Projekty

Finanční mechanismy EHP/ Norska – Fond pro podporu spolupráce škol

Program působí v oblasti vzdělávání, finanční pomoc je poskytována 10 novým členským státům EU, Španělsku, Portugalsku a Řecku na aktivity pořádané ve spolupráci s institucemi v Norsku, Lichtenštejnsku nebo na Islandu.

Aktivita 2 - Spolupráce v oblasti vzdělávání

Cílem je zajistit spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a individuálními osobami v ČR a vzdělávacími institucemi ve třech partnerských zemích. Aktivity budou zaměřeny na organizování/ přípravu seminářů, workshopů, konferencí, kurzů, projektů (libovolné téma: např. kultura, ekologie, umění, jazyky, informační technologie), publikací a vytváření společných vzdělávacích sítí.
Základní podmínky:

Aktivita 3 - Rozvoj institucí

Záměrem aktivity je rozšířit evropskou dimenzi do vzdělávacího systému ČR tím způsobem, že se přenese know-how v prioritních oblastech. V rámci této aktivity budou podporovány projekty spolupráce za účelem rozvoje učebních osnov (vývoj či inovace metodik, studijních materiálů apod.), lidských zdrojů (rozvoj zaměstnanců, managementu školy), celoživotní vzdělávání a dále organizace specifických aktivit jako vznik informačních a studentských center.
Základní podmínky: Výzvy pro předkládání návrhů projektů se vyhlašují 2x ročně. Termíny pro zaslání žádostí každoročně 15.května a 15. října.

AKTION

Fond pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělání a vědě v terciálním sektoru. Program podporuje:

Projekty spolupráce

Podporují se tyto druhy projektů: Pokyny pro sestavení projektů
Termíny pro podávání návrhů projektů: 30. dubna a 31. října. Mimořádný termín pro podání projektů realizovaných v říjnu - prosinci 2007 je 15. září 2007.

Program vědecko-technické spolupráce mezi ČR a Rakouskem/KONTAKT

Program poskytuje podporu 2letým výzkumným projektům a to především na mobilitu vědeckých pracovníků veřejných vědecko-výzkumných institucí a VŠ. Podporují se projekty ze všech vědních oborů, přednost je však dána přírodním vědám a technickým oborům.
Pokyny pro sestavení návrhů projektů programu Vědecko-technické spolupráce/KONTAKT
Termín pro podávání návrhů projektů na roky 2008/2009: 15. října 2007

TEMPUS

Program Tempus zahrnuje tři hlavní aktivity: Evropská komise připravuje Výzvu na podání projektů (Call for proposlas) na období 2008-2009, která bude k dispozici v průběhu září nebo října 2007 a na jejím základě budou připraveny další informace.

CEEPUS

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Černá Hora. V rámci projektu Tematické sítě je do programu zapojena Bosna a Hercegovina.
Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol. Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.
Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.
Přihlášky sítí se zasílají on-line každoročně k 15. lednu.