Během akademického roku jednou týdně přednáší zvaný přednášející (z ciziny i od nás) o své vědecké práci. Kolokvium, které probíhá na Fakultě informatiky, je otevřeno pro vědeckou veřejnost. Termíny přednášek můžete najít v programu. Úterý 14.00 - 15.00, D2, FI MU, Botanická 68a

Program kolokvií s abstrakty pro semestr Podzim 2013

24. 9. 2013
Prof. Cristian S. Calude, University of Auckland, New Zealand
Anytime Algorithms for Non-Ending Computations
Abstrakt: Anytime algorithms exchange execution time for quality of results. They give intelligent systems the ability to make results of better quality in return for turn-around time. We will present anytime algorithms for computations which may never stop. Probabilistic solutions for some undecidable problems, in particular the halting problem, will be discussed.
1. 10. 2013
RNDr. Jiří Rákosník, CSc., Matematický ústav AV ČR
Jak (ne)hodnotit vědu
Abstrakt: Hodnocení vědy a výzkumu je v ČR v poslední desetiletí jedním z horkých témat. Zatímco ve vyspělém světě se z toho stala odborná disciplína, které jsou věnovány pravidelné konference, diskusní fóra a odborná periodika, u nás přetrvává amatérismus, obrana "národních specifik" a snaha o zdánlivou objektivitu založenou na jednoduchých postupech a algebraických vzorečcích. Cílem přednášky je ukázat na nedostatky a nebezpečí domácího přístupu k hodnocení, uvést příklady odborné kritiky zjednodušených scientometrických metod a příklady dobrých postupů v zahraničí a naznačit vyhlídky na lepší vývoj u nás.
8. 10. 2013
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., FI MU
Digitální matematické knihovny včera, dnes a zítra
Abstrakt: Každodenní způsob využívání digitálních knihoven odborného obsahu se radikálně mění. Knihovny místo zpracování samotných metadat přechází k analýze, indexování plných textů, včetně specifického zpracování částí jako jsou matematické formule. Knihovny nabízejí nové metody filtrování obsahu, zpracování referencí, automatické klasifikace, měření sémantické podobnosti či bibliometrik.

V přednášce bude ukázán vývoj digitálních matematických knihoven (DML) a ověřených technologií pro ně vyvinutých na příkladech České digitální matematické knihovny DML-CZ a Evropské digitální matematické knihovny EuDML. V závěru budou představeny současné výsledky a výzvy pro sémantické zpracování, indexování a vizualizaci velkých dat v digitálních knihovnách.

15. 10. 2013
prof. Ing. Ivo Serba, CSc., FI MU
Co je a co není nového v modelování spojitých dynamických systémů
Abstrakt: Retrospektivní pohled na půl století modelování spojitých dynamických systémů. Vývoj simulačních metod, prostředků a teoretického zázemí. Expanze modelování do oblasti socioekonomických a enviromentálních systémů.
22. 10. 2013
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., FI MU
Spektrometrie neutronů a fotonů - teorie a realita
Abstrakt: Seznámení posluchačů s problematikou řešenou v projektu TAČR - akronym SPEKTRUM. Přednáška bude pojednávat o problematice modelování přenosové funkce senzoru záření a následné digitální separace odezev detektoru záření.
29. 10. 2013
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D., FI MU
Určování autorství anonymních textů
Abstrakt: Počátky disciplíny určování autorství sahají až do roku 1787, kdy bylo hlavní motivací odhalování skutečných autorů literárních děl. Dnes se však tato disciplína věnuje spíše úlohám ověření autorství dokumentů při soudních líčeních a hledání autora anonymních ilegálních dokumentů v prostředí Internetu.

Za podpory Ministerstva vnitra dokončujeme vývoj nástroje ART (Authorship Recognition Tool) na určování autorství dokumentů s využitím analýzy stylometrických rysů autora (tzv. stylom). ART s pomocí strojového učení řeší problémy verifikace a přiřazování autorství a shlukování dokumentů podle (předpokládaného) autora.

5. 11. 2013
Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., Ústav informatiky AV ČR
Proč počítáme a co počítáme?
Abstrakt: Je překvapivé, že po více než šedesátileté zkušenosti s počítači nedovedeme dát přesvědčivou odpověď na shora uvedené otázky. Taková odpověď by měla vycházet z nějaké systematické "obecné" teorie výpočtů, jako součást hlubšího porozumění tomu, co je to vlastně výpočet. Pro nalezení takové odpovědi budeme na rozdíl od klasického pohledu na výpočet, jenž jej vidí jako proces transformace informace, uvažovat výpočet jako proces generující znalost. Pro podporu tohoto pohledu uvedeme argumenty, které vycházejí z pozorování minulých i současných trendů ve využití informačních technologií. Poukážeme na neustále rostoucí důraz na generování a využívání znalostí. Pohled na výpočty jako na epistemologické procesy lze rošířit i na přirozené systémy, jakými jsou živé organizmy, mozek, sociální sítě a vesmír, a také na ne-turingovské výpočty. Epistemologický pohled na výpočty znamená důležitý posun v našem porozumění výpočtům.
12. 11. 2013
Prof. dr. Gheorghe Stefanescu, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Bucharest
Open systems: Modelling, programming, verification
Abstrakt: In this talk we present a blueprint for getting a formal representation of parallel, interactive programs and of their semantics.

Powerful algebraic techniques have been developed for classical sequential computation. Many of them are based on regular expressions and the associated regular algebra. For parallel and interactive computation, extensions to handle 2-dimensional patterns are often required. Finite interactive systems (FISs), a 2-dimensional version of finite automata, may be used to recognize 2-dimensional languages.

We present a new approach for getting regular expressions for 2-dimensional patterns, particularly using words of arbitrary shapes and powerful control mechanisms on composition. The class of 2-dimensional expressions is enriched with new control features, progressively increasing the expressive power of the formalism up to a level where a procedure for generating the words accepted by FISs may be obtained. The main technical result is a procedure for getting a recursive system of equations associated to a FIS.

Targeted applications come from the area of modelling, specification, analysis and verification of structured interactive programs via the associated scenario semantics.

The talk is based on a few recent publications, including papers published in FSEN-2013 LNCS proceedings and Fundamenta Informaticae (2013, in print).

19. 11. 2013
prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D., PřF MU
Budeme neviditelní?
Abstrakt: Neviditelnost lákala lidi odpradávna, ale až díky moderní optice se tento sen začal přibližovat skutečnosti. Je možné stát se neviditelným? Jak funguje neviditelný plášť? Co vlastně vidí neviditelný člověk? V přednášce na tyto otázky odpovíme a některé z principů optiky, které za neviditelností stojí, budeme demonstrovat názornými experimenty.
26. 11. 2013
doc. Michal Šumbera, CSc., DSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR
Srážky ultrarelativistických jader a informatika
Abstrakt: Srážky ultrarelativistických jader na urychlovačích RHIC v Brookhavenské národná laboratoři a LHC v Evropském středisku jaderného výzkumu umožňují experimentální studium vlastností hmoty při teplotách a hustotách odpovídajících několika prvním mikrosekundám po vzniku vesmíru. Ačkoliv malý velký třesk vytvořený srážkami dvou vysokoenergetických jader trvá nepoměrně kratší dobu, nežli tomu bylo v případě zrodu vesmíru, podařilo se v roce 2005 objevit na RHIC nové skupenství jaderné hmoty - silně interagující kvark-gluonové plazma. Jedná se nejideálnější doposud známou kapalinou, která je prakticky neprostupná i pro ty nejenergeti tější částice. Velký objem naměřených dat (desítky PB) klade enormní nároky na jejich zpracování. V přednášce kromě výsledků z jaderných experimentů na RHIC a na LHC bude diskutováno, kde a jak pomáhá při jejich získávaní informatika.
3. 12. 2013
doc. RNDr. Vladimír Černý, Ph.D., Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
Nobelova cena za fyziku 2013
Abstrakt: Prednáška bude na kolokvijnej úrovni. Pokúsim sa dostatočne pravdivo prediskutovať význam prác ocenených Nobelovou cenou ako aj širší kontext fyziky častíc, kde boli tie práce použité. Vyjadrené krasokorčuliarskou terminológiou: na "technickú hodnotu" si, vzhľadom rozsah a náročnosť potrebných prerekvizít, netrúfam. Sústredím sa skôr na "umeleckú hodnotu". Dúfam, že poskytnem povrchný ale dostatočne pravdivý obraz. Didaktické licencie budú, ale nechcem explicitne klamať ani vyrábať pseudoargumenty. Zázraky sa čakať nedajú, ale dúfam, že by to mohlo byť zaujímavé aj na úrovni kvazi-odbornej aj na úrovni súvisiacich otázok metodológie "vedy".
10. 12. 2013
RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D., CEITEC MU
Development of Multiscale Models for Complex Chemical Systems
The Nobel Prize in Chemistry 2013
Abstrakt: This year, the Nobel Prize in Chemistry was awarded to Martin Karplus, Michael Levitt and Arieh Warshel for the development of multiscale models for complex chemical systems.1 In the 1970s, they laid the foundation for molecular modeling methods that combine both classical (MM) and quantum physics (QM) approaches. Calculations based on classical physics are simple and can be used to model really large molecules. However they do not provide a simple way to simulate chemical reactions. For that purpose, chemists have to use quantum physics. Unfortunately, such calculations are computationally demanding and can only be carried out for small molecules. The work of Karplus, Levitt and Warshel is ground-breaking in that they managed to make both seemingly incompatible approaches work side-by-side. This hybrid QM/MM approach then boosted study of chemical reactions occurring in biomolecular systems and help us to understand key aspects of life more.

In my talk, I will briefly introduce foundation of computational chemistry. Then I will summarize contributions of the Nobel Prize Laureates and conclude the lecture by possible future prospects of multiscale modeling.

25. 2. 2014
Mgr. Tomáš Jirotka, GoodData
Aplikace algebry v datové analytice
Abstrakt: Společnost GoodData poskytuje svým zákazníkům kompletní správu jejich dat, včetně nástrojů pro jejich analýzu. Data, uložená v relačních databázích, jsou popsána abstraktním logickým datovým modelem, pro jehož popis jsou využívány vlastnosti algebraických svazů. Díky těmto vlastnostem je možné validovat uživatelské analytické dotazy a provádět jejich optimalizace. V přednášce budou vysvětleny principy abstraktního matematického modelu a důsledky jeho vlastností pro běžného uživatele - analytika.