Program kolokvií s abstrakty pro semestr Podzim 2003

23. 9. 2003
Doc. Ivan Kopecek, CSc, FI MUNI Brno
Divide et impera - speech segmentation
30. 9. 2003
Doc. Karel Pala, CSc, FI MUNI Brno
Cesky korpus s chybami (navrh interpunkcniho korektoru)
Abstract: V prednasce budeme venovat pozornost problematice textoveho korpusu s chybami, ktery byl vytvoren v NLP Lab., analyze chyb v nem, tj. chyb interpunkcnich, morfologickych, syntatickych a stylistickych). Dale se zminime o zpusobu znackovani chyb a o sw. nastroji, jehoz se k tomuto ucelu pouziva. V zaveru se pokusime naznacit, jak by mohl vypadat interpunkcni korektor pro cestinu.
7. 10. 2003
Prof. Milos Dokulil CSc, FI MUNI Brno
Komputerizovanie psychiky
14. 10. 2003
Prof. Jiri Wiedermann, DrSC, UI CAV Praha
"Nova" umela inteligence ocima teoretickeho informatika.
Abstract:Koncem 90. let dvacateho stoleti se v umele inteligenci zacalo prosazovat nove paradigma tzv. vtelene kognice (embodied cognition), ktere lze shrnout pod heslo "inteligence potrebuje telo". Tento prechod od videni kognitivnich vypoctu ciste jako procesu pro zpracovani dat k procesum ridicim ziskavani techto dat prostrednictvim percepce a motoriky znamenal revoluci nejenom v chapani principu umele (a nakonec i prirozene) inteligence, ale i v jejich aplikacich, zejmena v humanoidni robotice. Stale vice se uplatnuje role imitacniho uceni, ktere je bez tela a percepcnich organu nemozne. V tomto smeru se stal vyznamny biologicky objev z konce minuleho stoleti - objev tzv. zrcadlovych neuronu v mozku primatu. Tyto neurony predstavuji elementarni mechanizmus pro realizaci imitacniho uceni. V prednaske podame prehled zde nastinenych trendu z pohledu teoreticke informatiky. Zejmena se soustredime na vypocetni model vteleneho agenta a v jeho ramci na roli zrcadlovych neuronu v senzomotoricke koordinaci, imitacnim uceni a v rozvoji mysleni.
21. 10. 2003
Doc Alica Kelemenova, CSc, UI, Univerzita v Opave
Ekogramaticke systemy
Abstract: Výzkum kooperujúcich systémov naąiel svoj odraz aj v súčasnej teórii formálnych gramatík a jazykov. Typickými predstaviteµmi takýchto systémov sú kolónie, sekvenčné a paralelné gramatické systémy, ekogramatické systémy. Aktuálne trendy výzkumu v tejto oblasti predstavíme na modeli ekogramatických systémov. Jedná sa o model s prirodzenou biologickou motiváciou (prostredie s organizmami), vytvorený na základe predchádzajúcich ątúdií z oblasti umelého ľivota. V prednáąke budeme charakterizova» správanie eko-gramatických systémov, výpočtovú silu modelu, vplyv vlastností prostredia a populácie na vývoj ekogramatického systému, fenomén emergencie.
4. 11. 2003
Prof. Philippe Schnoebelen, LSV, ENS de Cachan, France
Formal verification of lossy channel systems
Abstract: Many asynchronous communication protocols are designed to cope successfully with unreliable communication links (e.g. the Internet). A natural model for such protocols are the Lossy Channel Systems introduced by Finkel, Abdulla and Jonsson. Paradoxically, it turns out that algorithmic verification is easier for lossy systems than for systems with reliable communication links! In this talk, we survey the main results on the verification of lossy channel systems and discuss some of the open problems we are currently interested in.
11. 11. 2003
Prof. Jaroslav Pokorny CSc, MFF, UK Praha
XML databaze -- soucasny stav, problemy a perspektivy
Abstract: Současný nárůst dokumentů vyjádřených v jazyku XML a některé typy aplikací vyvolávají potřebu XML databází. Pak lze cháp at XML jako nový datový model a XML databázi jako nový fenomén, který přináąí nové datové struktury, dotazovací jazyky, indexační mechanismy apod. XML databáze, zejména pak implementace jazyka XQuery, představují výzvu, jíľ přijala významná část teoretické databázové komunity a také hlav ní výrobci databází. V přednáące ukáľeme typy XML databází a zejména problémy dotazovacích jazyků nad XML daty, tj. uloľení XML dat, jejich indexace a vyhledávání.
18. 11. 2003
Ing. Sven Ubik, CESNET, Praha
Prenosy velkych objemu dat v rozlehlych vysokorychlostnich sitech
Abstract: Přednáąka bude věnována implementačním i principiální m problémům při přenosech velkých objemů dat v rozlehlých vysokorychlostní ch sítích neboli tzv. end-to-end performance. Kapacita linek tvořících páteřní část Internetu na mezin árodní úrovni i na úrovni jednotlivých národních sítí dosahuje v současno sti řádu gigabitů za sekundu. Linky o kapacitě 10 Gb/s jsou jiľ standardně v provozu. Vysoké přenosové kapacity jsou potřebné pro přenosy velkých objemů dat v některých výzkumných projektech například v ob lasti fyziky. Koncové uľivatelské stanice jsou dnes jiľ běľně vybaveny sí»ovými kartami typu Gigabit Ethernet a karty typu 10-Gigabit Ethernet jsou jiľ také k dispozici. Takto vysoké rychlosti vąak spolu se zpozděním ąíření signálu v rozlehlých sítích, přináąí některé principiální a implementační problémy při přenosu velkých objemů dat. Výsledná propustnost závisí na chování a interakci vąech komponentů sí»ové komunikace - vlastní sítě, operačních systémů koncových stanic, sí»ových adaptérů i aplikací.
25. 11. 2003
Dr.Radim Sara CSc, Centrum pro strojove videni, EF, CVUT, Praha
Stereoscopic Matching as a Correspondence Game
Abstract: The talk presents a game-theoretical view of the standard two-camera dense stereoscopic matching problem. It is argued that the nature of the problem under general occlusion types requires matching method that reduces the role of a prior model as much as possible to achieve no more than regularization. The newly formulated task leads to Strong Sub-Kernel Problem in superoriented graphs. Strong sub-kernels are generalizations of well known graph kernels. They posses a few properties nice from the computational point of view. Strong Sub-Kernel definition is given and the latest results on its existence, uniqueness, and polynomial solvability are briefly discussed. A fast algorithm is sketched. Stereoscopic matching results on complex outdoor scenes as well as on standard test data are shown and discussed. Relation to other problems in Computer Vision is briefly hinted.
2. 12. 2003
Prof. Zdenek Strakos DrSc, UI, CAV, Praaha
O analyze stability v numerickych vypoctech
Abstract: Modelování jevů reálného světa vychází z popisu praktického problému prostřednictvím zákonů přísluąné vědní oblasti (fyziky, chemie, biologie, ekonomie, technických věd atd.). Vzniklý matematický model je větąinou nekonečně dimenzionální a jeho řeąením jsou neznámé funkce, které lze velmi zřídka nalézt analytickými metodami. Proto je nezbytné matematický model diskretizovat, tj. nahradit nekonečně dimenzionální úlohu hledání (spojitých) funkcí úlohou hledání vhodné aproximace řeąení s konečným, by» často značně velkým, počtem neznámých. Jejich hodnota se větąinou určuje výpočtem na počítačích s vyuľitím numerických metod a nástrojů informatiky. V průběhu minulých desetiletí byly pro mnoho důleľitých praktických úloh vyvinuty vhodné postupy pro jednotlivé kroky model -- diskretizace - výpočet. Byla propracována jak jejich teorie, tak i algoritmy jejich implementace na moderní výpočetní technice. Velký rozsah vědních disciplín spojených s modelováním a nutnost porozumění jednotlivým otázkám do velké hloubky vąak také vedly k jistému oddělení jednotlivých kroků. Význam souvislostí mezi jednotlivými kroky je dobře vidět na problému chyb. Kaľdý krok je zatíľen chybou (chyba modelu -- chyba diskretizace -- chyba numerického výpočtu), jejíľ velikost je potřeba hodnotit v celkovém kontextu. V naąem příspěvku se zaměříme na numerické výpočty a popíąeme některé přístupy k analýze a hodnocení jejich stability. Na příkladech ukáľeme, jak lze dosáhnout jednoduąe formulovaného a hlubokého porozumění technicky velmi sloľitých otázek ąíření zaokrouhlovacích chyb výpočtem. Příspěvek se soustředí na výklad hlavních myąlenek a závěrů s minimem technického popisu.
9. 12. 2003
Prof. Hiroshi Imai, University of Tokyo
Computational Analyses of Quantum Information
Abstract: Quantum information science provides new insights to computer science in various ways. Many theoretical as well as experimental studies have been made to really establish new quantum information technology, which is believed to be much more powerful than the current technology of information processing. However, quantum information is often hard to analyze, compared with theory of classical information, and there are still many theoretical problems to settle. To resolve such issues, we may make full use of the current computing power. In this talk some of computational analyses of problems in quantum information are discusses, some followed by theoretical analysis, which include (1) decoherence analyses of a quantum counting algorithm, (2) quantum channel capacity, and (3) quantum error-correcting codes. Some overview of our ERATO project focusing on quantum computation and information will be described.
16. 12. 2003
Den otvorenych dveri doktorantskeho studia
TBA