Během akademického roku jednou týdně přednáší zvaný přednášející (z ciziny i od nás) o své vědecké práci. Kolokvium, které probíhá na Fakultě informatiky, je otevřeno pro vědeckou veřejnost. Termíny přednášek můžete najít v programu. Úterý 14.00 - 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a

Program kolokvií s abstrakty pro semestr Jaro 2015

17. 2. 2015
doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D., FI MU
Diskuze k revizi oborů
Abstrakt: Vážené kolegyně a kolegové, v uplynulých měsících probíhaly (v rámci pracovní skupiny, vedení a kolegia) diskuze o revizi oborů v dlouhodobém horizontu (na další akreditační období). Příští měsíc proběhne širší prezentace a diskuze k tomuto tématu. Rámcový program: - ujasnění kontextu (jak je to s akreditacemi, jaký je výhled, časový harmonogram) - představení pracovního návrhu, který vzešel z dosavadních diskuzí - představení hlavních variant, připomínek, nedořešených otázek - diskuze - otevřená nejen připomínkám k prezentovanému návrhu, ale např. i k "vizionářským" návrhům na oblasti, které bychom se měli snažit pokrýt Diskuze se uskuteční na prvním kolokviu v semestru, tj. v úterý 17. 2. Dávám vědět s předstihem, abyste si mohli termín rezervovat a abyste měli čas rozmyslet si vizionářské návrhy.
24. 3. 2015
Fotios Liarokapis, Ph.D., FI MU
Procedural Generation for Interactive Virtual Environments
Abstrakt: The creation of realistic virtual environments is an important issue in the computer animation, computer games, digital film effects and simulation industries. While many companies have the necessary budget to develop these expensive modern computer games that employ state of the art computer graphics, not all developers have the same resources. As a result, procedural generation is an area of increasing interest in the field of computer graphics and virtual environments. This presentation will provide an overview of procedural generation methods and techniques for both content and human behavior. In terms of content, the main focus will be on generating realistic terrain environments as well as buildings and subsequently cities. As far as human behavior is concerned the main emphasis will be on modeling accurately crowd in urban environments. Specific examples will be demonstrated in the area of virtual reconstruction of cultural heritage as well as interactive computer games.
Stručný životopis: Dr. Fotis Liarokapis is an Associate Professor at the Human-Computer Interaction (HCI) Laboratory, Masaryk University. His research interests include: virtual and augmented reality; computer graphics, human-machine interaction and serious games. He has contributed to more than 85 refereed publications and has more than 1000 citations (h-index: 19 and i10-index: 29). He has been invited more than 80 times to become member of international conference committees and has chaired 14 sessions in 9 international conferences. He has secured around £200,000 from a number of research projects and he is a member of IEEE, IET, ACM and Eurographics. He is the co-founder of IEEE VS-Games conference and has organised a number of other conferences, workshops and special issues in peer-reviewed journals. For more information visit: https://www.fi.muni.cz/~liarokap/.
3. 3. 2015
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., FI MU a tým CERIT Science Park
CERIT Science Park
Abstrakt: CERIT Science Park je prvním vědeckotechnickým parkem Masarykovy univerzity a jednou z klíčových součástí uplynulé rozvojové etapy Fakulty informatiky. Cílem přednášky je přiblížit zakotvení parku jako platformy pro dlouhodobou aplikační spolupráci výzkumných týmů fakulty a Ústavu výpočetní techniky s firmami v oblasti IT. Budou připomenuty myšlenky a záměry jeho vzniku a realizace, bude představeno jeho současné obsazení a zajištění. Na příkladu vybraných firem a oblastí bude ilustrován potenciál vědecko-výzkumné spolupráce.
10. 3. 2015
doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D., FI MU
Stochastické systémy s čítači
Abstrakt: Stochastické systémy s čítači jsou obecným formalizmem vhodným pro modelování systémů s frontami, zdroji, apod., které buď pracují v náhodném prostředí, nebo samy využívají randomizaci (například k optimalizaci výkonu). V přednášce stručně představím tyto systémy a naznačím jejich souvislost se stochastickými Petriho sítěmi a sítěmi front (queueing networks). Poté se budu věnovat řešení jednoho z fundamentálních problémů v této oblasti: výpočtu pravděpodobnosti dosažení hodnoty nula v jednom či více čítačích s danou pravděpodobností. Dosažení hodnoty nula v systému s čítači odpovídá vyprázdnění místa ve stochastické Petriho síti, případně vyprázdnění fronty v síti front. Z praktického hlediska se může například jednat o vyčerpání daného zdroje nebo naopak úspěšné dokončení všech úloh čekajících ve frontě. V přednášce budu prezentovat základní teoretické výsledky týkající se rozhodnutelnosti a složitosti problému dosažení nuly. Dále představím výsledky týkající se horních a dolních odhadů na pravděpodobnost dosažení nuly.
17. 3. 2015
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., Ústav informatiky AV ČR
Towards Computational Principles of Creativity
Abstrakt: The principles of creativity are investigated in the framework of the observer-dependent definition of computation recently introduced by the author and Jan van Leeuwen. Unlike the classical definitions of computation the new definition is machine independent and algorithm and representation free. It sees computations as knowledge generation processes satisfying three basic fundamentals: repeatability, compositionality, and justifiability. Each computation works over its specific knowledge domain. Within this approach creativity is seen as ability to create knowledge solving a given novel problem. We hypothesize that the essence of creativity is a computational process systematically generating or searching all knowledge from a given epistemic domain until knowledge satisfying the constraints required by the problem solution is found. This straightforward inefficient discovery process is in fact a learning process that automatically extracts and modifies "user preferences" at each occasion. These preferences are subsequently used for narrowing the search space of the discovery process and for ordering the found solutions. Cultivating the creativity processes in this way and tailoring it to specific domains together with exploitation of a massive parallelism over large heterogenous epistemic bases eventually leads to the emergence of effects we know from human-like creative processes.
24. 3. 2015
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D., FIT VUT
Approximate computing
Abstrakt: Koncept aproximace je intenzivně a dlouhodobě studován, rozvíjen a aplikován nejen v informatice, ale i v matematice a inženýrských disciplínách. Neustále rostoucí tlak na redukci příkonu výpočetních zařízení (zejména v oblasti mobilní elektroniky), exponenciální nárůst počtu tranzistorů na čipu (as tím související rostoucí výkonová hustota) a stále rostoucí objem dat, která musí být rychle zpracována, vedl k zavedení aproximací i do oblastí, ve kterých byla tradičně akceptovatelná pouze bezchybně pracující řešení. Vzniká nová výzkumná a aplikační oblast, nazývaná přibližné počítání (approximate computing), kde jsou aproximace systematicky zaváděny na úrovni programovacích jazyků, software, výpočetní architektury i elementárních komponent procesorů, jakými jsou ALU čí paměťová úložiště, s cílem redukovat příkon či urychlit výpočet i za cenu chyb ve výpočtech. Typickými aplikacemi jsou multimédia, dolování dat, predikce nebo nízko-příkonové komponenty, kde je možné občas tolerovat chybu ve výpočtu. Otevřenou otázkou je, jak přibližně pracující výpočetní systémy automatizovaně navrhovat. V přednášce bude představena oblast přibližného počítání a budou uvedeny příklady aproximací (aritmetické obvody, medián), které jsou prováděny na FIT VUT pomocí genetického programování.
31. 3. 2015
Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D., FI MU
Proč programovat v jazyce Go
Abstrakt: Jazyk Go je nový programovací jazyk vytvořený ve firmě Google, původně zaměřený na programování ve velkém (velké projekty s velkým množstvím programátorů). Go je tradiční procedurální jazyk (ve stylu jazyka C) s řadou netradičních vlastností. Např. to je jazyk objektový, přitom bez tříd, dědičnosti, konstruktorů a destruktorů. Poskytuje automatickou správu paměti, přitom umožňuje nízkoúrovňové programování. Je to jazyk kompilovaný (podporující všechny základní platformy), přitom kompilace i rozsáhlých systémů je rychlejší než spuštění interpretů některých jazyků. Unikátní a elegantní je přístup Go k souběžným programům, který se značně liší od běžného paralelního přístupu s využitím vláken.

V přednášce budou představeny základní vlastnosti jazyka a doložena jeho výhodnost pro použití ve výzkumu. Výhodnost bude ilustrována na výsledcích reimplementace systému Manatee realizovaném v Centru zpracování přirozeného jazyka na FI, která vedla ke zpřehlednění kódu a ke zrychlení jeho klíčových částí.

7. 4. 2015
RNDr. Jiří Grygar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
Petabytová astronomie
Abstrakt: Od vynálezu dalekohledu počátkem bylo hlavním úkolem astronomie vytvářet katalogy hvězd a galaxií obsahující řádově nejprve desítky a později už tisíce kB dat. Fotografické a spektroskopické přehlídky oblohy ve XX. stol. posunuly tuto hranici k řádu TB. V současné době se astronomické databáze založené na přehlídkách cele oblohy pohybují na úrovni PB. To klade mimořádné nároky na efektivní vytěžování takto rozsáhlých datových souborů. Astronomové jsou průkopníky metod sdíleného počítání (např. SETI@home; Galaxy Zoo atd.) a vytvořili světovou virtuální observatoř, obsahující v kompatibilním formátu všechny dostupné údaje o jednotlivých astronomických objektech. Zcela mimořádné nároky na rychlé zpracování dat vyžaduje optická a rádiová interferometrie na dlouhých základnách, řešená paralelním nasazením stovek milionů procesorů s rychlostí řádu desítek Pflops. Projektované přístroje pro optickou a rádiovou astronomii příští dekády budou využívat superpočítače s výkony >100 Pflops. Souběžné se také rozvíjejí počítačové simulace složitých astrofyzikálních dějů, zejména vývoje struktury vesmíru za posledních 13 mld. let, výbuchů supernov a srážek černých děr, což vyžaduje až desítku tisíc let času CPU.
14. 4. 2015
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D., FI MU
Big Data Analytics
Abstrakt: Many organizations today have to deal with an enormous data production and variability. Not only is it necessary to store the data but also to process it to make any use of it. In general, we call it Big Data problem. In this presentation, we will give an overview of principles of data analytics from the historical point of view of data warehouses as well as of a distribute variant that can deal with Big Data.
21. 4. 2015
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D., FI MU
Kolaborativní technologie pro výuku studentů a poruchami sluchu
Abstrakt: Výuka sluchově postižených studentů patří k velmi náročným z důvodu velmi omezených schopností studenta vnímat učitele. Plnohodnotná interakce je možná pouze s využitím tlumočníka. Specializovaní tlumočníci, schopní překládat do znakové řeči i odborné výrazy, jsou však značně vytížení a nemohou se vždy zúčastnit fyzicky. Videokonferenční technologie mohou pomoci, plnohodnotný přenos však vyžaduje vysokou kvalitu obrazu jak od učitele, tak i od tlumočníka, aby student byl schopen současně odezírat i sledovat znakovou řeč. Na FI MU je ve spoluprácu s CESNETem delší dobu vyvíjen nástroj Ultragid pro videokonference s obrazem s vysokým rozlišením. Tento systém je možným řešením pro využití tlumočení na dálku. Vysoká kvalita obrazu ale znamená velké požadavky na síťové přenosy v takových parametrech jako je šířka pásma a zpoždění. Kvalitu přenosu lze řešít dalším ze zde vyvíjených systémů - Couniverse, který doplňuje Ultragrid kontrolou kvality spojení a dodržení požadovaných parametrů. Jak tyto technologie zpřístupnit laickým uživatelům v ramci sytému pro vzdálené tlumočení? Tento problém řeší systém CoUnsil, který představím v závěru přednášky.
28. 4. 2015
MgA. Helena Lukášová, ArtD., FI MU
Digital Fabrication
Abstrakt: Přednáška Digital Fabrication volně navazuje na přednášku o 3D tisku, jenž se konala v září minulého roku. Cílem bude představit možnosti využití digitálních nástrojů v sochařství od počátku tohoto spojenectví až po současný stav. Pro celkové uchopení tématu bude také představeny příklady digitálního sochařství před nástupem metod digitální fabrikace. Sochaři využívají CNC strojů a robotických obráběcích ramen pro realizaci prací ve větším měřítku a v klasických materiálech. Využití těchto technologií významně urychluje realizaci díla, ale zároveň nabízí i nové možnosti již v uvažování o samotné idei díla. Metody tzv. digitální fabrikace se tedy stávají nástrojem i prostředkem, kterým lze vnést do současného digitálního umění nový rozměr. Do nedávné doby byl počítač symbolem osvobození od práce v materiálu, nové možnosti však ruší toto paradigma.
5. 5. 2015
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., PrF MU
Kybernetická bezpečnost pro ježky
Abstrakt: Struktura zákona o kybernetické bezpečnosti obsahuje řadu partikulárních kontradikcí a problémových momentů. Jedná se ale každopádně o první komplexní úpravu tohoto typu, která v demokratickém právním státě úspěšně prošla legislativním procesem. Důvodem politického úspěchu nově vytvořeného právního fenoménu kybernetické bezpečnosti je především implicitní obsah hodnot, které nemají kontradiktorní povahu. Zatímco jsou jiné součásti bezpečnostního práva přirozeně hodnotově kontradiktorní (tj. jde o konflikt bezpečnosti a soukromí, bezpečnosti a vlastnictví nebo třeba bezpečnosti a autonomie vůle), není české právní řešení postaveno na nutnosti proporcionálně vážit protikladné zájmy. Vedle této doposud nepublikované problematiky představí příspěvek též vybrané problémové momenty nové české úpravy, přičemž pozornost bude věnována především otázce compliance a právní odpovědnosti jednotlivce.
12. 5. 2015
Mgr. Marek Sýs, Ph.D., FI MU
Randomness testing
Abstrakt: Randomness plays a fundamental role in cryptography. A function of any type (hash functions, block ciphers, stream ciphers, etc.) should produce sequences with no recognizable patterns and regularities. Randomness is examined using empirical tests of randomness. Tests are grouped into testing suites in order to provide more complex analysis. In the talk, we introduce you how to examine randomness using standard test suites (NIST STS, Diehard, TestU01) and how to interpret their results. The test suites implement a fixed set of tests and can detect only limited types of patterns. We also introduce a novel and more general framework for randomness analysis based on evolutionary algorithms. The framework is able to detect (theoretically) arbitrary types of patterns.