Program kolokvií s abstrakty pro semestr Podzim 2012

25. 9. 2012
RNDr. Jan Strejček, Ph.D., FI MU
Symbolická exekuce a její praktická použití
Abstrakt: Symbolická exekuce je jednou z klasických metod analýzy programů. Přednáška představí základní principy symbolické exekuce a objasní její výhody a nevýhody. Dále budou popsány některé úspěšné aplikace symbolické exekuce v oblasti hledání chyb v programech a budou nastíněny aktuální směry výzkumu v této oblasti.
2. 10. 2012
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., FI MU
RNDr. Michal Procházka, FI MU
User Centric Identity Federations
Abstrakt: The Internet is full of services that require authentication followed by authorization decision, and the number of such services is fast increasing. Identity federations offer a solution based on the use of user's home organization, using its authentication mechanism (well known to end users) and data the organization keeps about its own users. The external services can thus not rely on authentication provided by the home organization, but can also obtain additional data about the user, data to be used for the authorization decisions. However, while the use of the Identity federations concept successfully grows, the wider use also reveals its shortcomings. Using a service connected to 15 national Identity federations, we will discuss the limitations and present a or novel solution--the Aditi system--based on user centric model.
9. 10. 2012
RNDr. Vojtěch Krmíček, Ph.D., Jihomoravské inovační centrum, Brno
Od nápadu k vlastní firmě - StarCube program jako pomoc absolventům magisterského a doktorandského studia
Abstrakt: V poslední době jsme svědky vzniku mnoha projektů a mladých firem v oblasti nových technologií a IT, označovaných jako startupy. V jejich začátcích jim pomáhají různé platformy a podpůrné programy, jedním z nich je program StarCube realizovaný Jihomoravským inovačním centrem v Brně. Na začátku tohoto programu stojí jednotlivci nebo malé týmy. Během tří měsíců intenzivních workshopů, konzultací s odborníky a mentory a společné práce mají šanci vyrůst do podoby rychle se rozvíjejících firem se sehraným týmem.

Osnova:
- představení JIC Brno a jeho aktivit;
- česká startupová scéna a co je to startup;
- program StarCube;
- success a fail story na příkladu absolventa StarCube;

Kromě představení programu StarCube a dalších aktivit Jihomoravského inovačního centra vystoupí i jeden úspěšný absolvent jarního běhu StarCube a podělí se o svoje zkušenosti, které získal na své cestě od nápadu až po fungující IT firmu.

16. 10. 2012
RNDr. Pavel Matula, Ph.D., FI MU
Měření vzdálenosti v digitálních mřížkách
Abstrakt: Objekty zájmu jsou při analýze obrazu často chápány jako podmnožiny pravidelných mřížek bodů (reprezentované například jako popředí binárního obrazu). Přirozeně tak vyvstává otázka, jak měřit vzdálenosti mezi objekty, aby měření bylo algoritmicky efektivní a přitom dobře aproximovalo Euklidovská měření. V přednášce se budeme věnovat právě této otázce. Zejména představíme celočíselné aproximace Euklidovské metriky v pravidelných digitálních mřížkách, výpočet mapy vzdáleností a ukážeme aplikace těchto přístupů.
RNDr. Petr Matula, Ph.D., FI MU
High-content screening z pohledu analýzy obrazu
Abstrakt: High-content screening (HCS) je technika založená na plně automatické optické mikroskopii používaná v současném biologickém výzkumu a při vývoji léčiv k odhalování látek (např. chemických sloučenin, biomolekul, ...), které mají vliv na pozorovatelné (měřitelné) změny v buňkách. Plně automatizované optické mikroskopy produkují tak velké množství dat, že není v lidských silách prohlédnout a vyhodnotit všechny nasnímané obrazy. To přirozeně generuje mnoho zajímavých problémů z oblasti plně automatického zpracování obrazu (např. segmentace, klasifikace, sledování pohybu, kontrola kvality), které je třeba řešit. Cílem přednášky je přiblížit typické problémy HCS z pohledu analýzy obrazu a ukázat příklady řešení z vlastní praxe v rámci spolupráce s Německým výzkumným ústavem rakoviny (DKFZ) a Univerzitou v Heidelbergu.
23. 10. 2012
Parag Kulkarni, Ph.D., DSc., FI MU
Paradigm of Systemic Machine Learning and Its Role in Knowledge Innovation and Knowledge Discovery
Abstrakt: The advent of new and penetrating tools and technologies of information retrieval has changed the face of information processing. Tons and tons of information in unstructured/semi-structured form with verbose comments - networked in profound way is at our disposal. This creates new challenges in the field of knowledge management, machine learning and information processing. The traditional Knowledge Management and Machine Learning techniques are no longer relevant and hence handicap knowledge workers. These techniques typically fail to capture cadence of organic activity and relevant patterns among dependencies and hence fail to build overall context and pertinent knowledge. The last decade was about value innovation. Where strategic significance of the activities and initiative was measured in terms of direct value creation and value delivered. The value innovation lacks sustainability. While the businesses are moving towards knowledge based foundations with more and more intelligence - there is more need of knowledge innovation and systemic machine learning for sustainable value creation. Knowledge innovation is sustainable value creation with systemic approach and holistic learning. It is based on systemic value creation through systemic learning and with the effective use of knowledge. Learning is involved greatly in knowledge innovation and hence machine learning can play a key role in knowledge innovation. This talk introduces innovative concept of Systemic Machine Learning and knowledge innovation and what their role along with the contributions by author in introducing new paradigms in ML and KM and applying them for value creation.
30. 10. 2012
RNDr. Andriy Stetsko, FI MU
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., FI MU
Intrusion detection in wireless sensor networks
Abstrakt: Wireless sensor networks have a unique combination of characteristics in comparison to traditional wired and wireless networks. Sensor nodes are highly distributed, often not physically protected and constrained in computational resources (energy, memory, bandwidth, and processing power). Due to these constrains, traditional and well-examined security mechanisms that are used in traditional wired and wireless networks cannot be used (directly or at all) in wireless sensor networks.

This presentation focuses on a new approach to intrusion detection in wireless sensor networks. We present our framework that helps to find a trade-off between of the detection accuracy and resource consumption of an intrusion detection system for a given application scenario. Besides its conceptual architecture, implementation details and testing results, we also cover two topics that are closely related to our framework, i.e., evaluation and simulation of intrusion detection systems for wireless sensor networks.

6. 11. 2012
doc. PhDr. Karel Pala, CSc., FI MU
Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D., FI MU
Nové výsledky v oblasti velkých webových korpusů
Abstrakt: V přednášce se budeme věnovat velmi velkým textovým korpusům získávaným z webu. Motivací vedoucí ke vzniku zdrojů tohoto typu je potřeba co největších dat pro různé druhy uživatelů a aplikací. Na úrovni základního výzkumu jde o hlubší poznání struktury přirozeného jazyka. Probereme poslední výsledky v této oblasti a zmíníme se o technikách vyvinutých pro budování velkých korpusů čítajících více než miliardu tokenů a vytvořených v poslední době v Centru zpracování přirozeného jazyka FI MU.

Konkrétně zmíníme vytvořené a používané nástroje a zejména rozebereme škálovatelnost jednotlivých použitých technologií. Popsány budou problémy, se kterými se setkáváme při zpracování terabajtů dat, i jejich řešení.

13. 11. 2012
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., FI MU
Zásady hodnotící procedury peer review výzkumných pracovišť v informatice
Abstrakt: Obecné metodologie hodnocení výzkumu a výzkumníků v informatice mají oproti starším a zavedenějším vědním disciplinám zvláštní rysy projevující se v módu zveřejňování nových poznatků, ale v zohlednění specifických oborových rysů výzkumu, který není čistě teoretickou disciplínou. Demonstrovat to lze na srovnání přístupů používaných pro hodnocení informatických pracovišť v zahraničí. Představen bude návrh postupu hodnocení zohledňujícího problémy a zkušenosti přístupů doposud užívaných v České republice, výsledky auditu hodnocení výzkumu a vývoje v ČR a vycházející ze zahraničních postupů včetně využívání peer review, jejichž principy je žádoucí do tuzemského prostředí převést.
20. 11. 2012
Dr. Luděk Smolík, Siegen, SRN
O rozmanitosti pojmu entropie
Abstrakt: V roce 1865 zavedl Clausius pojem entropie ve statistické mechanice. V průběhu industrializace podpořila tato abstraktní veličina termodynamické výpočty strojů pro přeměnu tepla v mechanickou práci, především parního stroje. Řecké slovo entropie znamená něco jako změnu formy. Definice veličiny entropie umožňuje kvantitativně sledovat míru nevratnosti procesu. Podle vzoru statistické mechaniky byl témeř jedno století později pojem entropie pragmaticky zaveden do tenkrát nové kybernetiky a výpočetní techniky. Dnes se koncept entropie vloudil do mnoha oborů našeho života. V přednášce přiblížím entropii na příkladech jejího vzniku v 19. století, jejího vývoje a axiomatické redefinice z konce 20. století a budu diskutovat její vhodná i méně vhodná použití.
27. 11. 2012
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., Ústav informatiky AV ČR
O síle matematického objevu: Hold A.M. Turingovi ke stému výročí jeho narození
Abstrakt: V letošním roce uplynulo 100 let od narození britského matematika Alana Mathisona Turinga. Krátký a excentrický život Alana Turinga ovlivnil zásadním způsobem současnou éru počítačů, filozofii mysli i výsledek druhé světové války. To vše jako důsledek jeho velkého matematického objevu.

V přednášce si připomeneme stěžejní body Turingovy životní dráhy. Speciální pozornost budeme věnovat jeho matematickému objevu (Turingova stroje), který se stal klíčem k sestrojení prvních počítačů a inicioval rozvoj nových vědních disciplín, jako je teorie vyčíslitelnosti, umělá inteligence, informatika či kognitivní věda. Zmíníme i jeho příspěvek k rozvoji numerické matematiky a teorie morfogeneze. Svým zásadním podílem na rozluštění tajného kódu německých ponorek přispěl podstatným způsobem k porážce nacismu.

4. 12. 2012
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D., FIT VUT
Přibližné počítání v kontextu evolučního návrhu
Abstrakt: V přednášce bude představen evoluční návrh jako metoda pro automatické vytváření programů a počítačových obvodů. Dále bude vysvětlen koncept přibližného počítání (approximate computing) a využití evolučního návrhu pro automatickou konstrukci logických obvodů přibližně realizujících požadovanou funkci. Bude ukázáno, že pokud máme možnost tolerovat nepřesnosti ve výpočtech, můžeme významně ušetřit plochu a příkon nutný k provozu obvodu.
11. 12. 2012
prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc., MFF UK Praha
Challenges in algebraic computations
Abstrakt: The current state-of-the art of iterative solvers is the outcome of the tremendous algorithmic developments over the last few decades and of investigations of how to solve given problems. In this contribution we focus more on the dual question why things do or might not work in solving practical problems. This requires considering the algebraic computations in the context of the mathematical properties of the underlying model and its discretisation, with the tools ranging from functional analysis to approximation and matrix theory.
18. 12. 2012
JUDr. Radim Polčák, Ph.D., Ústav práva a technologií, PrF MU
Kybernetická bezpečnost jako právní problém
Abstrakt: Právní reflexe kybernetické bezpečnosti je kromě chabého povědomí zákonodárce o jejích technických aspektech zatížena i všeobecným zmatením v základních systematických otázkách. Smyslem referátu je diskutovat otázku, jaké místo má mít v systému platného práva specifická legislativa k ochraně národních zájmů před kybernetickými útoky a jakou roli má plnit instituce vládního centra kybernetické bezpečnosti. Ze specifických otázek budou řešeny ústavní proporcionalita dotčených informačních práv (to ve srovnání s nešťastně nastavenou teleologií aktuální legislativní iniciativy USA), interpretace kybernetického útoku jako ozbrojené agrese a legislativně-technické možnosti řešení ochranných opatření.