Program seminářů pro rok 2000/2001

Čt. 11.00 - 12.00, D2
Vedoucí semináře: doc. RNDr. Ivan Kopeček, CSc. ( kopecek@fi.muni.cz)

Podzim 2000

5. 10. 2000
Úvodní seminář jarního semestru
Program:
Informace o koncepci semináře.
Domluva programu semináře.
Diskuse.
12. 10. 2000
Pavel Rychlý
Modulární návrh korpusového manažeru
Abstrakt:
V přednášce bude nejdříve krátce vysvětlen pojem textového korpusu a korpusového manažeru. Dále bude představen korpusový manažer Manatee, který vznikl na základě disertační práce "Korpusové manažery a jejich efektivní implementace" a několika projektů realizovaných v Laboratoři zpracování přirozeného jazyka. Bude uvedena celková struktura manažeru a zmíněny některé technické detaily klíčových modulů. Rozšiřitelnost manažeru (z pohledu uživatele i programátora) bude prezentována na konkrétních příkladech. Na závěr budou uvedeny jiné aplikace NLP, které přímo nesouvisí s korpusy, ale využívají některé moduly manažeru.
19. 10. 2000
Pazdziora, J.
Building web applications in XML/XSL framework
Abstrakt:
The presentation explores possibility of building WWW applications using the XML core and XSL transformation open source tools. It focuses on AxKit and other mod_perl featured tools. Issues with dynamic applications and informations system will be addressed. No preliminary knowledge of XSL is assumed.
26. 10. 2000
T. Staudek, J. Racek, J. Sluka
Obhajoby tezi
Upozorneni:
Tento seminar bude vyjimecne probihat v zasedacce FI (5. patro)
2. 11. 2000
Petr Matula
Analyza fluorescencnich obrazu
Abstrakt:
Provádění různých měření na buňkách a jejich částech hraje klíčovou roli jak v základním tak aplikovaném biomedicínském výzkumu. Nejdetailnějších měření se v současné době dosahuje analýzou obrazů získaných optickými mikroskopy. Obrazy získané fluorescenčním mikroskopem se skládají z několika šedotónních kanálů. Jednotlivé kanály odpovídají různým pohledům na stejnou scénu. Úkolem analýzy obrazu je z těchto pohledů vytvořit model pozorovaných objektů, na kterém by bylo možné provádět požadovaná měření. Cílem přednášky je detailněji popsat jeden z problémů, který je třeba řešit, a ukázat možný přístup k jeho řešení.
Marek Veber
Morfologicka databaze a jeji editace
Abstrakt:
Morfologická analýza slov psaného textu daného jazyka je proces nalezení všech možných základních tvarů a gramatických kategorií zkoumaného slovního tvaru bez ohledu na kontext. Při morfologické analýze se s výhodou používá konečných automatů (implementujících morfologické jevy) ke kompresi lexikonů příslušného jazyka. Takovéto lexikony nazývejme morfologické databáze. V příspěvku bude prezentována struktura morfologické databáze vycházející z disertační práce Dr. Kláry Osolsobě (kterou používají morfologické analyzátory Ajka a Lemma). Budou navržena některá vylepšení této struktury, která usnadní její editaci a údržbu. Rovněž tak bude prezentován nástroj pro vizualizaci morfologické databáze uživateli a pro interaktivní provádění oprav.
9. 11. 2000
Ondrej Zidek
Prezentace prostorovych dat na Webu a distribuovane GIS
Abstrakt:
Geografické informační systémy jsou systémy zabývající se správou, analýzami a prezentací prostorově vztažených dat. Architektury informačních systémů prošly v posledním desetilentí vývojem, od monolitické přes klient-server, třívrstvou až po distribuovatnou. Na tenfo fakt je třeba reagovat i v rámci návrhu GIS. V přednášce bude prezentován návrh struktury zobecněného distribuovaného GIS.
V souvislosti s potřebou zajištění maximální otevřenosti systému vzhledem k uživatelům se stále častěji volí rozhraní řešené pomocí webu. To pro GIS znamená zvládnout v prostředí webovských prohlížečů principy prezentace prostorových dat v rastrovém i vektorovém formátu. Příspěvek bude prezentovat možné způsoby řešení této problematiky.
16. 11. 2000
Eva Hladka
Pogramovatelny smerovac
Abstrakt:
V přednášce budou prezentovány architektury programovatelných sítí a jejich základních prvků - programovatelných směrovačů. Budou ukázány přednosti i nevýhody jednotlivých přístupů. Dále bude ukázáno základní schema PC směrovače s operačním systémem NetBSD a jeho role v minulosti i současnosti Brněnské metropolitní sítě. Ze schematu PC směrovače vychází vlastní návrh rozšíření tohoto směrovače na programovatelný směrovač. Bude popsána rodina protokolů zajišťujících toto rozšíření a jejich zhodnocení. V závěru budou zmíněny výhody popsaného přístupu a srovnání s jinými modely.
23. 11. 2000
Leo Hadacz
Inference semanticke informace vyrazu prirozeneho jazyka
Abstrakt:
Přednáška bude zaměřena na prezentaci inference sémantické informace obsažené ve výrazech přirozeného jazyka. Za tím účelem budou posluchači krátce seznámeni s transparentní intenzionální logikou (TIL) a jejím využitím pro sémantickou analýzu přirozeného jazyka. Budou předvedeny příklady sémantických reprezentací jednoduchých výrazů přirozeného jazyka se zdůvodněním, proč byly navrženy právě uvedeným způsobem. Dále bude blíže objasněn pojem inference. Inference bude demonstrována na příkladech. Bude představen systém TIM, který je (zatím nedokončenou) implementací navržené metody inference. Dále budou prezentovány sémantické reprezentace u složitějších výrazů přirozeného jazyka.
30. 11. 2000
L. Markovic
High performance computing in Java - Fact or Fiction?
Abstrakt:
Prehledove budou predstaveny moznosti tvorby paralelnich/distribuovanych aplikaci v Jave.
Dale budou prezentovany vysledky projektu, jehoz cilem bylo posoudit vhodnost vybranych standardu pro urychlovani narocnych vypoctu.
7. 12. 2000
J. Vochozka
Popis dokumentu pomoci ML
Abstrakt:
Vystoupeni bude zamereno na zpracovani textu pomoci znackovacich jazyku. Duraz bude kladen zvlaste na popis nastroju, ktere umoznuji popsat strukturu znackovaneho textu (DTD Data Type Definition) a jeho vztahu s dalsimi dokumenty (RDF Resource Description Framework).
14. 12. 2000
I. Kopecek: Postery - vecna stranka
V. Svalbach: Postery - vytvarna stranka
+ diskuse
Abstrakt:
Presentace vedeckych vysledku formou posteru nabyva v posledni dobe na popularite. S tim se poji otazky vyberu vhodne formy, stylu presentace a rovnez vytvarne stranky posteru. To bude predmetem prenasek a nasledujici diskuse.
21. 12. 2000
Poster Session
Abstrakt:
Prezentovany budou postery vytvorene v ramci Informacniho seminare v podzimnim semestru.

Jaro 2001

22. 2. 2001
Úvodní seminář jarního semestru
Program:
Domluva programu semináře pro jarní semestr.
Diskuse.
1. 3. 2001
Eva Hladká: Prostředí pro spolupráci
Abstrakt:
Vystoupení bude zaměřeno na oblast jednoduchého prostředí pro spolupráci (Collaborative Environment). Budou popsány základní hardwarové a softwarové nástroje a problematika jejich použití. V návaznosti na to budou zmíněny přenosové modely pro toto prostředí a používané protokoly, jejich klady a zápory. Autorka uvede vlastní zkušenosti s administrováním tohoto prostředí pro skupinu Datagrid a videokonferenční skupinu ERCIM. Bude zaveden pojem Abone (Active backbone) a ukázáno, j aké techniky lze v této síti použít pro překonání problémů kolaborativního prostředí realizovaného v Internetu.
8.3. 2001
J. Kasprzak: Novinky v Linuxu 2.4
Abstrakt:
Začátkem ledna 2001 byla zveřejněna nová stabilní řada jádra Linuxu, verze 2.4. V příspěvky se budeme podrobněji věnovat tomu, co Linux 2.4 přináší nového i jaké změny v existujících subsystémech nastaly.
15.3. 2001
Zdeněk Říha: Biometrické autentizační systémy
Abstrakt:
O biometrických systémech slýcháváme v poslední době stále častěji. Biometriky jako takové však nejsou žádnou novinkou poslední doby. Biometrické systémy jsou používány již pěknou řádku let. V posledních několika letech ale došlo díky zvýšení rychlosti běžných počítačů a zlepšení srovnávacích algoritmů k velkému rozšíření nejrůznějších biometrických systémů. První část příspěvku se věnuje nejrozšířenějším biometrickým technologiím. Mezi ty v současné době patří otisky prstů, vzor oční duhovky a očního pozadí, geometrie ruky, rozpoznání obličeje a hlasu. V druhé části příspěku zmíním některé bezpečnostní aspekty biometrických systémů. Ačkoliv je slovo biometrika vnímáno téměř jako synonymum pro ideální bezpečnost, současné biometrické systémy mají k dokonalosti ještě velmi daleko.
22.3. 2001
R. Ošlejšek: Objektová analýza grafických architektur
Abstrakt:
Současné jazyky a knihovny pro popis a zpracování trojrozměrných scén umí zobrazovat pouze pomocí lokálního osvětlení nebo jsou úzce zaměřeny na jeden typ globálního osvětlení. Důvodem jsou potíže při hledání univerzálního softwarového modelu použitelného pro více variant osvětlovacích algoritmů. Zde bude nejprve prezentováno jedno řešení objektové dekompozice grafických architektur, druhá část pak bude zaměřena na problémy při návrhu scén s využitím struktur třídění prostoru.
29.3. 2001
R. Sedláček: Slovotvorba uchopená počítačem
Abstrakt:
V úvodu přednášky bude vymezeno místo slovotvorby v systému jazykovědných disciplín a předveden morfematický rozbor slova. Dále budou vysvětleny potřebné pojmy, vztahy, klasifikace, způsoby a postupy v klasickém lingvistickém pojetí tvoření slov, nastíněny přístupy k řešení této problematiky s pomocí výpočetní techniky a diskutovány možnosti využití slovotvorné analýzy v oblasti NLP. Všechny zmiňované body přednášky budou ilustrovány vhodnými příklady.
5.4. 2001
J. Srba: Mravní aspekty informatiky
Abstrakt:
Na tomto seminari se pokusim trochu netradicni formou nastinit problematiku odpovedneho chovani (Responsible Conduct) v informatice. V kratkem uvodu budou predstaveny mravni konflikty v kterych se muzeme v nasi vedecke komunite ocitnout a budou demonstrovany zakladni eticke principy vedy, zamerene predevsim na informatiku. Rovnez bude diskutovan "ACM Code of Ethics". V druhe casti seminare bude na peti zvolenych prikladech (konflikt zajmu, publikacni cinnost a otevrenost, autorske praktiky, neeticke chovani, chyba a nedbalost) probihat diskuse v malych skupinach na dane problemy s vyslednou prezentaci nazoru jednotlivych skupin.
12. 4. 2001
B. Málková
Nový autorský zákon z hlediska informatika
Abstrakt:
Zakon c. 121/2000 Sb., o pravu autorskem, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zmene nekterych zakonu (autorsky zakon), predmet autorskeho prava - objasneni pojmovych znaku dila, puvodnost a jedinecnost pocitacovych programu a elektronickych databazi, zvlastnosti autorskopravniho rezimu pocitacovych programu, osobnostni a majetkova prava, zvlastni pravo porizovatele databaze.
19. 4. 2001
Jorge Carrillo Ugalde: Cryptography with photons
Abstrakt:
The current approach to cryptography is based on complexity theory and the belief that cryptoanalysts should not have enough time or space to decrypt messages. The results of quantum computing indicate that quantum mechanics has the potential to ruin a larg part of the contemporary cryptography. For these reasons, we must find alternatives for the new kind of cryptography. In this talk, we explain the basis of the Quantum Cryptography.
26.4. 2001
M. Misáková: Hodnocení kvality univerzitního informačního systému
Abstrakt:
Nasadíme-li na vysoké škole informační systém, přichází po určité době otázka, nakolik byl celý projekt úspěšný. Jak hodnotit kvalitu výsledku takové akce? Na jaké parametry by se měl tazatel orientovat? Vzhledem k dosud značně nesrovnatelné povaze jednotlivých univerzitních systémů jde o otázku velmi vágně položenou. Na semináři zkusíme zmínit jednotlivé metodiky takových testů, příp. vymyslet nové. Již dnes se rýsují vedle klasických kategorií (rozsah UIS, spolehlivost) i metriky méně obvyklé: naplněnost daty (tj. jaké údaje a kolik se jich podařilo zavedením UIS v instituci sebrat; orientují se lidé na povinné minimum, nebo se daří databanky spontánně plnit informacemi?) a penetrace (kolik lidí s UIS skutečně pracuje? Jakou třídu úkolů zpracovávají? Do jaké míry se UIS stal používanou a všední součástí pracovního dne? Je užitečný pouze managementu nebo i akademické obci?). Hodnocení kvality je samozřejmě úzce spojeno s lidským faktorem; kromě dobývání výše zmíněných dat z provozních údajů o běhu systému lze použít i různé ankety, zpětnou vazbu od přímých uživatelů. Demonstrováno na zkušenostech se zaváděním informačního systému MU.
3. 5. 2001
Pavel Matula: Rekonstrukce sférických objektů pomocí deformabilních modelů
Abstrakt:
Deformabilní modely jsou slibně se rozvíjející technikou, která nachází uplatnění v mnoha úlohách analýzy obrazu. Jedná se o silný nástroj, který spojuje omezení získaná z obrazových dat (bottom-up) a apriorní znalosti o tvaru, poloze a velikosti hledaného objektu (top-down). Na přednášce bude nejprve podán základní přehled o problematice deformabilních modelů. Poté bude prezentována nová metoda, která vznikla na Fakultě Informatiky, vhodná pro rekonstrukci sférických objektů. Úspěšnost nové metody bude demonstrována na reálných datech (3D obrazy buněčných jader nasnímaných na konfokálním mikroskopu).
10. 5. 2001
D. Kouřil: Bezpečnost v gridovém prostředí, Datagrid.
Abstrakt:
V oblasti distribuovaných systémů vzrůstá zájem o průzkum a vyuľití gridových technologií. Jedním z projektů, které jsou postaveny nad touto technologií je evropský projekt Datagrid, kterého se účastní i český Cesnet. Příspěvek se zabývá zejména bezpečnostními otázkami v gridovém prostředí a popisem konkrétních bezpečnostních mechanismů zvolených, či uvaľovaných pro realizaci "české" části Datagridu.
17.5. 2001
A. Horák: Czech Language Parser
Abstrakt:
Na přednášce budou po specifikaci základních pojmů syntaktické analýzy přirozeného jazyka shrnuty hlavní body Chomsky Standard Theory of Syntax. V následujícím blíže představíme tři hlavní gramatické formalismy používané při analýze - LTAG, LFG a HPSG. Nakonec následuje prezentace výsledků z implementace efektivního syntaktického analyzátoru českých vět, který je založen na analýze typu head-corner chart parsing (tabulkový analyzátor s řídícím prvkem) s přidanými kontextovými akcemi a testy pro zajištění gramatické shody a generování výstupu ve tvaru stromu závislostí. Dosud nebyl dodán.
17.5. 2001
J. Strejcek: Modely nekonecne stavovych systemu s omezenimi
Abstrakt:
Rozsirime znamy formalismus prepisovacich systemu o jednotku schopnou nest globalni informaci, ktera ovlivnuje a je ovlivnovana prechody v systemu. Zminena jednotka je podobna jednotce zvane "store" pouzivane v Concurrent constraint programming, ale muze byt take vnimana jako specialni (v jistem smyslu slaba) stavova jednotka. Ukazeme, jak takova jednotka zmeni vyjadrovaci schopnost standardnich trid prepisovacich systemu zarazenych do Mayrovi PRS-hierarchie. Budou popsany nove tridy (fcBPA, fcBPP, fcPA, fcPAD, dcPAN, fcPRS) a vlozeny do zminene hierarchie.
24.5. 2001
POSTER SESSION
Abstrakt:
Prezentovány budou postery vytvořené během jarního semestru.