Kredity a prerekvizity

Nejspíš jste již viděli doporučený studijní plán pro svůj obor a víte, že standardní délka studia jsou 3 roky v bakalářském studiu (6 semestrů), 2 roky v navazujícím magisterském studiu (4 semestry). Plán doporučuje studentům, jak si mají do semestrů rozložit povinné a povinně volitelné předměty. Držet se jej však není nutné.

FI svým studentům umožňuje si studium přizpůsobit a zapsat si předměty tehdy, kdy se vám to hodí. Můžete si předměty rozložit do 5 nebo do více semestrů. Můžete si udělat volnější semestr a vyjet do zahraničí nebo si uvolnit čas na zajímavou bakalářku už ve 3. semestru. Zkrátka můžete si studium opravdu hodně přizpůsobit, pokud si pohlídáte dvě věci:

  • Dostatek kreditů
  • Splnění prerekvizit

Kredity

Pro připuštění ke Státní závěrečné zkoušce potřebujete získat alespoň 180 kreditů (120 v navazujícím magisterském studiu).
Každý předmět na celé MU má přiřazený určitý počet kreditů, které za jeho absolvování získáte. Tento počet zhruba odpovídá počtu hodin, které student týdně stráví přípravou na předmět.
Doporučený počet kreditů na semestr je 30. Takže v průměrném semestru strávíte přípravou do školy (včetně výuky a zkouškového období) zhruba 30 hodin.

Podrobnější informace o kreditovém systému najdete ve Studijním katalogu.

Neexistuje žádný horní limit, předmětů si můžete zapsat, kolik chcete, ale za své studium můžete zrušit opakování u předmětů za nejvýše 18 kreditů (12 v NMgr studiu).
Pokud předmět úspěšně neukončíte, automaticky se vám zapíše hned, jak je znovu vypsán. Pokud předmět opakujete a neukončíte jej úspěšně, vaše studium bude tímto ukončeno (nesplníte podmínky pro zápis do dalšího semestru).
Pokud předmět úspěšně neukončíte a nechcete, aby se vám automaticky zapsal, můžete si zrušit povinnost jej opakovat. To lze pouze u volitelných a povinně volitelných předmětů.

Při výběru předmětů do semestru také nezapomeňte, že pro postup do dalšího semestru musíte úspěšně ukončit předměty za 20 kreditů za uplynulý semestr nebo 45 kreditů v součtu za dva uplynulé semestry. Mějte v počtu kreditů rezervu.

Jako studenti FI MU si můžete zapisovat předměty z jiných fakult MU a kredity za ně se vám budou počítat. (Pokud jste absolvovali předmět na jiné VŠ, můžete požádat o jeho uznání písemnou formou na Studijním oddělení.)

Přesná pravidla stanovuje Studijní a zkušební řád MU.

Prerekvizity

Prerekvizita předmětu je podmínka, která musí být splněna, abyste si mohli předmět zapsat.
Například Státní závěrečná zkouška je předmět, který má jako prerekvizity uvedeny všechny povinné a povinně volitelné předměty vašeho oboru.

Typickou prerekvizitou je úspěšné absolvování jiného předmětu. Někdy jsou si předměty tak podobné, že jejich prerekvizitou je, že nemáte absolvovaný ani současně zapsaný ten druhý. Prerekvizitou může být také souhlas vyučujícího nebo to, že jste studentem konkrétního oboru.
Prerekvizity jsou vždy uvedeny v IS MU v informacích o předmětu.

Pokud se rozhodnete nedržet doporučeného studijního plánu, prohlédněte si prerekvizity vašich povinných předmětů. Nebyli byste první, kdo musel prodlužovat, protože si na posledním semestr naplánoval předmět, jehož prerekvizitu neměl splněnou.

Více o kreditech a prerekvizitách naleznete ve Studijním a zkušebním řádu MU, článek 6 a zejména článek 11.