Během akademického roku jednou týdně přednáší zvaný přednášející (z ciziny i od nás) o své vědecké práci. Kolokvium, které probíhá na Fakultě informatiky, je otevřeno pro vědeckou veřejnost. Termíny přednášek můžete najít v programu. Úterý 14.00 - 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a

Program kolokvií s abstrakty pro semestr Podzim 2014

23. 9. 2014
MgA. Helena Lukášová, ArtD., FI MU
Potenciál 3D tiskáren
Abstrakt: Přednáška představí možnosti 3D tisku. Tato metoda materializace digitálního modelu znamená zásadní změnu v myšlení architektů, designerů, umělců. Již nyní zasahuje nejrůznější vědní obory od medicíny po architekturu. Metoda výroby označovaná jako Additive Manufacturing, podle některých prognóz, může od základu změnit fungovaní výroby a distribuce zboží, což by vedlo ke druhé industriální revoluci.

3D tisku předchází příprava trojrozměrného digitálního modelu, čili možnosti tiskáren jsou úzce spjaty s digitálními modelovacími nástroji a skenery.

Možná kontrola struktury tištěného modelu již nyní naznačuje, že lze do objektu zanést informaci o chování tištěného objektu, což je označováno jako 4D Printing.

V rámci prezentace budou představeny realizované projekty i vize budoucnosti.

30. 9. 2014
doc. RNDr. Vladimír Černý, Ph.D., Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
Od rovnomerného priamočiareho pohybu ku všeobecnej teórii relativity
Abstrakt: Prednáška bude ilustráciou krokov, ktoré robí veda od matematizácie elementárnych javov bežného života k pochopeniu hlbokých javov vesmíru. Nepredpokladá sa viac ako elementárne základy stredoškolskej fyziky. Začneme starostlivou diskusiou základných pojmov. Ako chápeme fyzikálnu definíciu súradnicovej sústavy, priamky, hodín, inerciálnej sústavy, priestoročasu,... Potom už stačí niekoľko experimentálnych faktov a spadneme do špeciálnej teórie relativity. Výsledkom by malo byť pochopenie, čo presne znamenajú pojmy dilatácia času a kontrakcia dĺžok. Naznačíme aj zovšeobecnenia vedúce k všeobecnej teórii relativity.
7. 10. 2014
prof. Ing. Jiří Jan, CSc., FEKT VUT
Některé obtížné případy analýzy medicínských obrazových dat
Abstrakt: V přednášce budou nastíněny problémy, vyplývající z neurčitostí vlastností CT obrazových dat v konkrétních aplikacích nebo požadavků na jejich analýzu ze strany medicínských uživatelů. Budou zmíněny dvě oblasti: První je řešení kvalitní 3D subtraktivní angiografie, založené na CT datech, které přineslo výsledky kvalitnější než soudobé komerční firmwareové systémy. Dále bude uvedeno řešení problému segmentace kostních lézí v obratlech, zahrnující segmentaci páteře a jednotlivých obratlů včetně případů, kdy jsou nemocí výrazně deformovány, a následnou segmentaci lézí. Vzhledem k neurčitosti definice lézí se tento problém ukázal jako obtížně řešitelný; budou stručně uvedeny přístupy, jež nově vedly k výsledkům, srovnatelným s odhady radiologů. Metodologicky se jedná o modifikace a kombinace různých metod zpracování obrazových dat, zejména z oblasti pružného lokálně orientovaného 3D lícování, nestandardní segmentace, založené na deformovatelných modelech a kombinace segmentačních přístupů, využívajících statistických modelů, texturní analýzy a grafové reprezentace obrazových dat.
14. 10. 2014
doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D., FI MU
Jak se rozvrhuje na MU?
Abstrakt: Přednáška představí problémy rozvrhování výuky na Masarykově univerzitě, které jsou řešeny automatizovanými rozvrhovacími systémy. Rozvrhovací problém bude popsán z pohledu rozvrhování studijních oborů a rozvrhování založeného na studentských registracích a budou uvedeny principy a metody navržené pro řešení těchto problémů. Ukážeme, jak jsou tyto principy aplikovány v praxi pro rozvrhování Fakulty informatiky, Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty a Fakulty sportovních studií. Demonstrujeme rozdíly v rozvrhování na jednotlivých fakultách, kdy je vidět, že i v rámci jedné univerzity je nutné přistupovat k rozvrhování individuálním způsobem tak, aby bylo akceptované fakultami i rozvrháři. Všechny uvedené fakulty používají rozvrhovací systém UniTime, který vznikl ve spolupráci mezi Purdue University (USA), FI MU a MFF UK. Tento rozsáhlý systém je implementovaný na principech programování s omezujícími podmínkami a lokálního prohledávání a umožňuje pracovat s bohatou škálou rozvrhovacích problémů.
21. 10. 2014
Prof. Chu-Ren Huang, Ph.D., Faculty of Humanities, The Hong Kong Polytechnic University
Linguistic Knowledge and Quality of Information
Abstrakt: It is generally observed that foci of NLP research have shifted from processing of language (structure) to accessing and assessing of information content. We will show in this talk that this shift actually offers unique opportunities to explore the role different aspects of linguistic knowledge plays in encoding knowledge content. Illustrated by papers cited, we will show how linguistically encoded evidentiality, personal/impersonal viewpoints, and polarity shifts interact with information content in both expected and unexpected ways. In addition, we will also show that good quality linguistic knowledge must be incorporated to obtain good quality crowdsourcing results.
4. 11. 2014
prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D., PřF MU
Zobrazování optickými vlákny
Abstrakt: Zobrazování pomocí optických vláken při endoskopii se používá v lékařství již desítky let. Každé vlákno ve svazku přitom přenáší jediný pixel obrazu. V současné době se však vyvíjejí metody, jak obraz přenést jediným optickým vláknem, které by mohlo být mnohem tenší než svazek vláken v běžném endoskopu a tím i méně invazivní. Je to mimo jiné umožněno i rychle rostoucí výpočetní kapacitou CPU i GPU, která je k rekonstrukci obrazu potřebná. V přednášce představím nejnovější pokroky v této oblasti. Zvlaste pokroky dosažené na univerzitě v Dundee ve Skotsku, kde se na tomto výzkumu aktivně podílím.
11. 11. 2014
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D., FI MU
Planar Graph Emulators - Beyond Planarity in the Plane
Abstrakt: Two beautiful and mutually related mathematical puzzles are introduced; the planar covering problem of Negami, and the planar emulator problem of Fellows. In a nutshell, both these very similar problems study a question how to represent non-planar graphs by larger planar graphs which "look locally the same" as the original non-planar graphs. During nearly 30 years of study, many strong particular results have been reached but the problems still remain wide open. We pay particular attention to the planar emulator problem which for long time stayed in the shadow of the planar covering problem, until a breakthrough result of Rieck and Yamashita 6 years ago which triggered a rapid recent development in planar emulators. Part of these new results have been obtained in collaboration with young students at FI.
18. 11. 2014
doc. PhDr. David Šmahel, Ph.D., FSS MU
Online addiction: from theory and research of the phenomenon
Abstrakt: As technology is becoming central in our lives, we are seeing cases of extreme use and dependence on these newer tools. Although we find such excessive Internet use among all age groups, it is especially prevalent among adolescents and young adults. An important issue that we consider is whether it is even appropriate to use the term "addiction" in the context of Internet users. We describe what addictive behavior on the Internet entails along with information about the prevalence of addictive behavior. Then we discuss the symptoms considered to be red flags for Internet related addictive behavior and describe the personal and social context of addictive behavior on the Internet. We discuss separately four areas of online addictions: online gaming, online relationships (communication), virtual sexual behavior, and online gambling. We also describe the therapeutic approaches used to treat addictive behavior on the Internet.
25. 11. 2014
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., FI MU
Towards Structure-Aware Information Retrieval
Abstrakt: Keyword based information retrieval (IR) has became prevalent in our daily searching. Mainstream tools and technologies are being developed to index and retrieve information given bag of words only, dropping structured information as mathematical formulae or narrative structure of documents alltogether. On the example of math-aware (tree indexing) information retrieval (MIR) we will demonstrate an approach that has been recently evaluated for MIR as best amongst available prototypes. We will outline possible approaches towards IR that is even meaningful.
2. 12. 2014
Prof. Dr. Stephanie Rinderle-Ma, Faculty of Computer Science, University of Vienna
Flexibility and compliance in Process-Aware Information Systems
Abstrakt: Business processes represent and implement the business logic of companies and are typically modeled and executed through Process-Aware Information Systems (PAIS). Two practically very relevant challenges for PAIS are compliance and flexibility. Compliance refers to the ability to prove that business processes are conducted in accordance with relevant compliance constraints such as regulations or guidelines. Especially important in this context are security requirements that might be also represented and verified over business processes. Process flexibility refers to the ability to deviate from the prescribed process execution even during runtime. Here, it is crucial that a process change does not lead to subsequent problems such as incorrect states or compliance violations, i.e., flexibility and compliance have to be also considered in interplay. The talk presents requirements and experiences from different projects on PAIS with focus on flexibility and compliance. It will discuss selected solutions and put also some emphasis on security in PAIS.
9. 12. 2014
prof. RNDr. Alexander Meduna, CSc., FIT VUT
Regulated Grammars and Automata
Abstrakt: In essence, regulated grammars and automata are based upon classical grammars and automata extended by an additional mathematical mechanism that prescribes the use of rules during the generation of their languages. From a practical viewpoint, an important advantage of these models consists in controlling their language-defining process and, therefore, operating in a more deterministic way than general models, which perform their derivations in a quite unregulated way. Perhaps even more significantly, the regulated versions of language models are stronger than their unregulated versions. Considering these advantages, it comes as no surprise that formal language theory has paid an incredibly high attention to such regulated formal models, which represent the principal subject of the presentation.

The author of this talk will divide it into two parts. In the first part, he will introduce a brand new monograph that has been published by Springer this year:

Alexader Meduna and Petr Zemek: Regulated Grammars and Automata, Springer, New York, 694 pages, 2014.

This monograph represents an in-depth treatment of regulated grammars and au- tomata. The author will talk about the motivation behind this book and discuss its purpose, focus, approach, use, and target audience. He will also summarize its contents and coverage.

In the second part, he will discuss a type of regulated grammars to which a whole chapter in the monograph is dedicated: one-sided random context grammars. They represent regulated grammars based upon context-free grammars, where a set of permitting symbols and a set of forbidding symbols are attached to every rule, and the set of rules is divided into the set of left random context rules and the set of right random context rules. A left random context rule can rewrite a nonterminal if each of its permitting symbols occurs to the left of the rewritten symbol in the current sentential form while each of its forbidding symbols does not occur there. A right random context rule is applied analogically except that the symbols are examined to the right of the rewritten symbol. Apart from this, these grammars work just like context-free grammars. The author will discuss these regulated grammars in detail by providing established results and mentioning open problems.

16. 12. 2014
Bruno Rossi, Ph.D., FI MU
Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D., FI MU
Software Quality directions in practice and education
Abstrakt: In this colloquium we will present the aims behind the new course "PV260 Software Quality", which is to be taught since the Spring of 2015. After the introduction of the aims and the ways to achieve them, the colloquium shall serve as a platform to collect ideas and feedback from both teachers and students on this new course, stimulated by the introduction.

The aim of the course is to train students to understand different aspects of software quality, develop critical thinking and be able to identify code flaws related to performance, maintainability, testability, and other quality attributes. In the course, the students shall learn how to refactor existing code to improve the discussed quality attributes, and to gain practical experience with different dimensions of software testing not covered elsewhere (e.g. performance testing) and related tools. To increase the value of the course across numerous study fields, feedback from the participants is much welcome.