Bakalářské a diplomové práce: pokyny pro vedoucí a oponenty

Kritéria na vedoucí prací

Bakalářské i diplomové práce mohou vést:

 • akademičtí pracovníci,
 • odborní pracovníci vysokých škol a výzkumných ústavů s titulem Ph.D. nebo ekvivalentním,
 • odborní pracovníci s magisterským vzděláním a nejméně 5 lety praxe (po získání magisterského titulu) v oboru informatika nebo příbuzném,
 • doktorští studenti MU po složení státní zkoušky a obhájení tezí,
 • absolventi doktorského studia na FI MU, kteří získali zkušenosti s vedením úspěšně ukončených závěrečných prací na FI MU,
 • lidé uvedení na jmenném seznamu schváleném vědeckou radou.

Bakalářské práce mohou navíc vést:

 • doktorští studenti FI,
 • lidé uvedení na jmenném seznamu schváleném vědeckou radou.

Bakalářské práce oboru Informatika ve veřejné správě (program Aplikovaná informatika) mohou navíc vést:

 • doktorští studenti Právnické fakulty MU.

Povinnosti vedoucího práce

Vedoucí musí být seznámen s formálními požadavky na bakalářské a diplomové práce, ideálně by měl být seznámen s kompletními pokyny pro studenty.

Vedoucí práce garantuje zadání práce, které kontroluje a schvaluje garant oboru. Požadavky na zadání:

 • zadání práce musí být po odborné stránce adekvátně náročné ukončovanému stupni studia,
 • v zadání musí být vymezené konkrétní cíle, jejichž naplnění může komise hodnotit,
 • zadání musí být korektní po formální stránce, jasně formulované a srozumitelné nejen pro experty v konkrétním oboru (např. použití zkratek není žádoucí).

Oficiální zadání vyplňuje vedoucí práce v Rozpisech témat závěrečných prací IS MU. V termínech daných harmonogramem závěru studia pro bakalářské nebo magisterské studium je povinen student i vedoucí práce toto téma potvrdit v IS MU. Následně oficiální zadání schvalují garanti oborů.

Po schválení oficiálních zadání navrhuje vedoucí oponenty práce. Pokud se konzultant práce podílel na jejím vedení, může vypracovat oponentský posudek, ale práce pak musí mít dalšího nezávislého oponenta. Oponenta(y) práce na základě návrhu jmenuje vedoucí katedry.

Závěrečné práce jsou ze zákona veřejné. Pokud práce nebo její část nemůže být zveřejněna ihned (např. z důvodu podání patentu), dovoluje zákon práci skrýt po dobu nejvýše 3 let. Na Fakultě informatiky jsou nezřídka řešeny práce ve spolupráci s komerčními firmami, které mívají se zveřejněním některých částí práce problém. Případné konflikty je třeba řešit již při výběru tématu a dobře prodiskutovat při tvorbě zadání práce.

Bezprostředně po odevzdání práce vedoucí provádí kontrolu práce v ISu, při které kontroluje, zda student odevzdal i elektronické přílohy a zda práce není plagiátem (za využití nástrojů ISu). Vedoucí práce také musí nejpozději hned po odevzdání práce zadat hodnocení za předměty SBAPR a SDIPR spojené s přípravou závěrečné práce tak, aby při neúspěšném hodnocení nedošlo prodlevou ke zbytečnému vypracování posudku oponentem.

Posudky

Na odevzdanou závěrečnou práci zpracovává posudek její vedoucí a minimálně jeden nezávislý oponent, který se nepodílel na vedení práce. Konzultant práce může oponentský posudek vypracovat, ale jeho posudek se nepovažuje za nezávislý. Texovou šablonu pro vypracování posudku je možné získat zde.

Tvorbu, odevzdání, zveřejňování a hodnocení závěrečných (bakalářských a diplomových) prací upravuje a upřesňuje:

Posudky na FI mají volnou strukturu, díky čemuž lze posudek vždy pojmout tak, aby byl relevantní pro konkrétní typ práce. Posudek musí být kvalitní po obsahové i po formální stránce. Pro studenty jsou posudky důležitou zpětnou vazbou na jejich většinou nejrozsáhlejší projekt. Posudky jsou také následně volně dostupné a kvalitou posudku děláte vizitku jak sobě, tak Fakultě informatiky. Věnujte pozornost i jazykové správnosti posudku.

V rámci kontroly práce se zaměřte na následující:

 • hodnocení kvality provedené práce, včetně např. ověření funkčnosti implementace a prohlédnutí elektronických příloh (především zdrojových kódů),
 • hodnocení kvality textu, konkrétně pak obsahové náplně, celkové konzistence práce, použití literatury, kvality citací, jazykové správnosti, typografické a grafické úpravy.

Dále je nutné věnovat pozornost kontrole plagiátorství, a to nejen automatickou kontrolou v ISu, ale i „citem“. Bohužel se stává, že studenti převezmou texty nebo obrázky z Internetu bez uvedení zdroje nebo bez náležité explicitní citace. Takové pasáže lze většinou relativně snadno poznat, například zjevnou změnou jazykového stylu od ostatního textu. V takových případech byste měli plagiátorství odhalit.

Posudek musí obsahovat: název práce, jméno studenta, hodnocení slovní i písmené, datum vypracování posudku a popis, zda se jedná o posudek oponenta nebo vedoucího práce.

Od posudku se dále očekává:

 • stručné shrnutí tématu práce a jejích výsledků (není třeba opakovat informace uvedené v zadání práce nebo v práci samotné),
 • slovní komentář k jednotlivým aspektům práce, je vhodné uvést jak přednosti, tak nedostatky,
 • konkrétní připomínky, z nichž se může student poučit,
 • explicitní návrh celkového hodnocení, který odráží uvedený slovní komentář, neuvádějte rozmezí známek (např. podmíněno úspěšnou obhajobou), navržené hodnocení se vztahuje k podobě práce v době vypracování posudku,
 • pokud je navrhované hodnocení A a práci považujete za obzvláště vynikající, můžete práci navrhnout na Cenu děkana,
 • případně otázky k obhajobě.

Posudky na bakalářské (resp. diplomové) práce musí být v ISu uloženy alespoň týden před začátkem bakalářských (resp. magisterských) státnic.

Obhajoba

Obhajoba práce je součástí státní závěrečné zkoušky a je při ní předpokládána účast vedoucího práce i oponenta. Pokud se nemůžete jako vedoucí nebo oponent práce na obhajobu dostavit, pošlete prosím vždy omluvu předem předsedovi příslušné zkušební komise.

Vedoucí a oponenti jsou v předstihu vyzváni, aby zaslali proděkanovi pro bakalářské a magisterské studium termíny, kdy nejsou během státních zkoušek dostupní (např. vzhledem ke služební cestě), a je snaha naplánovat státní zkoušky všech studentů tak, aby se jejich vedoucí i oponenti mohli na obhajoby dostavit.

Pokud si vedoucí nebo oponent zapůjčí tištěnou verzi práce, je třeba ji zároveň s posudky odevzdat na studijním oddělení (i pokud je vedoucí nebo oponent členem příslušné komise) tak, aby bylo možné je předem připravit pro státní zkoušky.