Studentské výzkumné a vývojové projekty FI MU

Programem pro podporu studentských výzkumných a vývojových projektů se Fakulta informatiky snaží stimulovat vývoj kvalitního, obecně použitelného a volně šiřitelného programového vybavení. Cílem programu je přispět k rozvoji svobodného software a současně zviditelnit tvůrčí potenciál a profesionální dovednosti studentů fakulty v národním i mezinárodním kontextu.

Studentské projekty jsou realizovány převážně studenty bakalářského a/nebo magisterského studia pod vedením zaměstnance fakulty, který je odborným garantem zodpovědným za řešení projektu, jeho koordinaci, nakládání s finančními prostředky a veřejnou prezentaci dosažených výsledků. Projekt může vést také doktorský student. V případě, že se nejedná současně o zaměstnance Fakulty informatiky, musí formální odpovědnost za projekt převzít některý ze zaměstnanců, např. školitel daného doktoranda.

Cíle projektu mohou, ale nemusí mít charakter vědecké práce a mohou, ale nemusí být realizované v rámci některé z existujících laboratoří fakulty. Přidělené finanční prostředky lze použít na pravidelné měsíční odměny studentům, případně na pokrytí dalších nákladů nezbytných pro realizaci cílů projektu. Prostředky lze požadovat vždy nejvýše na jeden rok. Dlouhodobé projekty je možné podpořit opakovaně, pokud jsou jejich cíle patřičným způsobem naplňovány. V takovém případě je žádoucí už v prvním projektu zmínit předpoklad budoucích žádostí o opakovanou podporu (se zdůvodněním) a v dalších žádostech o opakovanou podporu se na tuto zmínku odvolávat.

Institucionální podpora je určena pro další rozvoj projektů, které již nějaké výsledky vykazují (je např. dostupná vývojová verze programu) a existuje jejich webovská prezentace. Institucionální podporu nelze získat pouze na základě záměru projektu, který není dále podpořen alespoň částečnými výsledky. Důležitým aspektem úspěšných projektů je dlouhodobost jejich výsledků, které by měly přetrvávat i po ukončení samotného projektu a po skončení studia řešitele. Je doporučeno všechny výsledky projektu (včetně zdrojových kódů a dat) zveřejnit na fakultním gitlabu nebo podobném repozitáři garantující laboratoře.

Návrh a řešení projektu

Návrh projektu lze podat na základě aktuální výzvy. Návrh projektu vyplňte elektronicky v Inetu (ISEP): název, navrhovatel, datum řešení, investor – Masarykova univerzita, typ projektu – Interní projekty FI, podprogram – Program pro podporu studentských výzkumných a vývojových projektů, zakliknete ano/ne – aplikovaný výzkum, GDPR, etika, role projektu – příjemce, HS – Fakulta informatiky, katedra, napíšete stručnou anotaci a uložíte. Následně se rozbalí další záložky, které také vyplníte (program pro podporu studentských výzkumných a vývojových projektů, rozpočet, lidé). Nakonec v záložce schvalování dáte uzavřít a schvalovat elektronicky. Vygenerovaný návrh v pdf vidíte v záložce schvalování.

Záměr projektu i nejasnosti ohledně vyplňování návrhu můžete předem konzultovat s pracovnicemi oddělení podpory výzkumu FI.

V případě financování projektu bude garant informován emailem, návrh bude převeden v ISEPu do realizovaných projektů a projektu bude přidělena zakázka. V tuto chvíli je možné začít projekt řešit a podat návrh (přes INET) na přidělení stipendia.

V průběhu řešení projektu v 3měsíčních intervalech vkládá řešitel do ISEP (realizované projekty) krátkou průběžnou zprávu o řešení projektu.

Po dokončení projektu je třeba zpracovat závěrečnou zprávu na příslušném formuláři a podepsanou garantem doručit na Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia Fakulty informatiky a také ji vložit (v pdf) do ISEPu (u nově podaných projektů se chystá podávání zpráv přes ISEP). Řešitel následně prezentuje a obhajuje řešení projektu na veřejné prezentaci a obhajobě, která se uskutečňuje 2x ročně na FI.

Aktuální výzva pro podávání studentských výzkumných a vývojových projektů

Časté chyby v návrhu projektu

Na základě zkušeností s předchozími návrhy doporučujeme se vyvarovat zejména následujících chyb, které s velkou pravděpodobností povedou k vyřazení projektu:

  • Vágní specifikace cílů projektu. Nestačí uvést rámcové cíle (např. "vývoj programového vybavení pro práci s pdf soubory pro Linux"), je třeba popsat konkrétní výstupy a/nebo funkcionalitu programu, které má být dosaženo (spolu s příslušným časovým harmonogramem). Z návrhu projektu musí být jasné, co se má v jednotlivých etapách vlastně plnit a následně kontrolovat. Musí být také jasné, jaký je stávající stav (např. stávající funkcionalita programu) a jaký objem práce bude v rámci řešení projektu odveden.
  • Nedostatečné zdůvodnění finančních nákladů. Hlavní položkou v nákladech projektu jsou zpravidla stipendia pro členy řešitelského týmu. Je třeba jasně uvést, jakou formou se jednotliví členové týmu do projektu zapojí a jaký je předpokládaný objem jejich práce. Členové výběrové komise musí posoudit, zda požadované finance jsou úměrné očekávanému přínosu projektu. Prostředky na cestovné je možné žádat jen ve zcela výjimečných a dobře odůvodněných případech (zejména platí, že studentské projekty nejsou určeny pro financování účasti studentů na vědeckých konferencích, za tímto účelem je třeba použít jiné zdroje).
  • Formální chyby. Návrh projektu musí být podán na příslušném formuláři a musí obsahovat všechny požadované údaje. Je třeba důsledně rozlišovat mezi popisem současného stavu a popisem cílů projektu (pokud má být v rámci projektu např. vytvořen nový plugin pro existující program, nestačí uvést, že tento existující program je šířen pod svobodnou licencí. Podstatné je to, pod jakou licencí bude šířen nově vytvořený plugin). Členové komise nemohou chybějící údaje "vyvozovat z kontextu", jediným podkladem pro jejich rozhodování jsou explicitně uvedená fakta.

Schválené projekty k financování