Program kolokvií s abstrakty pro semestr Podzim 2005

20. 9. 2005
Prof. Jana Kosecka, George Mason University, Washington, USA
Vision Based Localization in Urban and Office Environments
Abstrakt: The capability of localizing in an unknown environment is essential for basic navigation tasks of both people and robots. I will describe two localization approaches for indoors and outdoors environments using images captured by inexpensive cameras. The localization is accomplished by means of location recognition followed by the computation of the relative pose of the query view with respect to known landmarks.

In the first approach the topological model of the office environment is acquired during the exploration phase and is comprised of locations and neighborhood relationship between them. Given new a query view its features are matched with those of the model views and integrated probabilistically yielding an estimate of most likely location. In indoors environments the ambiguities due to the self-similarity and dynamic changes in the environment are resolved by exploiting spatial relationships between locations captured by Hidden Markov Model.

In the second system the model is comprised of database of buildings from an extended urban area. We propose an efficient image descriptor for fast retrieval of candidate matches and robust feature based matching for final pose computation.

27. 9. 2005
prof. Václav Přenosil, CSc., FIMU
Simulační a trenažérové technologie ve zdokonalování rozhodovacích procesů řídicích pracovníků
Abstrakt: Aplikace informačních technologií činí proces formování dovedností řídicích pracovníků a operátorů v řízení zdrojů a procesů velmi pružným. Prostředky výpočetní techniky jsou schopny vytvářet podmínky pro nácvik rozhodovacích a řídicích procesů i v situacích, které jsou v realitě sice pravděpodobné, ale velmi problematicky napodobitelné. Rozvoj informačních technologií poskytuje nebývalé možnosti implementace konstruktivní, virtuální a živé simulace pro výcvik a trénink jak špičkových řídicích pracovníků, tak obsluh technologických procesů a operátorů technických prostředků.

Metody a prostředky modelování a simulace (M&S) jsou v současné době schopny poskytnout okamžitě dostupné, pružné a ekonomicky efektivní prostředky k výraznému zdokonalení a rozšíření činností v oblastech operativního řízení, plánování, výcviku, cvičení, zabezpečení operací, výzkumu, technologického vývoje a technologických akvizic.

Tento cíl je pro řadu činností (řízení letového provozu, energetické a komunikační systémy, ekologicky nebezpečné technologické procesy) podporován kooperativním úsilím v mezinárodním měřítku. Toto úsilí rozšíří možnosti interoperability a aplikaci prostředků M&S i v dalších oblastech řízení sociálních procesů, kde doposud příprava a výcvik řídicích pracovníků nebyla běžně prováděna.

Jsou ustanovovány "Koaliční plány" pro modelování a simulace s mezinárodní účinností, které vytváří podmínky kooperativní přístup pro aplikaci moderních simulačních technik za účelem pomoci při uspokojování potřeb aliancí a jejich členských zemí.

4. 10. 2005
doc. Ivan Kalaš, PhD., FMFI UK Bratislava
Softvérové nástroje podporujúce rozvoj poznávacích procesov
Abstrakt:
 • východiská - Piagetov konštruktivizmus a Papertov konštrukcionizmus. Papertova myšlienka o tom, že počítače patria aj de»om
 • počítač v poznávacom procese - akú má úlohu, akú má ma» úlohu. Čím prispieva k efektívnejšiemu a atraktívnejšiemu poznávaniu
 • informatika a informatizácia, príprava budúcich učiteµov, informačná gramotnos» všeobecná a odborová
 • nové softvérové platformy pre podporu školskej informatiky a informatizácie
 • čo nové prinieslo prostredie Comenius Logo, animované obrázky
 • čo nové prinieslo prostredie Imagine, programovateµné obrázky, objekty, procesy a udalosti
 • moderné programovanie pre deti
 • Imagine ako nástroj pre vývoj edukačného softvéru
 • projekt CoLabs, o medzinárodnej komunikácii a spolupráci detí. Colaboratory je pokus o realizáciu Kayovej Dynabook
 • CoLabs a Kaleidoscope: nová, hmatateµná matematika - prostredie Visual Fractions a jeho prínos
  • knižnica vizuálnych interaktívnych objektov, stavebných blokov pre objavovanie pojmov a vz»ahov (konštrukcionizmus),
  • vlastnosti platformy Imagine, ktorá to umožňuje,
  • nový nástroj pre edukačný výskum,
  • nové formy kolaborácie a komunikácie medzi žiakmi.
 • TEL: nové technológie pre nové formy učenia sa
11. 10. 2005
doc. Petr Jančar, CSc., VŠB - TU Ostrava
Some aspects of formal verification, with a focus on bisimilarity
Abstrakt: The author first plans to briefly survey history and current trends in (some parts of) formal verification of computer systems (theorem proving, model checking, behavioural equivalences, ...) Then the talk will focus on bisimulation equivalence on infinite state systems, and a fresh result by Jancar and Srba will be demonstrated, namely the undecidability of bisimilarity on so called Type -1 systems (with rules R --> w). This shows that the strategies used by Senizergues and Stirling in the decidability proofs for pushdown graphs can not generalize to Type -1, and their respective open question is thus answered.
18. 10. 2005
Dr. Vlastimil Havran, PhD., Max-Planck-Institute for Informatics, Saarbruecken
Sorting and Searching in Photo-Realistic Image Synthesis
Abstrakt: We show the role of sorting and searching for high-quality image synthesis used in many computer graphics algorithms. We show that classical information organization and processing is inherent and the most important part behind the computation of synthetic images. In detail, we discuss how so called final gathering in photon mapping used for example to generate images of "special effects" in movies can be accelerated by reversing the whole process of searching at the expense of memory used. The achieved speedup for searching reaches one magnitude.
25. 10. 2005
Carlos Ortiz de Solorzano, PhD., University of Navarre, Pamplona, Spain
Contribution of 3D image analysis to understanding normal mammary gland biology and breast cancer
Abstrakt: Cancer occurs as a series of transformational events that alters the architectural organization of tissue structures as well as the genetic and epigenetic characteristics of the normal tissue cells. A great deal of quantitative information about these changes can be obtained using automatic or semi-automatic 3D image analysis tools and computerized microscopy. In this talk, examples of these tools and their application to the study of the development of the normal mammary gland and breast cancer will be presented.
1. 11. 2005
Prof. František Plášil, DrSc., MFF UK Praha
Formal methods and software components - a real-life experience
Abstrakt: The talk is based on a real-life experience with behavior specification of non-trivial component-based application. The experience is that model checking of such specification yields very long error traces (providing counterexamples) in the order of hundreds of states. Analyzing and interpreting of such an error trace to localize and debug the actual specification fault is a tedious work. We present two techniques designed to address the problem: state space visualization and protocol annotation and share the positive experience with applying them, in terms of making the debugging process more efficient.
8. 11. 2005
RNDr. Jozef Vyskoč, PhD., Bratislava
Ochrana súkromia – prehµad súčasného stavu
Abstrakt: Problém ochrany súkromia je od prvopočiatkov úzko spojený s technologickým pokrokom (na začiatku s rozvojom fotografických techník). Nie je to však len o schopnosti sústreďova» a spracúva» množstvo údajov a z nich odvodzova» nové závery – používaním moderných prostriedkov, svojimi aktivitami vo virtuálnom priestore človek zanecháva digitálne stopy, ktorých existenciu si nie vždy uvedomuje. Ochrana súkromia je snahou nájs» vhodný kompromis medzi legitímnym využitím takýchto (nielen digitálnych) stôp a požiadavkami dotknutých osôb na kontrolu nad informáciami ktoré vypovedajú o ich určitých charakteristikách, zvykoch a pod..

Prednáška sa pokúsi prinies» prehµad súčasného stavu v oblasti ochrany súkromia a to ako z pohµadu „teórie“ (súvisiace pojmy a pokusy o ich definíciu, právo) tak aj praxe (osobné skúseností z bezpečnostných projektov, výsledky prieskumu vykonaného začiatkom r. 2005 na Slovensku, porovnanie českého a slovenského zákona na ochranu osobných údajov).

15. 11. 2005
Prof. Jiří Wiedermann, UI AV, Praha
RNDr. Dana Pardubská, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava
On the Power of Broadcasting in Mobile Computing
Abstrakt: A computational model reflecting fundamental computational aspects of wirelessly communicating mobile processors is presented. In essence, our model is a deterministic Turing machine which is able to launch new processes among which a wireless communication via explicitly assigned channels must be programmed. We show that computations of such machines are polynomially time- and space-equivalent to the synchronized alternating Turing machines studied previously in the literature. This shows that nondeterminism can be completely eliminated from synchronized alternation at the price of introducing a program-driven communication among the respective processors. We also study the log space and poly time hierarchies between LOGSPACE, PTIME and PSPACE induced by bounds on the number of channels used in parallel broadcasting.
22. 11. 2005
Prof. Petr Hájek, DrSc., UI AV, Praha
Matematická fuzzy predikátová logika - současný stav
Abstrakt: Co je logika, matematická logika, matematická fuzzy logika? Budou vyloženy základní pojmy a vlastnosti matematické fuzzy predikátové logiky jakožto vícehodnotové logiky jejíž standardní množina pravdivostních hodnot je reálný jednotkový interval a sémantika se opírá o pojem spojitých t-norem; obecná sémantika je dána pojmem BL-algeber (vše bude řádně definováno). Cílem přednášky je nastínit současný stav bádání v této pozoruhodné disciplině matematické logiky.
29. 11. 2005
Dr. Christopher Kruegel, TU Vienna
Malicious code analysis: Detecting metamorphic worms
Abstrakt: Computer worms are malicious programs that spread autonomously across communication networks by exploiting vulnerabilities that affect a large number of hosts. The intensity and frequency of worm outbreaks have dramatically increased in recent years, and each successful epidemic causes significant economic damage. Thus, there is a profound need for efficient countermeasures that can stop a worm in its early stages.

Current worm detection systems are typically based on syntactic signatures, which specify byte sequences that are characteristic for a particular worm instance. These systems rely on the common assumption that the worm code does not change during the infection process. Unfortunately, worms can be metamorphic. That is, the worm code can mutate while spreading across the network, thereby rendering detection using signatures ineffective.

In this presentation, I will discuss research challenges and our proposed solutions to the problem of identifying metamorphic worms in network streams. In particular, I will introduce novel techniques that are capable of characterizing similarities between different mutations of a worm. These similarities are captured by abstract models that describe the behavior and structure of malicious code. The key idea is that structural and semantic properties are more difficult to change in every worm generation. Therefore, our approach results in a more general and robust description of malicious code that is not affected by syntactic changes in the binary image.

6. 12. 2005
JUDr. František Cvrček, CSc., Ústav státu a práva AV ČR
Právní jazyk, analýza právních textů a tvorba práva
Abstrakt: Vlastnosti právního jazyka jako odborného jazyka na úrovni slovníků a struktur právních dokumentů. Výsledky projektů: 1. Kvantitativní deskripce právního řádu ČR, 2. Právní terminologie a 3. Kontextuální právní slovník. Problémy evropského projektu LOIS (pokus o tvorbu vícejazyčného slovníku na bázi technologie WORDNETu. Srovnání standardní tvorby práva na úrovni přípravy návrhů zákonů s praxí ČR.

Přednáška se kriticky zabývá legislativní praxí v ČR, na základě dlouhodobých výsledků práce Laboratoře právní informatiky Ústavu státu a práva AV ČR. Výše uvedené projekty byly realizovány na databázi LEGSYS, což je specializovaná právní databáze pokrývající náš právní řád od roku 1918 v oblasti právních předpisů a soudní judikatury.

13. 12. 2005
Prof. Tomoyuki Yamakami, Japan Science and Technology Agency, Japan
Resource-Bounded Computation and Erroneous Probabilistic Computation
Abstrakt: We discuss two recent topics in computational complexity theory. First, we study a weak computation model where the computation is limited to a single block of linear-size memory space (which also includes input information) and linear running time. Although this computation model is closely related to finite automata, it further provides the notion of multi-valued partial functions. We can prove that there is no one-way function in our model. Second, we consider erroneous computation caused by two different types of errors that are associated with probabilistic computations. Of particular interests is so-called nearly bounded-error probabilistic computations. We show a relationship between such computation and non-uniform computation. Finally, we prove a fundamental theorem on nearly bounded-error probabilistic computations.