustavami; zobrazení čísel v počítači; zobrazení reálného čísla.
  PB002
 15. Multimediální aplikace: převod analogového signálu na digitální; principy komprese; problémy přenosu zvuku a videa v sítích. P2P sítě: jejich princip a vlastnosti; rozdíly oproti klient-server architektuře. Bezdrátové sítě: princip ad-hoc sítí; senzorové sítě a jejich aplikace.
  PB002,PB169

Sociologie

 1. Úvod do sociologie: kontinuita a změna, modernita a postmodernita; sociologie a kritické myšlení (teorie a praxe, relativismus a absolutismus); sociologie a výzkum (subjekt a objekt, fakta a hodnoty); sociologie a teorie (idealismus a materialismus, struktura a jednání); riziková společnost (pozdní moderna, distribuce rizik, vědění v rizikové společnosti); sociální nerovnost, soužití a rodina; individualizace a standardizace životních příběhů; reflexivní modernizace (poznání a věda, technologie a možnosti politiky); sociologie jako forma vědění (Mills, Berger, Weber); člověk a společnost (Todorov, Goffman, Merton); struktury moci (Foucault, Bourdieu); sociální změna (Merton, Simmel).
 2. Obecná sociologická teorie: makro a mikrosociologie (každodennost a sociální interakce); společnost jako objektivní realita; společnost jako subjektivní realita; struktura a jednání (habitus a sociální pole, dominance a symbolická moc, logika sociálního jednání); institucionální struktury modernity (institucionální diferenciace, racionalizace a disciplinace); modernita a krize (krize legitimity, reflexivní modernizace).
 3. Klasické sociologické teorie: modernita triumfující (Comte, Spencer, Tönnies); modernita demokratická (de Tocqueville); modernita kapitalistická (Marx); modernita individualizovaná (Durkheim); modernita racionalizovaná (Weber); modernita ambivalentní (Simmel); modernita iracionální (Pareto, Michels, LeBon, Tarde, Freud); modernita kritizovaná (Veblen, Mead, Chicagská škola, Mannheim, Elias).
 4. Metodologie sociálních věd: věda a její struktura; sociální a přírodní vědy; paradigma; multiparadigmatická povaha sociálních věd; deduktivní a induktivní způsob vědeckého uvažování; výzkumný design (research design); hypotézy a pravidla jejich ověřování; operacionalizace a měření v sociálních vědách; výzkumná jednotka a soubor; výběrová šetření; typy proměnných.
 5. Metody výzkumu v sociologii: sofistikovaný dotazník (měření postojů, významů a hodnotových preferencí, škála postmaterialismu, škála názorového vůdcovství, Schwartzovy hodnotové portréty, jak měřit sociální třídu, měření prestiže povolání; ISCO, SIOPS, ISEI; měření politické orientace, sociálního kapitálu; sociometrie; sémantický diferenciál; návratnost ve výběrových šetřeních); základy kvalitativního výzkumu; nevtíravé techniky sociologického výzkumu (analýza dokumentů, obsahová analýza, statistiky); sekundární analýza; mezinárodní komparativní výzkum; sociologický výzkum a internetové zdroje; hodnotící výzkum; etika a politika sociálního výzkumu; zkoumání jednotlivého případu.
 6. Sociální informatika: komunikace jako sociální interakce; jazyk; metody a cíle počítačového zpracování jazyka a řeči v sociálním kontextu; dialog jako sociální interakce, dialogové systémy, Affective Computing; asistivní technologie; struktura společnosti, konflikty, počítačové simulování chování a vývoje společnosti; počítačové simulace a modelování kooperace a sociálního vývoje.
 7. Informační společnost: počítačová revoluce; paradox produktivity; Internet a WWW; digitální ekonomika; síťová ekonomika a virtuální společnosti; organizační a podnikové struktury; organizační změny; telekomunikace a informační infrastruktura; právní aspekty informační společnosti; etické problémy; rizika používání výpočetní techniky; sociální dopady.
 8. Řečová interakce: řečová komunikace a její sociální význam; SSML - základy syntaxe a oblasti využití; syntéza řeči, rozpoznávání řeči - základní principy; dialogová komunikace člověk - člověk a člověk - počítač, sociální aspekty dialogových systémů; W3C VoiceBrowser Activity - definované standardy. Sociální sítě: základní principy sociálních sítí; typy sociálních sítí.