Informatika ve veřejné správě

Garant: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.

Informační a komunikační technologie (ICT) mění způsob spolupráce ve společnosti, způsob života i hledání nových možností uplatnění lidského potenciálu ve výrobě, spotřebě, kultuře i využití volného času. Obor Informatika ve veřejné správě se zabývá zejména vlivem ICT na organizaci a chod veřejného sektoru a státní správy, aplikacemi ICT v právních vědách, využitím ICT pro podporu rozvoje právní vědy, ale také vlivem ICT na rozvoj správních organizací a veřejné správy. Z podstaty věci se jedná o více oborovou disciplínu. Proto vyvstává potřeba výchovy odborníků, kteří jsou schopni fundovaně skloubit specifika informatiky a veřejné správy.

Absolvent studijního oboru Informatika ve veřejné správě ovládá základy informatických disciplín a základy oboru Veřejná správa a získává tak perspektivní interdisciplinární znalosti. Studenti se seznámí s principy tvorby a používání informačních technologií a uplatnění informatiky v jiných disciplínách. Absolventi rovněž disponují základními analytickými schopnostmi a profesním vzděláním pro pracovníky všech oblastí místní a státní správy. Mají systematický přehled o české právní úpravě a znalosti z oborů přímo souvisejících s oblastí veřejné správy, tj. zejména správního práva hmotného a procesního.

V případě, že po absolvování bakalářského studia odejde absolvent do praxe, může najít uplatnění při návrhu, realizaci a rozvíjení výpočetních systémů, zejména v oboru programování, při návrhu a správě informačních a databázových systémů a počítačových sítí, vývoje a údržby webovských aplikací, apod. Absolvent je schopen vykonávat pracovní funkce informatika a systémového pracovníka zejména ve sféře veřejné správy, je také připraven pracovat jako analytik, v oblasti údržby a inovace informačních systémů. Absolventi se rovněž uplatní v oblasti využití ICT ve všech oblastech místní a státní správy, v řadě institucí a vzdělávacích organizacích - všude tam, kde mohou zhodnotit své schopnosti analyzovat možnosti ICT pro podporu správních procesů.

Pokud se absolvent rozhodne pokračovat v navazujícím magisterském studiu, a v rámci bakalářského studia se takto profiluje, může uvažovat zejména o navazujícím magisterském studiu v oblasti informatiky (konkrétně obor Bezpečnost informačních technologií), případně o studiu na PrF (program Veřejná správa).

Standardní doba studia je 3 roky. Výuka v oboru Informatika ve veřejné správě je strukturována podle následujících principů:

 • studenti získají základní vzdělání v oblasti informatiky ve skupině povinných předmětů;
 • studenti získají základní vzdělání v oboru veřejná správa absolvováním povinných předmětu vyučovaných na Právnické fakultě MU;
 • studenti absolvují specializované předměty z oblasti informatiky a veřejné správy nabízené jako povinně volitelné předměty;
 • studentům oboru jsou nabízeny další předměty dle svého výběru v rámci volitelných předmětů.

Požadavky

 • Získat nejméně 180 kreditů za celou dobu studia a složit státní zkoušku.
 • Absolvovat všechny povinné a vybrané povinně volitelné předměty oboru nejvyšší formou ukončení.
 • Získat nejméně 29 kreditů z povinně volitelných předmětů se zaměřením na informatiku.
 • Získat nejméně 22 kreditů z povinně volitelných předmětů se zaměřením na veřejnou správu.
 • Vypracovat bakalářskou práci s oborovým zaměřením (viz též pokyny).

Povinné předměty

 • IB110 Základy informatiky (4+2 kr.)
 • IB112 Matematické základy (4+2 kr.)
 • PA017 Softwarové inženýrství II (2+2 kr.)
 • PB002 Základy informačních technologií (2+2 kr.)
 • PB168 Základy databázových a informačních systémů (4+2 kr.)
 • PB169 Počítačové sítě a operační systémy (4+2 kr.)
 • PV080 Ochrana dat a informačního soukromí (2+2 kr.)
 • PrF:BEP101Zk Právní nauka I (3 kr.)
 • PrF:BEP301Zk Evropské právo (4 kr.)
 • PrF:BEP302Zk Veřejná správa v ČR a v Evropě (3 kr.)
 • PrF:BEP601Zk Financování územních samospráv (4 kr.)
 • PrF:BI201K Úvod do práva ICT I (4 kr.)
 • PrF:BI301K Úvod do práva ICT II (4 kr.)
 • PrF:BI501K Právní databáze a právní informační systémy (3 kr.)
 • PrF:BZ207Zk Ústavní právo pro bakaláře (7 kr.)
 • PrF:BZ210Zk Základy správního práva (8 kr.)
 • PrF:BZ307K Základy správního práva procesního I (6 kr.)
 • PrF:BZ401Zk Základy správního práva procesního II (7 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)

Povinně volitelné předměty

 • alespoň 1 z:
  • IB111 Základy programování (4+2 kr.)
  • IB113 Úvod do programování a algoritmizace (4+2 kr.)
 • jedna z variant:
  • VB001 Specialist English (1 kr.)
  • PrF:MP111Z a současně PrF:MP210Z a současně PrF:MP309Z Jazyk I.3. - angličtina pro právníky (2 kr.) a současně
   PrF:MP409Zk Jazyk I.4. - angličtina pro právníky (3 kr.)
 • povinně volitelné předměty se zaměřením na informatiku:
  • IB002 Algoritmy a datové struktury I (4+2 kr.)
  • IB015 Neimperativní programování (4+2 kr.)
  • IB101 Úvod do logiky (4+2 kr.)
  • IV064 Informační společnost (2+2 kr.)
  • PA102 Pragmatické softwarové inženýrství v malých a středních organizacích (2+2 kr.)
  • PB007 Softwarové inženýrství I (4+2 kr.)
  • PB029 Elektronická příprava dokumentů (3+2 kr.)
  • PB161 Programování v jazyce C++ (4+2 kr.)
  • PB162 Programování v jazyce Java (4+2 kr.)
  • PV005 Služby počítačových sítí (2 kr.)
  • PV017 Řízení informační bezpečnosti (2+2 kr.)
  • PV080 Ochrana dat a informačního soukromí (2+2 kr.)
  • PV182 Human Computer Interaction (2+2 kr.)
  • PV206 Communication and Soft Skills (5+2 kr.)
 • povinně volitelné předměty se zaměřením na veřejnou správu:
 • alespoň dva zápočty za tělesnou výchovu

Doporučení

Doporučený průchod studiem neobsahuje konkrétní výběr povinně volitelných předmětů. Uvedenou skladbu předmětů je potřeba doplnit podle vlastní volby tak, aby byly splněny požadavky oboru.

Doporučený průchod studiem

1. semestr

 • IB110 Základy informatiky (4+2 kr.)
 • IB111 Základy programování (4+2 kr.)
 • PB002 Základy informačních technologií (2+2 kr.)
 • PrF:BEP101Zk Právní nauka I (3 kr.)
 • PrF:BEP301Zk Evropské právo (4 kr.)
 • PrF:BEP302Zk Veřejná správa v ČR a v Evropě (3 kr.)

2. semestr

 • IB112 Matematické základy (4+2 kr.)
 • PB169 Počítačové sítě a operační systémy (4+2 kr.)
 • PrF:BI201K Úvod do práva ICT I (4 kr.)
 • PrF:BZ207Zk Ústavní právo pro bakaláře (7 kr.)
 • PrF:BZ210Zk Základy správního práva (8 kr.)

3. semestr

 • PB168 Základy databázových a informačních systémů (4+2 kr.)
 • PV080 Ochrana dat a informačního soukromí (2+2 kr.)
 • PrF:BI301K Úvod do práva ICT II (4 kr.)
 • PrF:BZ307K Základy správního práva procesního I (6 kr.)

4. semestr

 • PrF:BEP601Zk Financování územních samospráv (4 kr.)
 • PrF:BZ401Zk Základy správního práva procesního II (7 kr.)
 • VB001 Specialist English (1 kr.)

5. semestr

 • IV064 Informační společnost (2+2 kr.)
 • PA017 Softwarové inženýrství II (2+2 kr.)
 • PrF:BI501K Právní databáze a právní informační systémy (3 kr.)
 • SBAPR Bakalářská práce (3 kr.)

6. semestr

 • SBAPR Bakalářská práce (7 kr.)
 • VB000 Základy odborného stylu (2+1 kr.)